.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ekwiwalent leśny a przejście na emeryturę

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 06.12.2019

Od 2002 r. otrzymuję ekwiwalent leśny na mocy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Z ustawą zapoznałam się przed wieloma laty, więc nie pamiętałam, że jest tam zapis o wstrzymaniu wypłaty z chwilą przejścia na emeryturę. Od trzech lat jestem emerytką, a mimo to ekwiwalent otrzymywałam. Niedawno otrzymałam pismo ze starostwa, w którym przypominają mi „o obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia ewentualnego nabycie prawa do emerytury”, powołując się na art. 7 ust. 6 ustawy. Jednak w artykule tym nie ma mowy o obowiązku powiadomienia. Czy starostwo ma prawo żądać zwrotu wypłaconego ekwiwalentu od okresu nabycia prawa do emerytury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ekwiwalent leśny a przejście na emeryturę

Fot. Fotolia

Ekwiwalent leśny za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia

Istotnie, zgodnie z zapisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 08 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, właściciel gruntu, który otrzymał decyzję administracyjną o prowadzeniu uprawy leśnej nabywa prawo do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Do kiedy otrzymuje się ekwiwalent leśny?

Ekwiwalent leśny właściciel gruntu otrzymuje do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty, nie dłużej jednak niż przez okres 20 lat. Zgodnie z art. 10 ust. 2b w przypadku, gdy właściciel gruntów otrzymuje świadczenie emerytalne lub rentowe, nie nabywa prawa do ekwiwalentu z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia.

 

Ustawa ta została uchylona ustawą z dnia ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, jednakże na podstawie art. 14 ust. 2 tej ustawy do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, przyznanego przed dniem wejścia w życie wskazanej ustawy, do właścicieli gruntów, którzy dokonali tego zalesienia w latach: od 2001 do maja 2004 stosuje się zasady dotychczasowe.

 

Celem ustawy było zapewnienie środków finansowych prowadzącym gospodarstwa do czasu nabycia przez nich prawa do stałego dochodu – emerytury czy renty.

Ekwiwalent leśny a emerytura lub renta

Zgodnie zatem z art. 10 ust. 1 ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia małżonkowie – współwłaściciele zalesionego gruntu, otrzymują ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, w dwóch równych częściach. Natomiast ust. 2 tego artykułu wskazuje, iż w przypadku nabycia prawa do emerytury lub renty przez jednego z małżonków będących współwłaścicielami gruntu zalesionego, emeryturę lub rentę oblicza się od wysokości płacy minimalnej, a współmałżonek uzyskuje należny małżonkom ekwiwalent zmniejszony o 25%. Jednak uzyskanie uprawnień emerytalnych przez obojga współwłaścicieli gruntu, jednoznacznie wyłącza w całości uprawnienie do uzyskania ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Nabycie prawa do emerytury lub renty powoduje wygaśnięcie prawa do ekwiwalentu leśnego

Z przepisów tych wynika zatem, że nabycie prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych powoduje definitywne wygaśnięcie prawa do ekwiwalentu. O zależności pomiędzy prawem do ekwiwalentu a prawem do emerytury lub renty wypowiedział się w tożsamy sposób Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. w wyroku z dnia 4 października 2005 r. (sygn. akt II SA/Po 2343/03), czy też Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 kwietnia 2009 r. (sygn. akt II SA/Sz 38/09).

Zwrot pobieranego ekwiwalentu leśnego od okresu nabycia prawa do emerytury

Niestety, ale starostwo ma prawo żądać zwrotu wypłaconego ekwiwalentu od okresu nabycia prawa do emerytury. Jednakże warunkiem zwrotu musi być wiedza Pani o tym, że z chwilą nabycia prawa do emerytury traci Pani prawo do ekwiwalentu. Podstawę prawną roszczenia starostwa stanowi przepis art. 405 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

Zgodnie z art. 410 § 2 „świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia”. Wskazać należy, iż zgodnie z art. 411 pkt 1 „nie można żądać zwrotu świadczenia, jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej. Zatem, wzbogacony powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu przede wszystkim wtedy, gdy wie, że korzyść mu się nie należy, a zatem gdy zna wadliwość podstawy prawnej świadczenia, jak również gdy na podstawie okoliczności powinien wiedzieć, że jego wzbogacenie jest bezpodstawne lub może być bezpodstawne”. Jeżeli więc nie wiedziała Pani, że nabycie praw do emerytury powoduje wstrzymanie ekwiwalentu, to można na ten fakt się powoływać, jednakże nie wyłącza to prawa starostwa do żądania zwrotu wypłaconego na Pani rzecz ekwiwalentu (wyrok z dnia 8 lutego 2017 r., Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny, sygn. akt III C 558/16).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl