Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura policyjna a prawo do emerytury cywilnej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 12.04.2018

Pobieram emeryturę policyjną po przepracowaniu 15 lat w mundurze. Przed wstąpieniem do policji przepracowałam 21 lat składkowych i 1 rok niewielospadkowy. Czy mam prawo do emerytury cywilnej, drugiej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura policyjna a prawo do emerytury cywilnej

Fot. Fotolia

Emerytura z FUS obecnie uzależniona jest wyłącznie od wieku – to jest jedyne kryterium do nabycia prawa do świadczenia- osiągnięcie wieku. Wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek. Po osiągnięciu wieku nabędzie Pani prawo do świadczenia emerytalnego z ZUS-u. Z racji, iż pobiera Pani świadczenie mundurowe, będzie mieć miejsce zbieg prawa do emerytury z prawem do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, UOP, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW, a także członków rodziny pozostałych po tych żołnierzach/funkcjonariuszach.

 

Kwestię zbiegu praw do tych świadczeń reguluje reguła wyrażona w art. 95 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z która w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. Regulacja art. 96 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje wyjątki od obowiązującej na gruncie ubezpieczeń społecznych zasady nie kumulacji świadczeń, która oznacza możliwość pobierania więcej niż jednego świadczenia, jednak z pewnymi ograniczeniami. Korzystniejsze zasady dotyczą wyłącznie zbiegu prawa do ściśle określonych świadczeń tj. renty inwalidy wojennego i wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową; renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; oraz renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub chorobą zawodową.

 

Ma Pani przyznane prawo do emerytury policyjnej na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 

Analizę sprawy rozpocząć należy od przytoczenia treści art. 95 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który w ust. 1 stanowi, że w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. Ust. 2 art. 95 przewiduje, że przepis ust. 1 stosuje się również, z uwzględnieniem art. 96, w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty określonych w ustawie z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 2, z wyjątkiem przypadku, gdy emerytura wojskowa lub policyjna została obliczona według zasad określonych w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub w art. 15a lub art. 18e ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 

Z zacytowanego powyżej brzmienia art. 95 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wynika wprost, że reguluje on kwestię zbiegu prawa do emerytury lub renty określonych w tej ustawie z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 2, czyli m.in. funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Zważyć w tym miejscu należy, że analogiczna jak w art. 95 ust. 1 reguła wypłaty tylko jednego – wyższego lub wybranego – świadczenia przewidziana została także w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji.

 

Przewidziany w art. 95 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przypadek wyjątkowy odnosi się do przypadku obliczenia emerytury policyjnej na podstawie art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, czyli funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., oraz na podstawie art. 18e tej ustawy, czyli funkcjonariusza przyjętego do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. Nie ma wątpliwości co do tego, że żaden z tych wyjątków nie dotyczy Pani sytuacji, co oznacza, że w zaistniałej sytuacji nabycia przez Panią zarówno prawa do emerytury policyjnej w ramach zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych jak i prawa do emerytury ustalanej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, doszłoby do zbiegu, o którym stanowi art. 95 ust. 1 tej ustawy, a Pani przysługiwać będzie wypłata tylko jednego z tych świadczeń – wyższego lub przez Panią wybranego.

 

Z uwagi na to, iż do policji wstąpiła Pani w 1999 roku, a więc po styczniu 1999 r., oznacza to, że ma do Pani zastosowanie wyjątek pozwalający pobierać dwa świadczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 8 =

»Podobne materiały

Praca podczas studiów a okresy składkowe ZUS

Gdy studiowałam, na czwartym semestrze studiów stacjonarnych zaszłam w ciążę i nie zaliczyłam jednego przedmiotu. Otrzymałam urlop macierzyński. Po urodzeniu dziecka rozpoczęłam dalszą naukę na tym samym kierunku na czwartym semestrze, tyle że na studiach zaocznych, i podjęłam pracę w szkole. Nie mi

 

Czy studium nauczycielskie można wliczyć do stażu pracy?

W 1980 r. ukończyłam studium nauczycielskie na kierunku wychowanie wczesnoszkolne. W 1987 r. uzyskałam tytuł magistra fizyki (studia odbywałam zaocznie). Koleżanka ze studium kilka lat później ukończyła trzyletnie uzupełniające studia magisterskie. ZUS zaliczył jej do okresu pracy dwa lata

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »