.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura dla byłego strażaka, który miał sprawę karną

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 23.06.2010

Przez 15 lat pracowałem jako strażak. Złożyłem więc wniosek o wcześniejszą emeryturę. Cztery lata wcześniej byłem zawieszony w czynnościach służbowych w związku z przebywaniem w areszcie (sprawa karna nie dotyczyła mojej pracy). Po kilku miesiącach wróciłem na dawne stanowisko. Kadry zaliczyły okres zawieszenia do wysługi. Kiedy kończyłem służbę, wyrok nie był jeszcze wydany (później zasądzono karę w zawieszeniu). Obecnie otrzymałem pismo, że nie dostanę emerytury, bo okres zawieszenia nie może być wliczony do czasu służby w straży. Co powinienem teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do stanu faktycznego opisanego w treści pytania, należy jednoznacznie stwierdzić, że zakład pracy popełnił błąd, przygotowując wniosek emerytalny i ustalając wstępnie uprawnienia do emerytury.

 

Zgodnie z treścią art. 12 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.) „emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych”.

 

W myśl art. 16 ust. 1 tej ustawy „funkcjonariuszom, którzy spełniają warunki określone wyżej w art. 12 ustawy, zalicza się do wysługi emerytalnej, uwzględnianej przy obliczaniu emerytury na podstawie art. 15, posiadane przed przyjęciem do służby okresy składkowe i nieskładkowe, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.

 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 „do wysługi emerytalnej zalicza się również okresy pozbawienia wolności i odbywania kary pozbawienia wolności oraz okresy zawieszenia w czynnościach służbowych, w przypadku gdy funkcjonariusz został uniewinniony lub postępowanie karne zostało umorzone, albo gdy nie został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby”.

 

Przepis o treści powyższej obowiązuje od dnia 11 czerwca 2007 r., wprowadzony został zmianą przepisów ustawy (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 558), czyli nie jest to przepis nowy.

 

Zgodnie z jego treścią do wysługi emerytalnej w Pana sytuacji podlegałby zaliczeniu okres zawieszenia w czynnościach służbowych – ale tylko wówczas gdyby zapadł wyrok uniewinniający lub postępowanie karne zostałoby umorzone.

 

Zauważyć należy, że przepis powyższy nie pozostawia żadnych problemów interpretacyjnych, co oznacza, że zakład pracy z rozstaniem się z pracownikiem winien zaczekać do momentu ostatecznego zakończenia trwającego procesu (czyli do wydania wyroku) i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Dopiero wówczas po wydaniu wyroku należało ponownie zweryfikować okres służby i ustalić uprawnienia emerytalne.

 

Pragnę dodać, że zgodnie z art. 10 „prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy nie przysługuje funkcjonariuszowi, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, które zostało popełnione przed zwolnieniem ze służby.

 

Skazanie emeryta albo rencisty prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione przed zwolnieniem ze służby, powoduje utratę prawa do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy.

 

O skazaniu emeryta lub rencisty wyrokiem, o którym mowa wyżej, prezes sądu zawiadamia, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, organ właściwy w sprawach zaopatrzenia emerytalnego”.

 

Reasumując, bezsporne jest, że został Pan skazany prawomocnym wyrokiem, wprawdzie wykonanie orzeczonej kary zostało zawieszone, jednak był to wyrok skazujący, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 

Należy podzielić w pełni stanowisko organu rentowego, że okres zawieszenia nie podlega zaliczeniu do okresu służby, co skutkuje brakiem prawa do emerytury.

 

Ponadto, jeżeli został Pan skazany za przestępstwo opisane szczegółowo w treści art. 10 ustawy (wyżej), popełnione przed zwolnieniem ze służby, to definitywnie „z urzędu” traci Pan prawa do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy.

 

Przykro mi bardzo, w tej sytuacji przysługuje Panu jedynie uprawnienie do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, jeżeli oczywiście spełnione będą warunki określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

 

W mojej ocenie zakład pracy popełnił błąd, kierując Pana na emeryturę, skoro sprawa karna nie była zakończona. Zakład także błędnie Pana poinformował, że okres zawieszenia podlega zaliczeniu do służby, nie wskazał warunków określonych w treści art. 16 ust. 2 ustawy.

 

W chwili obecnej pozostaje jedynie możliwość skorzystania z zasiłku dla bezrobotnych lub podjęcia pracy zawodowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus 2 =

02.02.2013

Poprawka! Pani IRENO! Przepraszam. Dodam jeszcze że strażak składał wniosek o przeniesienie na emeryturę, a nastąpiło nieprawne zwolnienie.

fireman


Od redakcji: Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadane w komentarzu do tekstu. Proszę skorzystać z formularza na stronie. Wycena jest bezpłatna, odpowiedzi są płatne.

02.02.2013

Jeżeli okres pomiędzy "przejściem na emeryturę" a wydaniem wyroku byłby wystarczający do uzyskania wysługi faktycznie uprawniającej do emerytury, to poniósł Pan stratę na skutek wprowadzenia w błąd przez organ państwowy (komendanta).
Sądzę, że żądanie przywrócenia do służby jest w pełni uzasadnione. Faktyczne przywrócenie wydaje się możliwe po zatarciu kary. Kwestia zaufania do organów władzy. Pani Krystyno, proszę się odnieść do powyższego rozumowania.

fireman

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton