.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja komornicza z kwoty wolnej od egzekucji

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 29.06.2015

Mieszkam od kilku lat w Wielkiej Brytanii. Kiedy wyjeżdżałem z Polski, miałem emeryturę obciążoną egzekucją komorniczą, która trwa do chwili obecnej. Emerytura po potrąceniach, już jako kwota wolna od potrąceń, trafia na moje konto bankowe. Tydzień temu inny komornik na podstawie tytułu wykonawczego e-sądu w Lublinie zajął moje konto, przejmując 1300 zł. Po wstępnych ustaleniach telefonicznych okazało się, że z żądaniem spłaty karty wystąpił po 7 latach bank. Przed wyjazdem wysłałem pismo o wyjeździe za granicę i że pod podanym już nie jestem zameldowany. Nie dotarła do mnie żadna korespondencja o wypowiedzeniu umowy. Dwa dni temu wysłałem do banku informację o zajęciu środków na koncie, które są – po odjęciu innych zajęć – kwotą wolną od zajęć. Proszę o informacje, jak postąpić w tej sprawie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie podał Pan zbyt wielu szczegółów, odpowiedzi jednoznacznej nie sposób jest w takim razie udzielić.

 

Zacznę od tego, że zajęcie konta bankowego, nawet jeśli jest tam emerytura w kwocie wolnej od zajęcia, nie stanowi naruszenia prawa.

 

Musimy zająć się uchyleniem nakazu zapłaty. Jeśli są ku temu podstawy.

 

Zgodnie z brzmieniem art. 118 Kodeksu cywilnego podstawowym terminem przedawnienia jest termin 10-letni. Od powyższego terminu istnieje szereg wyjątków. Wyjątki te zostały określone już w art. 118 Kodeksu cywilnego, jak również w szeregu przepisów szczególnych. Tak więc zasadą jest, iż roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu w okresie 10 lat, chyba że przepisy prawa ustalają odmienny termin przedawnienia danego roszczenia majątkowego. Artykuł 118 Kodeksu cywilnego ustanawia 3-letni termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń o świadczenia okresowe.

 

Przepisy szczególne regulują natomiast cały szereg terminów przedawnienia. Tytułem przykładu wskazać można następujące przepisy:

 

  • art. 554 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch;
  • art. 646 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane;
  • art. 677 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy, czy też
  • art. 719 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

 

Przepisy regulujące terminy przedawnienia roszczeń są bezwzględnie obowiązujące, co oznacza, iż strony umowy nie mogą tych terminów w jakikolwiek sposób modyfikować (wydłużać lub skracać).

 

Stosownie do treści art. 120 § 1 Kodeksu cywilnego bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Roszczenie jest wtedy wymagalne, gdy wierzyciel, a zatem ten komu ono przysługuje, ma możliwość żądania spełnienia na jego rzecz świadczenia. Wymagalność roszczenia pozostaje zatem w ścisłym związku z terminem spełnienia świadczenia.

 

Należy dodatkowo zwrócić uwagę na treść art. 125 § 1 K.c., zgodnie z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed takim sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy.

 

Musimy obliczyć termin wymagalności spłaty karty.

 

Tak więc jeśli sprawa została wniesiona do sądu w ciągu 3 lat od wymagalności – to roszczenie się nie przedawniło. Jeśli jednak nie wyrobili się w ciągu 3 lat, a sprawę wnieśli po tym okresie, w terminie 7 dni, od kiedy dowiedział się Pan o wyroku, należy złożyć wniosek do sądu o:

 

  • przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu,
  • złożyć sprzeciw,
  • z wnioskiem o zawieszenie egzekucji komorniczej.

 

Aby sprawdzić sytuację, proszę założyć konto na e-sąd i tam, jeśli sprawa jest tam wniesiona – zapozna się Pan z pozwem i treścią wyroku.

 

Możemy oczywiście pomóc w przygotowaniu wspomnianych dokumentów, ale proszę pilnie sprawdzić tę kwestię, bo bez sprawdzenia nie można ruszyć z miejsca.

 

Dwa dni temu wysłał Pan pismo do banku, a więc wiedział Pan o wyroku. Nie wiem, na jakie okoliczności się Pan powołał, ale od dnia dowiedzenia się o wyroku biegną nam terminy na przywrócenie możliwości złożenia sprzeciwu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »