.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Eksmisja z mieszkania byłej konkubiny

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 14.10.2014

Mój były konkubent wygania mnie ze swojego mieszkania. Chce ode mnie opłaty na dom, gdyż mówi, że to czynsz, choć żadnej umowy nie dał. Czy mam się wyprowadzać? Mówi, że już do sądu mnie podał, więc co może zrobić sąd?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pod pojęciem „eksmisja” należy rozumieć sprawy o opróżnienie lokalu, a więc sprawy o uzyskanie wyroku nakazującego osobie zajmującej lokal (głównie bez tytułu prawnego, ale może to wynikać np. z konieczności przeniesienia lokatora do lokalu zamiennego na czas remontu) opróżnienie i wydanie tego lokalu osobie posiadającej odpowiednie prawo oraz sprawy związane z wykonaniem takiego wyroku.

 

Właścicielowi nieruchomości lokalowej przysługuje roszczenie wydobywcze (windykacyjne), wynikające z treści art. 222 § 1 K.c. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą (np. umowa najmu, spółdzielcze prawo do lokalu). Roszczenie to ma zastosowanie w sytuacjach, gdy właściciel zostaje bezprawnie pozbawiony posiadania, władztwa nad przedmiotem swej własności. Pozbawienie władztwa może również wynikać z niewydania lokalu po zakończeniu stosunku prawnego, na podstawie którego lokator używał lokalu. Jego treścią jest żądanie zwrotu rzeczy.

 

Roszczenie to jest ściśle związane z prawem własności i nie może funkcjonować w oderwaniu od tego prawa. Nie jest możliwe przeniesienie tego roszczenia w drodze czynności prawnej bez przeniesienia własności. Inna osoba może wykonywać uprawnienia wynikając z tego roszczenia tylko jako pełnomocnik właściciela (art. 96 K.c.). W takim wypadku realizuje ona jednak uprawnienia innej osoby, a nie swoje.

 

Oddalenie żądania wydania nieruchomości nie może nastąpić na podstawie art. 5 K.c., który stanowi, iż nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta on z ochrony.

 

Były konkubent użyczał Pani mieszkania. Tak to trzeba nazwać.

 

Obecnie wypowiedział to użyczenie. Zobowiązuje Panią do opłacania kosztów. Proszę wyrazić na to zgodę – jeśli chce Pani tam mieszkać, wskazując wysokość czynszu i prosząc o umowę najmu.

 

Zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony nie stoi na przeszkodzie jej rozwiązaniu i żądaniu przez użyczającego zwrotu rzeczy, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 716, przy czym wyliczenie tych przesłanek nie jest wyczerpujące.

 

Ocena przesłanek uzasadniających żądanie zwrotu rzeczy zależy od okoliczności konkretnego przypadku. A zatem tylko tytułem przykładu można stwierdzić, że żądanie zwrotu rzeczy przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta będzie uzasadnione wtedy, gdy:

 

a) biorący rzecz w używanie w sposób powtarzalny narusza właściwości lub przeznaczenie rzeczy albo postanowienia umowy obowiązujące w tym zakresie; jednakże również jednorazowe albo krótkotrwałe naruszenie może być uznane za wykładnik działania dłużnika, które uzasadnia żądanie zwrotu, jeśli jest rażące lub rokuje zachowanie sprzeczne z treścią zobowiązania również w przyszłości;

b) rzecz oddana w użyczenie staje się potrzebna użyczającemu także wtedy, gdy – z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy – uzasadnione jest inne nią rozporządzenie, np. gdy użyczający na skutek nieoczekiwanego pogorszenia sytuacji życiowej zmuszony jest rzecz dotychczas użyczoną wynająć celem uzyskania środków utrzymania (uchwała SN z dnia 8 lipca 1992 r., III CZP 81/92, OSNCP 1993, nr 3, poz. 30);

c) domownik użyczającego zajmujący jego lokal na zasadach użyczenia (bezpłatnego użytkowania) zrywa wspólne gospodarstwo domowe lub uporczywym zachowaniem uniemożliwia dalsze wspólne korzystanie z lokalu (uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 6 kwietnia 1970 r., III CZP 61/69, OSNCP 1971, nr 7-8, poz. 118, oraz uchwały SN z dnia 18 lipca 1984 r., III CZP 42/84, OSNCP 1985, nr 2-3, poz. 25, z glosami K. Zagrobelnego, NP 1986, nr 6, s. 92; M. Nazara, OSPiKA 1986, nr 5, poz. 106 i K. Stefaniuka, OSPiKA 1986, nr 5, poz. 106; por. także wyrok SW dla m.st. Warszawy z dnia 12 maja 1958 r., Cr 480/58, OSPiKA 1958, nr 11, poz. 281 z glosą F. Błahuty);

d) mający rzecz w używaniu oddaje ją osobie trzeciej, nie mając na to zgody wierzyciela, albo nie będąc do tego zmuszony przez okoliczności; chodzi tu o okoliczności niezależne od dłużnika, a więc zarówno wynikające z siły wyższej (pożar, powódź, silny mróz itp.), jak i z aktualnej sytuacji życiowej mającego rzecz w używaniu (choroba, nagła konieczność wyjazdu, przejściowa utrata możliwości pieczy nad rzeczą itp.).

 

Będzie Pani miała tytuł prawny do przebywania tam. O ile oczywiście Pani nadal jest tym zainteresowana.

 

Jeśli zaś dołożyła się Pani do remontu, proszę w odpowiedzi na pismo, wskazać, iż z powodu poniesienia nakładów na nieruchomość.

 

Nie dotyczy to jednak zwrotu rzeczy użyczonych. Ale warto spróbować.

 

Zgodnie z treścią przywołanego przepisu – zobowiązany do wydania cudzej rzeczy (ruchomości lub nieruchomości) może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania – łac. ius retentionis).

 

Sąd zapewne wyda wyrok eksmisji. Nie ma Pani tytułu prawnego do lokalu.

 

 

*Stan prawny z dnia 09.03.2014 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »