.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Fałszywy dyplom i zwolnienie z pracy

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 10.10.2012

Okazało się niedawno, że mam fałszywy dyplom ukończenia uczelni. Nic o tym nie wiedziałem. O fakcie dowiedział się pracodawca i kazał mi się dobrowolnie zwolnić z pracy, na własne żądanie. Jak to wygląda z punktu widzenia prawa? Czy żądanie pracodawcy jest uzasadnione? Już zacząłem wyjaśniać tę sprawę z policją.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do opisanego przez Pana zachowania pracodawcy, należy wskazać, że z prawnego punktu widzenia pracodawca wystąpił wobec Pana z ofertą rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron, co jest dopuszczalne na zasadzie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.).

 

W drodze porozumienia stron stosunku pracy można rozwiązać każdą umowę o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę następuje w terminie, który określają strony. Termin takiego rozwiązania umowy o pracę może być określony dowolnie.

 

Natomiast gdyby strony takiego terminu nie wskazały w porozumieniu, stosunek rozwiązuje się w dniu zawarcia porozumienia.

 

Z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia może wystąpić każda ze stron (pracownik lub pracodawca) [por. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 stycznia 2001 r., sygn. akt I PKN 844/2000 LexPolonica nr 351650, „Monitor Prawniczy” 2001/15, str. 766, „Monitor Prawniczy” 2002/21, str. 998, OSNAPiUS 2002/18, poz. 432, „Prawo pracy i prawo socjalne – Przegląd orzecznictwa” 2002/7-8, str. 11: „Nieokreślenie – choćby dorozumiane – w porozumieniu stron o rozwiązaniu stosunku pracy terminu jego ustania powoduje (podobnie jak przy zawarciu umowy o pracę – art. 26 kp)” rozwiązanie tego stosunku w dniu zawarcia porozumienia”].

 

Natomiast z charakteru opisywanej powyżej instytucji wynika, iż aby takie porozumienie zostało zawarte i było skuteczne. muszą się na nie zgodzić obie strony stosunku pracy (pracownik i pracodawca). Tym samym jeżeli Pan się nie zgodzi na taką formę rozwiązania stosunku pracy, ono nie nastąpi.

 

Natomiast z całą pewnością pracodawca nie ma prawa żądać od Pana takiego trybu rozwiązania umowy o pracę ani stosować wobec Pana jakichkolwiek gróźb, natomiast może, jak zostało wskazane wyżej, złożyć Panu taką ofertę – propozycję. Jeżeli Pan takiej oferty nie przyjmie – nie zgodzi się Pan na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem – stosunek pracy trwa dalej. Oczywiście pracodawca zawsze może rozwiązać z Panem stosunek pracy za wypowiedzeniem, przyjmując, iż opisana przez Pana przyczyna uzasadnia takie wypowiedzenie umowy o pracę, lub rozwiązać z Panem stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, co zostało opisane poniżej.

 

Opisana przez Pana sytuacja może być podstawą, mając na uwadze utrwalone poglądy orzecznictwa, do wypowiedzenia Panu umowy o pracę (zwolnienia z pracy za wypowiedzeniem).

 

Podstawę tego stanowi art. 30 § 1 pkt 2 K.p.: umowa o pracę rozwiązuje się: przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem).

 

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Przyczyna taka powinna być rzeczywista (prawdziwa) i wskazana w sposób konkretny.

 

Dwie powyżej opisane formy rozwiązania umowy o pracę stanowią „najmniej dotkliwą dla pracownika” formę rozwiązania stosunku pracy, nie pociągają dla niego negatywny konsekwencji na przyszłość, są one powszechnie stosowane w stosunkach pracowniczych.

 

Tryb rozwiania umowy o pracę jest uwidoczniony w świadectwie pracy.

 

Poniżej zostanie również opisane rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia (dyscyplinarne rozwiązanie stosunku pracy), na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 i 2 K.p.

 

Proszę zatem mieć na uwadze, że w przedmiotowej sprawie, mając na uwadze praktykę pracodawców w tego typu sytuacjach, istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Podstawę tego stanowi art. 52 § 1 pkt 1 K.p.: „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych”.

 

Istnieje więc w przedmiotowej sprawie i taka możliwość, iż pracodawca wręczy Panu oświadczenie o dyscyplinarnym zwolnieniu z pracy.

 

Jednakże aby takie oświadczenie wypełniało przesłanki wynikające z przytoczonego art. 52 K.p., musi w Pana działaniu czy zachowaniu zaistnieć wina lub rażące niedbalstwo, a Pana działanie spowodować powstaniem u pracodawcy szkody lub przynajmniej zagrożenia szkodą.

 

W tym konkretnym przypadku trudno mówić o jakimkolwiek zawinienium, skoro nie wiedział Pan o tym, że dyplom jest fałszywy.

 

Gdyby zatem doszło do złożenia takiego oświadczenia przez pracodawcę, ma Pan 14 dni na odwołanie się do sądu pracy – sądu rejonowego właściwego dla miejsca świadczenia przez Pana pracy lub siedziby pracodawcy.

 

Następnie proszę mieć na uwadze, iż powyżej opisany przez Pana stan faktyczny może wypełniać przesłanki zastosowania wobec Pana przez pracodawcę normy art. 52 § 1 pkt 2 K.p., który stanowi: „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem”.

 

Powyższe wynika z faktu, iż fałszerstwo dokumentu stanowi przestępstwo stypizowane w art. 270 Kodeksu karnego:

 

„§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

 

§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Powyższe przestępstwo może być jednakże popełnione wyłącznie umyślnie, tym samym gdyby pracodawca zarzucił Panu popełnienie powyższego przestępstwa (umyślne używanie fałszywego dyplomu) i z tego faktu mógł wyciągnąć wobec Pana negatywne konsekwencje z art. 52 § 1 pkt 2 K.p., proszę wskazywać pracodawcy, iż nie może być tutaj mowy o popełnieniu przestępstwa, samo popełnienie owego czynu nie spełnia przesłanki oczywistości, tym samym nie ma podstaw do stosowania wobec Pana trybu zwolnienia dyscyplinarnego.

 

Przestępstwo popełnione przez pracownika może stanowić samodzielną podstawę rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie zwolnienia dyscyplinarnego.

 

Aby rozwiązanie w tym trybie było dopuszczalne, konieczne jest zaistnienie kilku przesłanek:

 

  • czyn zabroniony musi zostać popełniony w czasie trwania stosunku pracy,
  • czyn ten musi dyskwalifikować pracownika do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
  • nadto popełnienie czynu zabronionego przez pracownika jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

 

Nie jest wystarczające dla spełnienia powyżej opisanych przesłanek samo podejrzenie, że pracownik popełnił przestępstwo. Koniecznym warunkiem, aby rozwiązać w tym trybie umowę o pracę, jest popełnienie przez pracownika przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem.

 

Istnieje jednakże możliwość, jeżeli w sprawie nie wydano wyroku, rozwiązania umowy o pracę dyscyplinarnie z pracownika, jeśli okoliczności przestępstwa są oczywiste, muszą istnieć niewątpliwe dowody, tego iż pracownik dopuścił się czynu zabronionego.

 

Zasadnicze znaczenie dla ochrony Pańskich interesów w niniejszej sprawie ma również przepis art. 52 § 2 K.p., który stanowi, że „rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy”.

 

Po tym okresie pracodawca nie może rozwiązać z Panem umowy z przyczyn, o których dowiedział się ponad miesiąc temu. Jeżeli natomiast pomimo tego nastąpi rozwiązanie proponuje odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy.

 

Trudno jest mi wyrokować co do decyzji pracodawcy, jednakże można przyjąć z dość dużym prawdopodobieństwem, iż w sytuacji, w które Pan nie przyjmie oferty pracodawcy zwolnienia z pracy za porozumieniem stron, pracodawca może zastosować wobec Pana jeden powyżej opisanych trybów rozwiązania umowy o pracę.

 

Jeżeli istnieje taka możliwość, proszę wskazać pracodawcy, iż jest Pan w trakcie wyjaśniania wszystkich okoliczności, nie miał Pan wiedzy o posiadaniu fałszywego dyplomu, i poprosić, aby pracodawca wstrzymał się z ewentualnymi krokami prawnymi wobec Pana.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »