Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Elementy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 14.11.2014

Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd następuje na podstawie wniosku złożonego przez uprawnioną do tego osobę. Wniosek taki powinien spełniać wymogi przewidziane dla pism procesowych oraz zawierać pewne elementy szczególne.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego1 sądowe stwierdzenie nabycia spadku przez spadkobiercę następuje na wniosek osoby mającej w tym interes. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest pismem procesowym i jako taki powinien spełniać wymogi określone w art. 126 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego2, zgodnie z którym każde pismo procesowe powinno zawierać:

 

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron (wnioskodawcy, uczestników), ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 2. oznaczenie rodzaju pisma;
 3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 4. podpis strony (wnioskodawcy) albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 5. wymienienie załączników.

 

Powyższe elementy obligatoryjne dla każdego pisma procesowego powinny być uzupełnione i rozwinięte o elementy wymagane wyłącznie dla wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek taki powinien mianowicie zawierać:

 

 1. oznaczenie osoby spadkodawcy, ze wskazaniem daty zgonu oraz miejsca zamieszkania w chwili śmierci (jest ono istotne dla ustalenia właściwości miejscowej sądu, który będzie prowadził postępowanie spadkowe);
 2. wskazanie osób, które mogą być powołane do dziedziczenia po zmarłym – przy czym niezależnie od tego czy zmarły pozostawił testament, należy wskazać zarówno potencjalnych spadkobierców testamentowych, jak i ustawowych;
 3. wskazanie osób, na których rzecz uczynione zostały ewentualne zapisy windykacyjne, czyli postanowienia spadkodawcy zawarte w testamencie, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku oraz wskazanie przedmiotu takiego zapisu;
 4. wskazanie części spadku, w jakich dziedziczyć mają zdaniem wnioskodawcy poszczególni spadkobiercy;
 5. informację o tym, czy poszczególni spadkobiercy złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 6. informację o tym, czy zmarły pozostawił testament oraz o miejscu jego przechowywania (w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada takiej wiedzy, powinien zaznaczyć ten fakt w treści wniosku);
 7. informację o tym, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne;
 8. wskazanie interesu, jaki posiada wnioskodawca w stwierdzeniu przez sąd nabycia spadku;
 9. ewentualne żądanie zasądzenia kosztów postępowania na rzecz wnioskodawcy od innych uczestników.

 

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć lub wykazać w szczególności następujące załączniki:

 

 1. pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;
 2. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 3. odpisy skrócone aktów urodzenia wnioskodawcy i uczestników postępowania, a w przypadku wnioskodawcy lub uczestników pozostających w związkach małżeńskich – odpisy skrócone aktów małżeństwa;
 4. testament;
 5. w przypadku interesu do złożenia wniosku innego niż spadkobranie – ewentualne dokumenty potwierdzające istnienie tego interesu;
 6. potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej, jeżeli nie została uiszczona poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej.

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien być sporządzony w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników postępowania spadkowego.

 

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101)


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.11.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 4 - pięć =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki