Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dzierżawa ziemi a pobyt za granicą

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 19.11.2009

Mam w Polsce gospodarstwo rolne (20 ha). Prawie w całości je dzierżawię – zostawiłam sobie tylko 1 ha, ale go nie uprawiam, bo od kilku lat regularnie przebywam w Holandii. Choć opłacałam składki na ubezpieczenie rolnicze, KRUS dopatrzyła się, że nie uprawiam ziemi i chce mi zabrać ubezpieczenie. Czy mogą to zrobić? Jeśli KRUS odbierze mi status rolnika, a będę miała ziemię, z której czerpię dochody, to co wtedy? Chcę też podjąć pracę w Holandii. Będę podlegać ich fiskusowi i tam opłacać ubezpieczenie. Czy powinnam wówczas płacić podatek w Holandii również z dochodów za dzierżawę ziemi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Działalności rolnicza to działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej.

Reasumując, posiadanie nieruchomości rolnej (bez względu na powierzchnię) nie nadaje automatycznie statusu rolnika – konieczne jest jeszcze prowadzenie osobiście i na własny rachunek działalności rolniczej.

 

Zatem by nie stracić statusu rolnika, musi Pani wykazać, że prowadzi Pani działalność rolniczą osobiście i na własny rachunek w posiadanym gospodarstwie. Nie oznacza to, że musi Pani osobiście siać czy np. brać udział w żniwach. Należy wykazać, że prowadzi Pani gospodarstwo (skutek i efektywność prowadzenia gospodarstwa nie ma znaczenia).

 

Pyta Pani: „Jeśli KRUS odbierze mi status rolnika, a będę miała ziemię, z której czerpię dochody, to co wtedy?”. W takiej sytuacji (jest tak w niektórych przypadkach) będzie Pani musiała opodatkować podatkiem dochodowym uzyskany dochód – rozwinięcie tego problemu znajduje się na końcu niniejszej odpowiedzi.

 

Co do unikania podwójnego opodatkowania wskazać należy, że tematykę tę reguluje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120), która wskazuje, że dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie (np. w Holandii) z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego), położonego w drugim umawiającym się państwie (np. Polsce), może być opodatkowany w tym drugim państwie (tj. Polsce). Zasadę tę stosuje się do dochodu osiągniętego z bezpośredniego użytkowania, najmu, dzierżawy lub innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego.

 

Nie oznacza to, że jeśli będzie Pani miała miejsce zamieszkania w Holandii, to przychód uzyskany z dzierżawy gospodarstwa w Polsce będzie zwolniony od opodatkowania w Polsce. Polskie organy mają pełne prawo jego opodatkowania (w niektórych sytuacjach). Co więcej, holenderskie organy podatkowe mogą włączyć ww. kwotę do podstawy opodatkowania w Holandii.

 

Zgodnie z ww. umową – na podstawie art. 23 ust. 2 – jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Niderlandach osiąga części dochodu m.in. z dzierżawy nieruchomości położonej w Polsce, a część ta włączona jest do podstawy opodatkowania w Niderlandach, to Niderlandy zwolnią takie części dochodu przez zezwolenie na odliczenie od nich podatków. To odliczenie będzie obliczone zgodnie z przepisami niderlandzkiego prawa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W związku z tym wymienione części dochodu będą włączone do ogólnej kwoty części dochodu, które są zwolnione od podatku Niderlandów na podstawie tych postanowień.

 

Oczywiście tak będzie to wyglądało, gdy uznamy, że ma Pani miejsce zamieszkania w Holandii oraz że w ogóle przedmiotowa dzierżawa podlega podatkowi dochodowemu w Polsce.

 

Obecnie, moim zdaniem, ma Pani miejsce zamieszkania w Polsce i tylko tu ww. dochody należy opodatkować (o ile będzie to konieczne), szczególnie że na podstawie przywołanej konwencji, jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym państwie, którego jest obywatelem. Co do zasady jednak w rozumieniu konwencji określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie” oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego państwa podlega tam opodatkowaniu ze względu na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym państwie.


Reasumując, korzystnym dla Pani rozwiązaniem z punktu widzenia ubezpieczenia jest to, by postarać się udowodnić, że ma Pani status rolnika, czyli – jak na początku niniejszej odpowiedzi wskazałem – że prowadzi Pani osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą.

 

Co do samej dzierżawy, to zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, stanowią źródło przychodu w podatku od towarów i usług.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi (pismo z dnia 6 kwietnia 2004 r., Urząd Skarbowy w Złotoryi, sygnatura: PD/413-11/04) wskazuje, że „jedynie dzierżawa składników majątkowych gospodarstwa rolnego na cele nierolnicze powoduje, iż u podatnika (rolnika) powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.


Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.


Jak słusznie zauważa Marek Jurek („Vademecum Doradcy Podatkowego”, 21/2009): „Opodatkowaniu nie będą podlegać jednak wyłącznie przychody z dzierżawy lub poddzierżawy gospodarstwa rolnego, bądź jego składników wyłącznie na cele działalności rolniczej (...), wyłączenie z opodatkowania nie dotyczy zatem gruntów przeznaczonych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej zdefiniowanych w art. 2 ust. 3 u.p.d.o.f. Jeżeli zatem osoba fizyczna wydzierżawi część lub całość gospodarstwa rolnego (grunty rolne i zabudowania) na cele rolnicze, dochody z tej dzierżawy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przedmiot dzierżawy musi być jednak faktycznie wykorzystywany na cele rolnicze”.


Reasumując, utrata statusu rolnika na gruncie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie skutkuje automatycznie koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym przedmiotowej dzierżawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + siedem =

»Podobne materiały

Wieczysta dzierżawa działki

Chciałbym zakupić działkę budowlaną, ale dowiedziałem się, że właściciel jest wieczystym dzierżawcą od Skarbu Państwa. Czy warto zakupić taką działkę i czy po jej zakupie będę jej jedynym właścicielem?

 

Prawo pierwokupu dzierżawcy

W 2007 r. zmarła moja babcia. Wszyscy spadkobiercy zrzekli się spadku na rzecz mojego wujka, który odsprzedał mi gospodarstwo w lipcu 2008 r. Niestety dostałem z sądu pozew o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego – wystąpił z nim dzierżawca, który zawarł pierwszą umowę dzierżawy w 1994 r.

 

Dzierżawa gruntów rolnych

Jestem właścicielem gospodarstwa. Podpisałem umowę dzierżawy gruntów rolnych z moim ojcem, jednak starostwo nie chce jej zarejestrować, a co za tym idzie – ojciec nie jest objęty ubezpieczeniem KRUS. Urzędnicy argumentują, że nie mogę wydzierżawić gruntu osobie blisko spokrewnionej, aby ta mog

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »