.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja z rachunku bankowego

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 22.06.2015

Jest prowadzone wobec mnie postępowanie egzekucyjne. Zajęto mi rachunek bankowy na który wpływają pieniądze z MOPS. To moje jedyne pieniądze. Jak wystąpić do urzędu o wyłączenie tych środków spod egzekucji? Czy one mogą być zajęte przez komornika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na samym początku zaznaczę, iż egzekucji z rachunku bankowego podlega wierzytelność posiadacza rachunku przysługująca mu na podstawie umowy rachunku bankowego. Wierzytelnością tą jest prawo posiadacza rachunku do żądania od banku wypłaty pieniędzy zgromadzonych na rachunku.

 

Komornik może zająć wierzytelności wynikające z rachunków bankowych każdego rodzaju (w tym rachunków oszczędnościowych) bez względu na ich przeznaczenie czy walutę.

 

Należy jednak zaznaczyć, że Pani jako posiadacz zajętego rachunku bankowego może korzystać z niego i swobodnie dokonywać rozliczeń przy jego pomocy ponad kwotę zajęcia wskazaną przez komornika.

 

Wszczynając egzekucję z rachunku bankowego komornik sądowy przesyła do banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności dłużnika, wynikającej z tego rachunku do wysokości egzekwowanej należności wraz z kosztami egzekucyjnymi. Równocześnie komornik wzywa bank, aby ten nie dokonywał wypłat z rachunku bez jego zgody do wysokości zajętej wierzytelności i przekazał zajętą kwotę albo zawiadomił komornika w terminie 7 dni, jeśli zachodzi przeszkoda do jej przekazania.

 

W języku potocznym mówi się, że komornik zajmuje konto bankowe albo konto zostało zablokowane przez komornika. Chwilą, w której następuje zajęcie i powstają związane z nim skutki prawne jest doręczenie bankowi zawiadomienia komornika. Komornik powinien przesłać je także posiadaczowi rachunku (dłużnikowi) wraz z odpisem tytułu wykonawczego. Odpis zawiadomienia komornika o zajęciu rachunku dłużnika powinien otrzymać także wierzyciel.

 

Co ważne i o czym warto pamiętać, zawiadomienie o zajęciu jest skuteczne także w przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego. Wskazanie w zawiadomieniu konkretnego oddziału banku oraz sposobu egzekucji poprzez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego wystarcza do skutecznego zajęcia. Natomiast, jeżeli zajęcie skierowane zostało do oznaczonego rachunku bankowego z podaniem jego numeru, nie obejmuje ono innych rachunków dłużnika prowadzonych w banku.

 

W przypadku egzekucji komorniczej, bank jest zwolniony z zachowania tajemnicy bankowej w zakresie informacji żądanych przez komornika, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

 

Na skutek dokonanego zajęcia bank ma zakaz wypłacania pieniędzy z rachunku do wysokości wskazanej przez komornika. Dyspozycje posiadacza rachunku dotyczące pieniędzy zgromadzonych na rachunku do kwoty zajęcia są nieważne (poza przypadkami, gdy są one wolne od zajęcia, będzie o tym mowa poniżej).

 

Zajęcie obejmuje środki pieniężne zgromadzone na rachunku w momencie jego dokonania oraz wpłacone na rachunek później. Jeżeli zajęty rachunek bankowy prowadzony jest w walucie obcej, bank przekazuje komornikowi należność w złotych przeliczoną według kursu kupna tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania pieniędzy komornikowi.

 

Zakaz wypłat z rachunku ma znaczenie, gdy jego saldo jest dodatnie. W przypadku, gdy jest ujemne na skutek wykorzystania limitu kredytowego (debetu) udostępnionego przez bank, to posiadaczowi rachunku nie przysługuje wobec banku wierzytelność o wypłatę pieniędzy zgromadzonych na rachunku, ponieważ ich tam nie ma. Wówczas, dopóki na rachunku utrzymuje się saldo ujemne wpływy pieniężne, które je zmniejszają i spłacają kredyt nie są objęte zajęciem i nie podlegają przekazaniu do komornika.

 

W przypadku egzekucji z rachunku bankowego nie ma znaczenia skąd pochodzą pieniądze, które trafiły na zajęty rachunek.

 

Zakaz wypłat z zajętego rachunku nie dotyczy kwot, które dłużnik przeznacza na:

– bieżące wypłaty wynagrodzenia za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi oraz

– wypłaty na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania – do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

 

W Pani przypadku komornik zajął rachunek bankowy, na który wpływają środki z MOPS.

 

Generalnie, w związku z tym należy zaznaczyć, iż świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia alimentacyjne nie podlegają egzekucji komorniczej. Jeżeli trafiają na rachunek bankowy należy poinformować o tym komornika, udowadniając ten fakt wyciągiem z tego rachunku lub innymi dokumentami.

 

Zgodnie z art. 831 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji świadczenia z pomocy społecznej, a zgodnie z art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe oraz świadczenia z pomocy społecznej.

 

Jeśli komornik zajął te należności, to należy wnieść skargę na czynności komornika ze wskazaniem, że zajął świadczenia, które nie podlegają egzekucji. Z tym że skargę należy wnieść w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajęciu, jeśli termin ten Pani już upłynął, to proszę jednocześnie wystosować do komornika pismo z informacją, że zajął on świadczenia, które nie podlegają egzekucji, wraz z wnioskiem, aby cofnął to zajęcie (dla takiego żądania nie ma za bardzo podstawy prawnej, ale warto to złożyć, aby komornik podjął z urzędu czynności niezbędne do naprawienia własnych błędów) oraz złożyć do sądu skargę na czynności komornika wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia, w którym to wniosku trzeba spróbować wytłumaczyć się, dlaczego nie zawiniła Pani uchybienia terminowi złożenia skargi (niestety sama nieznajomość przepisów winy nie wyłącza, więc raczej należy wskazać jakiś inny powód – choroba itp.).

 

Reasumując, powinna Pani udać się do komornika z wnioskiem o zwolnienie od zajęcia środków z MOPS, które wpływają na Pani konto, a wobec MOPS do zmiany wpłat tych środków, np. do ręki albo przekazem pocztowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »