.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Egzekucja z majątku wspólnego

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 18.04.2014

Z powodu kłopotów finansowych popadłem w znaczne długi u moich zagranicznych dostawców w ostatnich 3 latach. Ja prowadzę szkołę ogrodniczą, a żona (to moje drugie małżeństwo) pracuje na etat. Pierwsza żona mieszka w Poznaniu, wciąż jestem tam zameldowany, ale obecnie mieszkam z rodzicami (obok prowadzę szkółkę). Posiadamy z żoną 2 samochody i traktor, wszystko zarejestrowane na żonę. Od 8 lat mamy wspólność majątkową, wcześniej mieliśmy intercyzę. Część majątku należy tylko do żony (kupiony z jej środków bądź otrzymany przed ślubem), część do mnie, a część jest wspólna. Żona nie zgadzała się na moje kredyty zaciągane w ramach firmy. W jakim zakresie muszę liczyć się z egzekucją z majątku wspólnego? Czy musimy dokonać podziału majątku? Jak to będzie wyglądać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najpierw wskażę przepisy istotne w Pana sytuacji, a z których istnienia zdaje Pan sobie sprawę (świadczy o tym treść pytania).

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy:


„Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.


§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.


§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.

 

Art. 42. Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku”.

 

Kodeks postępowania cywilnego:


„Art. 787. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

 

Art. 7871. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

 

Art. 7872. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli wykonalności według przepisów art. 787 i art. 7871oraz prowadzenia na podstawie tak powstałego tytułu wykonawczego egzekucji do tych składników, które należałyby do majątku wspólnego, gdyby umowy majątkowej nie zawarto. Przepis niniejszy nie wyłącza obrony małżonków w drodze powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli umowa majątkowa małżeńska była skuteczna wobec wierzyciela”.

 

Jak Pan wskazuje, małżonka nie wyrażała zgody na zaciąganie przez Pana zobowiązań. Od 8 lat mają Państwo wspólność majątkową. Pan prowadził szkołę ogrodniczą, a małżonka pracowała na etacie. Pana zobowiązania powstały w czasie trwania małżeństwa oraz wspólności majątkowej.

 

Ponieważ zaciągał Pan zobowiązania bez zgody małżonki, nie wchodzi w rachubę egzekucja z majątku wspólnego.

 

Egzekucja może być skierowana do:

 

  • Pana majątku osobistego dłużnika,
  • Pana wynagrodzenia za pracę lub
  • Pana dochodów uzyskanych z innej działalności zarobkowej,
  • Pana korzyści uzyskanych z praw, o których mowa w art. 33 pkt 9,
  • uznając, że wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

 

Egzekucja nie może być skutecznie skierowana do majątku osobistego małżonki, jaki miała przed zawarciem małżeństwa oraz nabyła w czasie jego trwania, ale przy obowiązującej intercyzie.

 

Pana wierzyciel nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

 

Może uzyskać od komornika zaświadczenie o wstąpieniu w prawa dłużnika i zażądać na drodze sądowej zniesienia wspólności majątkowej oraz podziału majątku i skierować egzekucję do tych składników, które przypadną Panu, lub do udziałów w tych składnikach.

 

Wskazuje Pan, że posiadacie 2 samochody i traktor. Wszystko zarejestrowane na żonę. Jeżeli te elementy nabyte były w czasie trwania małżeństwa, są majątkiem wspólnym. Oczywiście można twierdzić, że są one własnością małżonki i jej majątkiem osobistym niepodlegającym egzekucji za Pana długi.

 

Wskażę, iż na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko Panu jako dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego Pana i małżonki. Nie wyłącza to możliwości obrony małżonki w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, jeżeli na rachunku wspólnym zgromadzono środki, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika, albo też środki, które nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

 

Podobnie rzecz ma się co do nieruchomości: tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjne z majątku wspólnego dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom. Ale gdy małżonka sprzeciwiłaby się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości.

 

Jest Pan zameldowany w Poznaniu pod adresem pierwszej żony, ale mieszka aktualnie z rodzicami. Teoretycznie komornik może zjawić się pod jednym lub drugim adresem i dokonać zajęcia ruchomości, uznając zgodnie z prawem, że skoro Pan tam mieszka, to rzeczy w środku należą do Pana.


Przy zajęciu należy wskazać właściciela wyposażenia oraz poinformować go o tym. Właściciel ma prawo zażądać od wierzyciela zwolnienia zajętych rzecz spod egzekucji jako nienależących do dłużnika, a jak się nie zgodzi, konieczne będzie wytoczenie mu sprawy sądowej. Na jej potrzeby należałoby dysponować dowodami potwierdzającymi prawo własność zajętych rzeczy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl