Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Fałszerstwo intelektualne

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 24.03.2017

Czy art. 271 Kodeksu karnego (fałszerstwo intelektualne) ma zastosowanie do osoby, która w umowie podpisuje się pod stwierdzeniem, które nie jest prawdziwe w odniesieniu do prawa własności innych osób? Chodzi o stwierdzenie, że jest się jedynym właścicielem nieruchomości, a faktycznie pomija się jednego ze współwłaścicieli.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fałszerstwo intelektualne

Fot. Fotolia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

 

Z treści Pani pytania wynika, że zastanawia się Pani, czy popełnia przestępstwo z art. 271 K.k. osoba, która w umowie wskazuje, że jest jedynym właścicielem nieruchomości. Istotnym jest bowiem, że nieruchomość pozostaje we współwłasności.

 

„Art. 271. [Fałszerstwo intelektualne]

§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

 

W przestępstwie z art. 271 (zwanym fałszem intelektualnym) czynność sprawcza polega na poświadczeniu nieprawdy (przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę upoważnioną do wystawienia dokumentu) co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Poświadczenie nieprawdy może polegać na potwierdzeniu okoliczności, które nie miały miejsca, lub też na ich przeinaczeniu lub zatajeniu; potwierdzenie to może mieć charakter odrębnego dokumentu, może być też częścią innego dokumentu (Wróbel (w:) Zoll II, s. 1343).

 

Zgodnie z wyrażonym w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 24.10.1996 r., sygn. V KKN 147/96, stanowiskiem „sprawca poświadcza osobie trzeciej nieprawdę co do określonych w art. 271 § 1 okoliczności w wystawianym przez siebie dokumencie, a nie oświadcza je we własnym interesie”.

 

Przedmiotem czynu penalizowanego w art. 271 jest dokument. Sąd Najwyższy w wyroku z 9 października 1996 r. (V KKN 63/96, OSP 1998, nr 7-8, poz. 147) stwierdził: „Pojęcie dokumentu używane w art. 266 k.k. [z 1969 r., obecnie art. 271 k.k. – przyp. J.P.-F.] ma węższy zakres niż ogólne pojęcie dokumentu zdefiniowane w art. 120 § 13 k.k. [z 1969 r., obecnie art. 115 § 14 k.k. – przyp. J.P.-F.]. Dokument, o którym mowa w art. 266 k.k. [z 1969 r., obecnie art. 271 k.k. – przyp. J.P.-F.], musi nie tylko odpowiadać cechom wymienionym w art. 120 § 13 k.k. [z 1969 r., obecnie art. 115 § 14 k.k. – przyp. J.P.-F.], lecz ponadto musi to być dokument, który jest wystawiony przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę upoważnioną do tego, a ponadto w swojej treści zawierający poświadczenie, któremu przysługuje cecha zaufania publicznego, a w związku z tym domniemanie prawdziwości. Do takich dokumentów należą przede wszystkim dokumenty urzędowe w znaczeniu nadanym temu pojęciu przez art. 244 k.p.c. i art. 76 k.p.a., a ponadto inne dokumenty, którym taką moc dowodową nadają inne przepisy”.

 

W mojej ocenie, wystawienie dokumentu z którego wynika, że nieruchomość stanowi własność jednej osoby, gdy w rzeczywistości mamy do czynienia ze współwłasnością podlega pod czyn z art. 271 § 1 K.k.

 

Pragnę nadto zwrócić uwagę na następujący pogląd Sądu Najwyższego. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2002 r., sygn. II KKN 139/2001, „Przestępstwo poświadczenia nieprawdy ma charakter umyślny, należy więc udowodnić, że oskarżony miał świadomość, iż poświadcza nieprawdę, bądź godził się na to, że poświadczona przez niego okoliczność jest niezgodna z prawdą”. Innymi słowy, jedynie wskazanie na niewiedzę, którą da się wykazać w toku postępowania może doprowadzić do uchylenia odpowiedzialności karnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus siedem =

»Podobne materiały

Nieumyślne paserstwo i możliwe konsekwencje

Mój młodszy (niepełnoletni) kolega poprosił mnie o pomoc w sprzedaży biżuterii w punkcie skupu złota. Twierdził, że biżuterię dostał w spadku, a sam nie mógł jej spieniężyć, bo nie ma dowodu osobistego. Dwa razy dokonaliśmy tej transakcji, raz część rzeczy sprzedał mój brat (który akurat był z nami

 

Zatarcie skazania

Kilka lat temu popełniłem przestępstwo – pobiłem inną osobę. Zostałem skazany na dwa lata z warunkowym zawieszeniem. Mój wyrok powoli dobiega końca. Czy mogę usunąć fakt popełnienia przestępstwa z moich akt? Zależy mi na zaświadczeniu o niekaralności, a do tego konieczne jest zatarcie ska

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »