Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ekwiwalent za urlop macierzyński od firmy, która ogłosiła upadłość

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 17.03.2010

Przebywam na urlopie macierzyńskim. Pracodawca rozwiązał ze mną umowę z powodu upadłości firmy, ale nie wypłacił mi ekwiwalentu za urlop (ok. 25 tys. zł). Odprawę otrzymałam z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (wniosek złożył syndyk). Czy moim jedynym wyjściem jest bierne oczekiwanie na wypłatę roszczeń z masy upadłościowej, czy mogę jakoś walczyć o należne mi pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedmiotowej sprawie należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 

Ustawa ta przewiduje instytucję gwarancyjną w postaci Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Głównym celem powołania i działalności Funduszu było zagwarantowanie wypłaty świadczeń dla pracowników w sytuacji niewypłacalności pracodawcy.

 

W art. 12 tej ustawy określono, jakie niezaspokojone roszczenia pracownicze podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu. Wymieniono m.in. ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy.

 

Wysokość kwot wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń określa art. 14 ustawy. Przepis ten zawiera pewne ograniczenia. Mianowicie zgodnie z ust. 2 tego artykułu w przypadku wypłaty świadczenia z tytułu roszczenia o ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy wypłata również nie może być wyższa od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, ogłaszanego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (czyli od tzw. „średniej krajowej”).

 

Powyższe oznacza, że jeśli należny ekwiwalent za urlop przewyższa tę kwotę, pracownik nie dostanie go z FGŚP. Przysługuje mu natomiast roszczenie o zaspokojenie tej różnicy z masy upadłości pracodawcy.

 

Aby uzyskać pieniądze z FGŚP, w ciągu miesiąca od stwierdzenia niewypłacalności pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń (tzw. zbiorczy wykaz). Podaje w nim osoby oraz podstawę i wysokość ich roszczeń, o które wnioskuje do FGŚP, a dotyczy to okresów poprzedzających niewypłacalność pracodawcy.

 

Jeżeli natomiast mają być zaspokajane należności przypadające po dacie niewypłacalności pracodawcy, to on sam, syndyk, likwidator lub osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy niezwłocznie przygotowuje wykazy uzupełniające.

 

O wypłatę świadczeń może także wystąpić sam pracownik lub były pracownik, a także uprawnieni do renty rodzinnej członkowie rodziny zmarłego pracownika lub byłego pracownika (ale nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od terminu, w którym powinien to zrobić pracodawca, syndyk itd.). Występuje o to w tzw. wniosku indywidualnym, a przepisy wykonawcze określają, jakie oświadczenia i dokumenty pracownik lub członkowie rodziny zmarłego pracownika albo byłego pracownika muszą dołączyć do takiego formularza.

 

Przykładowo do wniosku indywidualnego pracownik lub członkowie rodziny zmarłego pracownika dołączają oświadczenie, że nie są spokrewnieni z pracodawcą. Dodają też dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń pracowniczych (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, wyrok sądowy, wyliczenia kwot i świadczeń od pracodawcy lub inne dokumenty, jeżeli znajdują się w posiadaniu pracownika).

 

Zarówno rodzaje wykazów, jak i wniosek indywidualny trafiają do kierownika biura terenowego FGŚP. Jeśli wykazy są zgodne z ustawą i terenowe biuro je zaakceptuje, to przekazuje składającemu listy pieniądze na wypłatę świadczeń dla uprawnionych. W ciągu najwyżej siedmiu dni od ich otrzymania pracodawca, syndyk lub zarządzający majątkiem pracodawcy musi uregulować niezaspokojone roszczenia. Jeśli z indywidualnym wnioskiem pracownika wszystko jest w porządku, biuro terenowe niezwłocznie wypłaca mu świadczenia i powiadamia o tym jego pracodawcę, syndyka, likwidatora lub osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy.

 

Kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokonuje wypłaty świadczeń niezwłocznie po stwierdzeniu, że wniosek obejmuje roszczenia podlegające zaspokojeniu ze środków Funduszu oraz powiadamia o tym pracodawcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy. Kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest wówczas płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenia zdrowotne, a także zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Spory powstałe w związku z odmową wypłaty świadczenia ze środków Funduszu rozstrzyga sąd właściwy w sprawach z zakresu prawa pracy. Zatem od decyzji Kierownika Biura Terenowego Funduszu nie ma – poza sądem – innych instytucji odwoławczych. Nie jest taką instytucją ani Dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ani Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - 0 =

»Podobne materiały

Urlop „tacierzyński” dla żołnierza zawodowego

Czy mnie, jako żołnierzowi zawodowemu, przysługuje tzw. urlop ojcowski z racji tego, że urodziło mi się dziecko?

 

Urlop wychowawczy i wypoczynkowy dla funkcjonariusza policji

Jestem funkcjonariuszem policji. Od lipca 2008 r. przebywam na urlopie wychowawczym, który potrwa do września tego roku. Przed pójściem na ten urlop, w maju 2008 r., wykorzystałem urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze. Obecnie pracodawca poinformował mnie, że w 2008 r. przysługiwał mi

 

Urlop uzupełniający nauczyciela

Jestem nauczycielem, od początku ferii letnich jestem na L4, jak na razie do 11 sierpnia, być może będzie to do końca ferii letnich. Urlop w okresie ferii zimowych wykorzystałam. Ile dokładnie dni przysługuje mi urlopu uzupełniającego od 1 września i czy otrzymuję ten urlop automatycznie, czy muszę

 

Kolejne dziecko i urlop wychowawczy

Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym na 3 dziecko. Zdaniem pracodawcy urlop wychowawczy pracownika może trwać maksymalnie 6 lat. Zgodnie z interpretacją ZUS-u dawno przekroczyłam okres składkowy. Ile urlopu wychowawczego mi się faktycznie należy? Jak to jest z okresem składkowym?

 

Urlop wypoczynkowy pracownika, który przebywał na rencie rehabilitacyjnej

Pracownik przebywał na rencie rehabilitacyjnej. Czy należy mu się urlop wypoczynkowy za ten okres?

 

Wymiar urlopu wychowawczego (wnioski o przedłużenie)

Mam małe dziecko. Po urlopie macierzyńskim złożyłam wniosek o udzielenie półrocznego urlopu wychowawczego, pracodawca wyraził zgodę. Później okazało się, że muszę przedłużyć urlop, więc złożyłam drugi wniosek. I tym razem pracodawca zgodził się, ale uprzedził, że jest limit takich wniosków. Czy miał

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »