.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Eksmisja lokatorów, którym wygasła umowa najmu

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 22.07.2010

Podpisałam umowę najmu mieszkania w 2008 r. Umowa wygasła pod koniec 2009 r., jednak osoby, które przebywają w tym mieszkaniu (małżeństwo z dwójką dzieci) nie chcą go opuścić. Zalegają z czynszem i opłatami od wielu miesięcy. Chciałbym niebawem sprzedać to mieszkanie i rozwiązać kłopotliwą sytuację. Jak pozbyć się bezprawnych lokatorów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety aktualnie na drodze prawnej nie ma możliwości szybkiego pozbycia się lokatorów zajmujących lokal bez tytułu prawnego, o czym poniżej.

 

Wobec powyższego ma Pan dwie możliwości:

 

 1. sprzedać mieszkanie wraz z lokatorami, jeśli oczywiście kupiec się znajdzie;
 2. sprzedać mieszkanie po uprzednim eksmitowaniu osób, w nim zamieszkujących bez tytułu prawnego.

 

W celu eksmitowania wymienionych osób z lokalu, tj. w celu przymusowego opróżnienia lokalu z osób i rzeczy, należy wnieść do sądu pozew o eksmisję.

 

Pozew, jak każde pismo procesowe, winien spełniać przewidziane prawem warunki.

 

Przede wszystkim powinien zawierać następujące elementy:

 

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

 

Pozew należy wytoczyć przeciwko wszystkim osobom zamieszkującym w lokalu. Jeśli wśród tych osób znajdują się dzieci (do ukończenia 18. roku życia), w postępowaniu sądowym reprezentowane są one przez swoich przedstawicieli ustawowych, którymi z reguły są rodzice.

 

W uzasadnieniu pozwu należy podnieść, iż osoby te zamieszkują w Pana lokalu bez tytułu prawnego i dobrowolnie nie chcą opuścić mieszkania. Pozew należy złożyć w tylu egzemplarzach, ile jest pozwanych, plus jeden egzemplarz dla sądu. Do pozwu należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające, iż przedmiotowe mieszkanie jest wyłącznie Pana własnością.

 

Od pozwu należy uiścić wpis sądowy – w kwocie 200 zł. Dowód dokonania opłaty również należy załączyć do pozwu.

 

Sądem właściwym będzie sąd rejonowy, wydział cywilny, miejsca zamieszkania pozwanych.

 

Sąd, orzekając o eksmisji, rozstrzygnie, czy wymienionym osobom przysługuje prawo do lokalu socjalnego.

 

Sąd – zgodnie z art. 11 obowiązującej ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – „nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

 

 1. kobiety w ciąży,
 2. małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
 3. obłożnie chorych,
 4. emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 5. osoby posiadającej status bezrobotnego,
 6. osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

  chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany”.

 

Obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego spoczywa tylko i wyłącznie na gminie.

 

Jeśli sąd ustali w wyroku, że wymienionym osobom przysługuje prawo do lokalu socjalnego, wyda nakaz wstrzymania wykonania eksmisji do czasu przyznania im przez gminę lokalu socjalnego. Z reguły gminy nie mają lokali socjalnych, w związku z tym czas oczekiwania na lokal socjalny może być długi. Oczywiście w tym czasie osoby, względem których orzeczono eksmisję, zobowiązaniesą uiszczać na rzecz Pana comiesięczne odszkodowanie w wysokości czynszu.

 

Kolejny problem może powstać, jeśli pomimo dostarczenia lokalu socjalnego osoby te nie zechcą się dobrowolnie wyprowadzić do wskazanego lokalu. Wówczas będzie Pani musiała wystąpić z wnioskiem do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego po uprzednim zaopatrzeniu wyroku w klauzulę wykonalności. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności składa się do sądu, który wydał przedmiotowe orzeczenie, uiszczając opłatę w wysokości 6 zł. Sąd powinien załatwić ten wniosek w terminie 3 dni.

 

Jeśli natomiast sąd wyda wyrok eksmisyjny bez lokalu socjalnego, w przypadku dalszego zajmowania mieszkania przez wspomniane w treści pytania osoby będzie Pani mogła od razu wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, a następnie z wnioskiem do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego o opróżnienie lokalu z osób i z rzeczy.

 

Niemniej nawet w przypadku orzeczenia eksmisji bez lokalu socjalnego pojawia się również pewien kłopot. Z uwagi bowiem na to, że w aktualnym stanie prawnym nie ma eksmisji na bruk, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina lub wierzyciel wskaże eksmitowanym tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie (art. 1046 ust. 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego). Pomieszczenie tymczasowe w porównaniu z lokalem socjalnym ma niższy standard. Tymczasowe pomieszczenie powinno:

 

 1. „nadawać się do zamieszkania;
 2. zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę;
 3. znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwaterowywanych.

 

Powyższą regulację uzupełnia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie.

 

Zgodnie § 3 rozporządzenia pomieszczenie tymczasowe powinno ponadto:

 

 1. „posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem;
 2. posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne;
 3. posiadać możliwość ogrzewania;
 4. posiadać niezawilgocone przegrody budowlane;
 5. zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków”.

 

Tym samym w przypadku pomieszczenia tymczasowego z obowiązku jego wskazania może wyręczyć gminę sam wierzyciel (co może przyspieszyć znacznie wykonanie wyroku). W doktrynie przyjmuje się, że pomieszczeniem tymczasowym może być pokój hotelowy, jeśli spełnia wymienione warunki; zarezerwowany minimum na jeden dzień.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl