Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozbycie się byłego męża z domu

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 12.11.2009

Jestem po rozwodzie. Były mąż jest na rencie i mieszka dotąd z nami. Chcę pozbyć się byłego męża z domu. Dom, w którym mieszkamy, moja mama darowała aktem notarialnym mi i mojemu byłemu mężowi. Uzyskałam pełnomocnictwo od męża i przepisałam dom na pełnoletnią córkę. Adwokat radzi, żebym wymieniła w domu zamki i żeby córka dała mężowi wypowiedzenie umowy użyczenia oraz skierowała sprawę do eksmisji. Czy moja mama może cofnąć darowiznę uczynioną mojemu byłemu mężowi? Chodzi o to, że mąż nie dokłada się do utrzymania, grozi nam, że nas wykończy, nigdy nie pomagał w wychowaniu dzieci, poniża nas itd., itd. Jesteśmy psychicznie wykończone. Jak pozbyć się męża?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozbycie się byłego męża z domu

Pozew o eksmisję ojca z domu

Z pytania wynika, że nieruchomość należy w chwili obecnej do Pani córki. Córka jest właścicielem tego domu i z tego tytułu może skorzystać ze środków prawnych, aby wyeksmitować ojca z domu.

 

Podstawę ewentualnego roszczenia o eksmisję stanowić może w przypadku Pani córki art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że właściciel może żądać od osoby, która faktycznie włada jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

 

W ewentualnym pozwie o eksmisję powinna Pani córka wskazać, że ojciec nie jest uprawiony do zamieszkiwania w domu, który do niej należy.

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu na czas nieoznaczony

Dotychczas Pani były mąż zamieszkiwał w domu za zgodą jego właściciela. Okoliczność ta świadczy, że pomiędzy stronami (córką i Pani byłym mężem) doszło do zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony. Z brzmienia art. 716 Kodeksu cywilnego wynika, że użyczający, któremu rzecz stanie się potrzebna z powodów nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy, może żądać jej zwrotu, chociażby umowa była zawarta na czas określony. Co ważne, bez znaczenia jest, jakie powody sprawiają, że rzecz staje się potrzebna użyczającemu.

 

W pozwie Pani córka powinna wskazać, że po jej stronie – jako właściciela mieszkania – nastąpił brak woli do kontynuowania umowy użyczenia, co z kolei należy uznać za wystarczający powód do stwierdzenia rozwiązania tej umowy. Żądanie eksmisji jest wyrazem tego, że Pani córka jako właściciel domu jest przeciwna, by jej ojciec nadal zamieszkiwał w jej domu.

 

Gdyby Pani były mąż żądał oddalenia powództwa ze względu na zasady współżycia społecznego (mieszka w darowanym córce domu, jest ojcem, jest osobą niepełnosprawną itp.) córka może wskazać, że ze względu na zachowanie jej ojca orzeczenie eksmisji nie będzie niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

 

Na podstawie powyższych okoliczności Pani córka nie powinna mieć problemów z wyeksmitowaniem ojca z domu.

Wypowiedzenie umowy użyczenia z wezwaniem do opuszczenia domu w wyznaczonym terminie

Córka może przed złożeniem pozwu o eksmisję złożyć na ręce ojca wypowiedzenie umowy użyczenia z wezwaniem do opuszczenia domu w wyznaczonym terminie, ale może też od razu złożyć pozew o eksmisję w sądzie. Wówczas pozew doręczony jej ojcu będzie traktowany jak wypowiedzenie tej umowy.

 

Tu należy wskazać również, że Pani były mąż jest lokatorem zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów i dlatego w sprawie o eksmisję ustawa ta będzie miała zastosowanie. Według tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o lokatorze, należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Pani ojca należy traktować jako osobę używającą lokalu mieszkalnego na podstawie umowy użyczenia.

 

Sąd, orzekając o eksmisji, będzie z urzędu badał, czy Pani były mąż spełnia warunki do orzeczenia wobec niego uprawnienia do lokalu socjalnego. Jeżeli te warunki zostaną spełnione (spełniają je m.in. obłożnie chorzy, emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, osoby posiadające status bezrobotnego), to sąd, orzekając o eksmisji, ustali, że Pani byłemu mężowi przysługuje prawo do lokalu socjalnego i wstrzyma wykonanie eksmisji do czasu przedstawienia mu przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

 

Stosowny pozew o eksmisję Pani córka powinna wnieść do sądu rejonowego. Opłata od takiego pozwu jest stała i wynosi 200 zł.

 

Zmiana zamków może spowodować, że Pani były mąż na drodze sądowej będzie się domagał przywrócenia posiadania. Jest on bowiem posiadaczem domu.

 

Zgodnie z art. 342 K.c. nie wolno naruszać samowolnie posiadania, chociażby posiadacz był w złej wierze.

 

Według art. 343 § 1 K.c. posiadacz może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania.

Samowolne naruszenie posiadania

Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Posiadacz rzeczy ruchomej, jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody, może natychmiast po samowolnym pozbawieniu go posiadania zastosować niezbędną samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzedniego (art. 343 § 2 K.c.).

 

Natomiast art. 344 § 1 K.c. wskazuje, że przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

 

Roszczenie powyższe wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia (344 § 2 K.c.).

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że zmiana zamków w drzwiach i niewpuszczenie Pani byłego męża do domu będzie naruszeniem posiadania. Pani były mąż będzie mógł skorzystać z powyżej wskazanych środków ochrony posiadania. Dlatego moim zdaniem lepiej będzie wykorzystać środki prawne, jakie przysługują Pani córce, i doprowadzić do eksmisji Pani byłego męża z domu.

Odwołanie darowizny

Stosownie do art. 898 § 1 K.c. darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

 

Przepisy prawa nie definiują, czym jest rażąca niewdzięczność obdarowanego, która stanowi podstawę odwołania darowizny już wykonanej.

 

Zgodnie z orzecznictwem sądów za rażącą niewdzięczność uznaje się zachowanie obdarowanego – działania lub zaniechania, które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy, np. przeciwko zdrowiu, życiu, czci, mieniu, oraz o naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą, np. odmowa udzielenia pomocy w czasie choroby.

 

Za rażącą niewdzięczność mogą być uznane takie nieprzyjazne działania (zaniechanie), które nacechowane są elementem umyślności i trunkowego nastawienia na czynienie darczyńcy na złość czy krzywdzenie go.

 

Krzywdy i przykrości, jakie obdarowany uczyni darczyńcy, działając impulsywnie, mieszczące się w granicach konfliktów życia codziennego, z reguły nie są uznawane za rażącą niewdzięczność.

Rażąca niewdzięczność przyczyną odwołania darowizny

Ocena i decyzja, czy dane zachowanie lub zaniechanie wyczerpuje znamiona niewdzięczności rażącej należy do sądu. Ocena ta musi nastąpić z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy oraz ogólnie przyjmowanych i akceptowanych norm moralnych (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 października 2005 r., sygn. akt: I CK 112/05).

 

Podkreślić należy, że krzywdy uczynione osobom bliskim darczyńcy mogą być uznane za rażącą niewdzięczność wobec darczyńcy.

 

Zachowanie Pani byłego męża może wyczerpywać znamiona rażącej niewdzięczności. Pani mama może więc odwołać darowiznę, jaką uczyniła na rzecz swojego byłego zięcia, niezależnie od ewentualnego wszczęcia postępowania eksmisyjnego.

 

Stosownie do art. 900 K.c. odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Mama powinna więc wystosować do Pani byłego męża pismo zawierające oświadczenie o odwołaniu darowizny. W piśmie tym powinna wskazać, dlaczego odwołuje darowiznę (rażąca niewdzięczność), a także opisać zachowania byłego zięcia, które można uznać za rażącą niewdzięczność.

Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny

Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu (art. 898 § 2 K.c.).

 

Stosownie do art. 405 K.c., kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

 

Jako że Pani były mąż zbył przedmiot darowizny (na rzecz córki) po odwołaniu darowizny przez Pani mamę, po stronie byłego męża powstanie zobowiązanie do zwrotu na rzecz Pani mamy wartości darowanego mu domu.

 

Jeżeli były mąż nie zwróci Pani mamie wartości darowizny, to może ona wystąpić do sądu ze stosownym pozwem. W postępowaniu tym sąd będzie badał, czy odwołanie darowizny było skuteczne – czy w przypadku Pani byłego męża można mówić o dopuszczeniu się przez niego rażącej niewdzięczności wobec Pani mamy.

 

Należy też pamiętać, że zgodnie z art. 899 § 3 K.c. darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Dlatego też w ewentualnym pozwie o zwrot wartości darowizny Pani mama powinna wskazać, że od dawna jej były zięć wykazywał niewdzięczność wobec darczyńcy, a w ciągu ostatniego roku ta niewdzięczność nabrała charakteru rażącej niewdzięczności.

Znęcanie się byłego męża nad rodziną

Zachowania Pani byłego męża mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa znęcania się nad rodziną (art. 207 §1 Kodeksu karnego), a także gróźb karalnych. Dlatego powinniście Panie rozważyć możliwość złożenia w prokuraturze (lub na policji) zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw znęcania się i gróźb karalnych.

 

Jeżeli postępowanie karne wykaże, że Pani były mąż popełnił przestępstwo znęcania się, to może zostać zastosowany wobec niego nakaz opuszczenia domu lub zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus V =

»Podobne materiały

Czy można mieć dwie umowy o pracę na pełny etat?

Mam umowę o pracę pełny etat w jednej firmie. Jakie mam możliwości podjęcia dodatkowej pracy? Jaka to może być umowa, ile godzin w tygodniu/miesiącu mogłabym pracować? Czy mogę mieć dwie umowy o pracę na pełny etat?

 

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu spółdzielczego wybudowanego z KFM z powodu posiadania tytułu prawnego do innego mieszkania

Z początkiem 2004 r. nabyłem prawo do spółdzielczego mieszkania lokatorskiego. Z uwagi na fakt, iż budynek został wybudowany ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, w umowie ze spółdzielnią i w statucie spółdzielni jest zapis, że mieszkania lokatorskie tego typu nie mogą być sprzedane na własn

 

Dostarczenie umowy najmu do Urzędu Skarbowego

Właśnie otworzyłam działalność gospodarczą dotyczącą krótkoterminowego wynajmu pokoi gościnnych (noclegów). Podpisałam z krewną (właścicielką budynku) umowę najmu na cały budynek mieszkalny, z podziałem, iż jedna część jest wyłącznie mieszkalna, a druga składającą się z 2 mieszkań będzie pod wynajem

 

Ryczałt ewidencjonowany przy usługach sprzątania

Zajmuję się sprzątaniem w budynkach mieszkalnych oraz na terenach zewnętrznych. Do końca 2010 roku przychody z tej działalności opodatkowywałem stawką ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 8,5%. Czy od 01.01.2011 roku stawka ta uległa zmianie?

 

Gotówka na zakup mieszkania od rodziny bez potwierdzenia

Otrzymałam gotówkę od rodziny (od dziadków) i od przyjaciela rodziny - do ręki na zakup mieszkania. Jestem młodą osobą, zaraz po studiach. Boję się, że urząd skarbowy dowie się, że otrzymałam gotówkę na zakup mieszkania bez potwierdzenia od rodziny i nałoży na mnie karę za nieudokumentowaną darowizn

 

Eksmisja byłej żony

Pół roku temu się rozwiodłem. Mam własny dom, który kupiłem z majątku osobistego (ze sprzedaży mieszkania), z tym że umowa przedwstępna była sporządzona przed ślubem, a umowa główna dwa tygodnie po ślubie. Teraz żona nie chce się wyprowadzić (zajmuje całe piętro domu), twierdząc, że należy jej się p

 

Zmiana warunków najmu mieszkania

Mam podpisaną umowę najmu mieszkania na czas nieokreślony. Z tej umowy wynika, że przysługuje mi prawo do wyłącznego korzystania ze strychu. Niestety wynajmujący chce zmienić umowę najmu w taki sposób, aby umożliwić najemcy innego mieszkania korzystanie ze wspomnianego strychu. Czy wynajmujący może

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »