Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Faktury VAT, rabaty, przechowywanie – zmiany w 2011 r.

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 15.02.2011

Autor przedstawia zmiany w przepisach, które obowiązują od tego roku, a dotyczą właściwej klasyfikacji wyrobów i usług dla ustalenia stawki podatku PTU oraz objaśnia zmiany dotyczące oznaczania faktur, ich przechowywania i udzielania rabatów.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 222, poz. 1753) przedłużyła tylko do dnia 31 grudnia 2010 r. stosowanie do celów fiskalnych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 1997 r. – zatem od dnia 1 stycznia 2011 roku wyroby i usługi dla celu ustalenia właściwej stawki podatku od towarów i usług należy klasyfikować zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z 2008 roku.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług zostało nieznacznie znowelizowane.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 244, poz. 1627) zmieniło § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b, § 6 ust. 4 i 6, § 7 ust. 5, § 15 ust. 7, § 19 ust. 3, § 20 ust. 2 i 5, § 21, § 22 ust. 6 i 7. Ponadto wyżej wymienione rozporządzenie skreśliło § 6 ust. 5, § 19 ust. 2 i dodało § 21a.
 
Jak wskazuje się w doktrynie, wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim uproszczenie obrotu fakturami elektronicznymi, w szczególności przez wprowadzanie regulacji dotyczących wystawiania i przechowywania faktur zgodnych z rozwiązaniami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1661). Ponadto zniknął wymóg, by oryginał faktury i faktury korygującej zawierał wyraz „ORYGINAŁ”, a kopia faktury i faktury korygującej – wyraz „KOPIA” [„Vademecum Doradcy Podatkowego”, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.].

  

Podatnicy pytają najczęściej, kiedy PKWiU należy umieszczać na fakturach – wyżej wymienione rozporządzenie stanowi, że tylko w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku [na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, poza danymi określonymi w ust. 1 pkt 5,] na fakturze wskazuje się:

 

 1. symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy powołują ten symbol, lub
 2. przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, lub
 3. przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku tę dostawę lub to świadczenie.

 

Zmiany w treści faktur wprowadzone nowelizacją rozporządzenia to głównie:

 

 1. Wyszczególnienie w fakturze kwot podatku nie jest wymagane, jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej dla danej stawki podatku wraz z podatkiem jest niższa od 7,38 zł.
 2. Faktury stwierdzające dokonanie czynności dla dostawy towarów lub wykonanie usługi, dla których podatnikiem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy jest nabywca usługi lub towaru lub usługi, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem zawierają adnotację, iż podatek rozlicza nabywca, lub wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca:
  – adnotację, że podatek rozlicza nabywca lub
  – wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca, lub
  – oznaczenie „odwrotne obciążenie”.
 3. W przypadku faktur przesyłanych do akceptacji w formie elektronicznej, które w tej formie są również zwracane drugiej stronie umowy, akceptacji dokonuje się w formie elektronicznej; § 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

Obecnie, ze względu na wyżej wymienione zmiany z dniem 1 stycznia 2011 r. – w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

 

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;
 3. kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
 4. kwotę zmniejszenia podatku należnego.

 

Natomiast w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

 

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2;
 3. okres, do którego odnosi się udzielany rabat;
 4. kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

 

Minister finansów wskazuje, że jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

 

Duże zmiany zaszły w zasadach przechowywania faktur – zmiany, o które postulowano od lat. Obecnie faktury mogą być przechowywane w formie elektronicznej poza terytorium kraju w sposób umożliwiający organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostęp on-line do tych faktur.

 

Zgodnie z rozporządzeniem podatnicy przechowują faktury, faktury korygujące, a także duplikaty tych dokumentów, w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający:

 

 1. autentyczność pochodzenia (pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury), integralność treści (w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura) i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 2. łatwe ich odszukanie;
 3. organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej umożliwiający tym organom również przetwarzanie danych w nich zawartych.


Stan prawny obowiązujący na dzień 15.02.2011


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IX + zero =

 

»Podobne materiały

Kolejne zmiany w VAT

Z dniem 1 kwietnia 2013 roku wejdą w życie kolejne zmiany w podatku od towarów i usług.

 

Odwrotne obciążenie – zmiany od 1 października 2013 roku

Ustawodawca, prawdopodobnie zachęcony działaniem odwrotnego obciążenia w praktyce, postanowił po raz kolejny zmienić listę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca. Poniżej zmiany, jakie obowiązują od 1 października 2013 roku.

 

Treść faktury – 2014

Artykuł przedstawia, co powinna zawierać faktura w 2014 roku.

 

Terminy wystawiania faktur w 2014 roku

Artykuł przedstawia nowe terminy wystawiania faktur VAT od 2014 r.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »