Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura z Polski a amerykańska rezydencja podatkową

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 16.11.2019

Moja siostra jest rezydentem podatkowym USA. Nigdy nie pracowała w USA, nie pobiera tam żadnych świadczeń emerytalnych, natomiast corocznie deklaruje tam dochód pochodzący z Polski, czyli polską emeryturę. Czy siostra powinna zadeklarować w ZUS amerykańską rezydencję podatkową? Jak ewentualna deklaracja wpłynie na wysokość emerytury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura z Polski a amerykańska rezydencja podatkową

Fot. Fotolia

Analizując treść przepisów, zarówno dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, jak i dotyczących samej emerytury polskiej należy uznać, że na emerycie zamieszkującym zagranicą nie spoczywają jakieś szczególne obowiązki, których niewypełnienie mogłoby przynieść negatywne konsekwencje.

 

Zgodnie z art. 132 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytowi lub renciście, który zamieszkał za granicą, świadczenie wypłaca się – na jego wniosek – osobie przez niego upoważnionej do odbioru, zamieszkałej w kraju albo na prowadzony w kraju rachunek płatniczy emeryta lub rencisty lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, albo na wskazany przez niego, wydany w kraju, jego instrument płatniczy, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. Wynika z tego, że wiedza o zmianie miejsca zamieszkania nie jest dla ZUS istotna, o tyle, że można emeryturę wypłacać na rachunek, a nie do rąk tej osoby. Oczywiście warto wskazać ZUS-owi miejsce zamieszkania, ponieważ od tego zależy prawidłowość doręczeń wszelkich pism na adres beneficjenta, liczenie terminów na odwołania, itp.

 

Zgodnie z art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych o wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach płatnik składek zawiadamia Zakład w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład. To są obowiązki płatników składek. Ten przepis nie ma zastosowania do Pańskiej siostry. Zgodnie jednak z art. 80 ustawy w celu ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości ubezpieczeni zobowiązani są do:

1) przedstawiania stanów faktycznych mających wpływ na prawo lub wysokość świadczeń;

2) informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na świadczenie;

3) przedkładania na żądanie środków dowodowych;

4) osobistego stawiennictwa, jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają;

5) poddania się badaniom lekarskim, a także leczeniu lub rehabilitacji, jeżeli oczekuje się, że leczenie lub rehabilitacja przywróci zdolność do pracy lub spowoduje, że zdolność do pracy zostanie zachowana.

 

Z powyższego wynika, że siostra zasadniczo powinna wskazać organowi wypłacającemu jej emeryturę nowy zagraniczny adres jako miejsce swego zamieszkania w celach przede wszystkim korespondencyjnych. Brak zawiadomienia ma jedynie takie konsekwencje, że siostra może nie otrzymać jakiegoś istotnego pisma, które może wiązać się z koniecznością wypełnienia jakichś obowiązków (chociaż w przypadku emerytury takie raczej się nie zdarzają, ma to bardziej zastosowanie do rent). Dopiero niewypełnienie tych obowiązków może przynieść siostrze negatywne konsekwencje, jak brak możliwości odwołania.

 

Zatem z punktu widzenia samego ZUS nie można uznać, że brak zgłoszenia rezydencji wpłynie na wysokość emerytury.

 

Pisze Pan jednak, że siostra płaci podatki od emerytury w Stanach. To jest zgodne z konwencją o unikaniu podwójnego opodatkowania jaka łączy Rzeczpospolitą Polską ze Staniami Zjednoczonymi. Zgodnie z tą umową (art. 18 ust. 1) emerytury, renty kapitałowe i inne podobne świadczenia wypłacane rzeczywistemu beneficjentowi mającemu miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Zatem wszystko odbywa się prawidłowo i w związku z tym siostra nie ma żadnych obowiązków jako podatnik wobec państwa polskiego.

 

Jeśli jednak nie zgłosiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmiany adresu i rezydencji podatkowej to przecież ZUS wykonuje swoje obowiązki wobec polskiego fiskusa, traktując siostrę jako polskiego rezydenta podatkowego. To wiąże się z koniecznością opłacania przez ZUS na konto właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek, który polski rezydent zobowiązany byłby płacić w Polsce. W takim wypadku siostra otrzymywałaby niższą niż należna emeryturę. Mam tu zatem pewną wątpliwość – na jakiej podstawie siostra płaci podatki w Stanach, czy ZUS przekazuje jej informację o osiągniętych a podlegającym opodatkowaniu dochodzie.

 

Zgodnie z art. 34 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających. Organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, zamieszkującego zagranicą, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.

 

Zatem brak zgłoszenia rezydencji podatkowej może wpłynąć na realną wysokość pobieranego świadczenia netto. Trudno mi teraz podawać szczegółowe informacje dotyczące tej sytuacji. W związku z tym, proszę o informacje, jak siostra rozlicza się z urzędem w Stanach, jakie dokumenty otrzymuje z ZUS w Polsce oraz czy uzyskuje jakieś zwroty z tytułu nadpłaconych zaliczek. Wówczas uzupełnię odpowiedź o dane szczegółowe dotyczące takiej sytuacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - X =

»Podobne materiały

Świadczenie z ZUS-u dla chorującego nauczyciela

Jestem nauczycielem z 32-letni stażem. Do 31 sierpnia będę jeszcze na L4. Później rozwiązuje się moja umowa. Dowiedziałem się, że mogę teraz wystąpić o świadczenie zdrowotne z ZUS-u. Czy to prawda i jeśli tak, to jakie dokumenty muszę posiadać, gdzie i kiedy je złożyć?

 

Świadectwo pracy bez pieczątki imiennej i problemy z ZUS

Mam następujący problem z ZUS-em. W latach 1990–1992 pracowałem w prywatnej firmie, która od lat już nie istnieje. Mam od nich świadectwo pracy z pieczątką firmową i podpisem. ZUS odmawia zaliczenia tego okresu jako składkowego, gdyż na świadectwie nie ma pieczątki imiennej. Czy jest do tego j

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »