.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja z hipoteki

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 02.09.2010

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ja i żona mamy dług wynoszący ok. 120 tys. zł. Mamy też kredyt hipoteczny na dom. Komornik chce zlicytować nasz dom w związku ze wspomnianym zadłużeniem. Dom wart jest ok. 250 tys. zł, a do spłacenia pozostało nam jeszcze 150 tys. zł. Czy komornik może zlicytować dom z powodu długów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pańskie pytanie, w pierwszej kolejności przytoczyć należy treść art. 922 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.), zgodnie z którym „uczestnikami postępowania oprócz wierzyciela i dłużnika są również osoby, którym przysługują prawa rzeczowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości, a gdy przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, także organ, który zawarł umowę o użytkowanie wieczyste”.

 

Do kategorii ograniczonych praw rzeczowych należy m.in. hipoteka, a zatem wierzyciel hipoteczny (w tym przypadku bank) również staje się uczestnikiem takiej egzekucji, mimo że to nie z jego wniosku egzekucja ta została wszczęta.

 

W dalszej kolejności przytoczyć należy przepis art. 1036 K.p.c., zgodnie z którym „w podziale oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą: wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty oraz wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa, jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, osoby, które przed zajęciem nieruchomości nabyły na niej prawa stwierdzone w opisie i oszacowaniu lub zgłoszone i udowodnione najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu, pracownicy co do stwierdzonych dokumentem należności za pracę, jeżeli zgłosili swe roszczenia przed sporządzeniem planu podziału”.

 

Do osób wymienionych w powyższym przepisie należą więc wierzyciele, którym przysługują na nieruchomości ograniczone prawa rzeczowe, przede wszystkim zaś wierzyciele hipoteczni.

 

Z powyższych przepisów wynika zatem, że w opisanej przez Pana sprawie bank udzielający kredytu hipotecznego zapewne zgłosi swoją wierzytelność w trakcie egzekucji i będzie uczestniczył w podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży należącej do Pańskiej nieruchomości.

 

Zwrócić jednak należy uwagę na regulację art. 1025 § 1 K.p.c.: „z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

 

 1. koszty egzekucyjne,
 2. należności alimentacyjne,
 3. należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika,
 4. należności wynikające z wierzytelności zabezpieczonych hipoteką morską,
 5. należności zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru,
 6. należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej,
 7. należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475 i Nr 110, poz. 1189), o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej,
 8. należności zabezpieczone prawem zastawu lub które korzystały z ustawowego pierwszeństwa niewymienionego w kolejnościach wcześniejszych,
 9. należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję,
 10. inne należności”.

 

Jak zatem widać, wierzytelność zabezpieczona hipoteką na nieruchomości znajduje się w kategorii piątej, a więc jeżeli obecnie egzekwowany od Państwa dług należy zakwalifikować do którejkolwiek z dalszych kategorii (np. jeżeli egzekucja toczy się na wniosek kontrahenta, któremu zalegają Państwo z zapłatą faktur), to może się okazać, iż wierzyciel ten uzyska tylko niewielką stosunkowo część dochodzonej wierzytelności, gdyż większą jej część otrzyma bank.

 

W Pańskim przypadku (przyjmując przykładowo, że egzekucja toczy się o wartość nieopłaconych faktur) bank powinien otrzymać z egzekucji, jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 350 000 zł, swoje 250 000 zł, natomiast dla wierzyciela, który wytoczył egzekucję, pozostanie tylko kwota 100 000 zł. Sytuacja taka może spowodować, że wierzyciel ten będzie szukał zaspokojenia z innych składników Państwa majątku, albo nawet zakończy na tym etapie egzekucję, by wytoczyć ją ponownie o wciąż nieuzyskaną kwotę w przyszłości (wierzytelność zasądzona prawomocnym tytułem wykonawczym przedawnia się dopiero z upływem 10 lat od ostatnio prowadzonej egzekucji).

 

W kwestii dalszej ważności umowy kredytowej należałoby przeanalizować jej zapisy i postanowienia odnośnie sytuacji, w której się Pan znalazł, ale prawdopodobnie (jest to raczej powszechna praktyka banków) umowa ta wygaśnie z chwilą utraty przedmiotu zabezpieczenia (obciążonej hipoteką nieruchomości), a Państwo zobowiązani zostaną do całkowitej spłaty kredytu (albo dopłaty do kwoty uzyskanej przez bank w drodze egzekucji z nieruchomości, gdyby ta okazała się niewystarczająca).

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • I plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl