Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Europejski nakaz aresztowania za kradzież z włamaniem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 03.10.2014

Moje pytanie dotyczy nadania europejskiego listu gończego. Czy na podstawie zarzutów (kradzież z włamaniem w 1990 r.) bez wyroku sądowego można wysłać za osobą fizyczną list gończy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Panią pytania, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż określona osoba w 1990 r. dokonała kradzieży z włamaniem i opuściła kraj. Osobie tej nie zostały przedstawione zarzuty. W chwili obecnej osoba ta jest poszukiwana europejskim listem gończym.

 

W razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, a w postępowaniu sądowym i wykonawczym – z urzędu lub na wniosek właściwego sądu rejonowego, może wydać europejski nakaz aresztowania, zwany w niniejszym opracowaniu „nakazem”.

 

Nie bez znaczenia dla przedmiotowej sprawy jest okoliczność, iż kradzież z włamaniem o której mowa w art. 279 § 1 K.k. (ówcześnie art. 208 § 1 K.k.) podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Według Kodeksu karnego z 1969 r. karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą lat 5. Jeżeli w okresie przewidzianym w art. 105 wszczęto postępowanie, karalność przestępstwa ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

 

Wyraźnie podkreślić należy jednak treść art. 15 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny, zgodnie z którym do czynów popełnionych przed wejściem w życie Kodeksu karnego stosuje się przepisy tego kodeksu o przedawnieniu i zatarciu skazania, chyba że termin przedawnienia już upłynął.

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 2007 r., sygn. akt V KK 304/07 „Artykuł 15 przepisów wprowadzających Kodeks karny wprowadził zasadę bezpośredniego stosowania ustawy nowej, bez względu na to, czy działa to na korzyść sprawcy czy też stanowi to zaostrzenie dotychczasowych warunków przedawnienia karalności. Nie istnieje konstytucyjne prawo do przedawnienia czy choćby ekspektatywa takiego prawa. Instytucja przedawnienia kształtowana jest przez ustawodawcę przede wszystkim z uwzględnieniem założeń kryminalnopolitycznych.”

 

Innymi słowy należy stosować ustawę nową, zgodnie z którą karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat. Jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w art. 101 § 1 pkt 2a ustaje z upływem 10 lat. W przedmiotowej sprawie przedawnienie karalności nastąpi zatem po upływie 25 lat od dnia dopuszczenia się czynu zabronionego.

 

Wydanie nakazu jest niedopuszczalne:

1) w związku z prowadzonym przeciwko osobie ściganej postępowaniem karnym o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku,

2) w celu wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do 4 miesięcy albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności na czas nieprzekraczający 4 miesięcy.

 

Jeżeli istnieje podejrzenie, że osoba ścigana może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a jej miejsce pobytu nie jest znane, prokurator, a w postępowaniu sądowym i wykonawczym sąd okręgowy, który wydał nakaz, przesyła jego odpis do centralnej jednostki Policji współpracującej z Interpolem z wnioskiem o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych. Jeżeli miejsce pobytu osoby ściganej jest znane lub zostało ustalone w wyniku poszukiwań, o których mowa w § 1, prokurator, a w postępowaniu sądowym i wykonawczym sąd okręgowy, który wydał nakaz, przekazuje go bezpośrednio organowi sądowemu państwa wykonania nakazu; odpis nakazu przekazuje się Ministrowi Sprawiedliwości.

 

Reasumując, w razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej można wydać europejski nakaz aresztowania. Nie jest wymagany wyrok sądu. Warunkiem koniecznym jest podejrzenie, jak i podległość pod jurysdykcję polskich sądów karnych, a także okoliczność przebywania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + 0 =

»Podobne materiały

Konsekwencje kradzieży dokonanej w miejscu pracy

Zostałem zwolniony z pracy z powodu kradzieży. Nagrania jednoznacznie wskazują sprawcę. Napisałem prośbę o rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, jednak dyrektor unika kontaktu. Jestem gotów pokryć wszystkie straty finansowe pracodawcy, ale obawiam się, że ten planuje (lub już to zrobił) ski

 

Kara za kradzież

W zeszłym roku ukradłam w sklepie kilka produktów żywnościowych. Zmusiła mnie do tego sytuacja życiowa, ale bardzo żałuję swojego czynu. Obecnie mieszkam w Niemczech i tu pracuję. Dostałam pismo z sądu, że mam do odrobienia godziny prac społecznych. Czy mogę zapłacić karę w zamian za umorzenie tych

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »