Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dzierżawa majątkowych praw autorskich

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 25.08.2014

Prawo autorskie umożliwia twórcy udzielenie czasowego prawa do korzystania z utworu osobie trzeciej w formie umowy licencyjnej. Nie wyklucza to jednak oddania majątkowych praw autorskich w dzierżawę, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych1 umożliwia twórcy (lub innej osobie posiadającej majątkowe prawa autorskie do utworu) zawarcie z osobą trzecią umowy licencyjnej, tj. umowy o korzystanie z utworu. Licencja może być udzielona odpłatnie lub nieodpłatnie (przy czym jeżeli z umowy nie wynika, że udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia) i upoważnia licencjobiorcę do korzystania z utworu na polach eksploatacji w niej wskazanych. Do pól eksploatacji zalicza się, zgodnie z art. 50 Prawa autorskiego, w szczególności:

 

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

Licencja jest co do zasady umową czasową i ograniczoną terytorialnie, uprawnia bowiem do korzystania z utworu w okresie pięciu lat oraz na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. Strony w umowie mogą jednak postanowić, iż licencja będzie obowiązywała przez krótszy lub dłuższy czas (również przez czas nieoznaczony) oraz w dowolnie wybranych państwach.

 

Jak widać funkcja  umowy licencyjnej jest zbliżona do funkcji umowy o dzierżawę, o której mowa w art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego2, czyli umowy przez którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Na mocy art. 709 k.c. przedmiotem dzierżawy mogą być również prawa. Z uwagi jednak na fakt, że ustawa o prawie autorskim nie wymienia umowy dzierżawy jako dopuszczalnej formy rozporządzania prawami autorskimi, wątpliwą na gruncie tej ustawy była możliwość wydzierżawienia majątkowych praw autorskich. Kwestię tę rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2011 r.3, stwierdzając że unormowanie w prawie autorskim umów mających za przedmiot prawa autorskie nie eliminuje stosowania przepisów kodeksu cywilnego, w tym jego części szczególnej. Zdaniem SN nie jest więc wykluczone zawieranie umów innych, aniżeli przewidziane w prawie autorskim umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych albo umowy o korzystanie z utworu (licencyjne), przy uwzględnieniu specyfiki praw autorskich. Nie ma też więc podstaw do wyłączenia – z zasady – dopuszczalności ustanowienia dzierżawy na prawach autorskich, oczywiście przy spełnieniu przesłanek określonych Kodeksie cywilnym. Dzierżawa musiałaby obejmować przynajmniej jedno pole eksploatacji i związaną z nim możliwość uzyskiwania pożytków, na przykład dawać dzierżawcy prawo odpłatnego wystawiania utworu.

 

Należy zaznaczyć, że przedmiotem zarówno umowy licencyjnej, jaki i umowy dzierżawy mogą być wyłącznie majątkowe prawa autorskie. Prawa osobiste (czyli m. in. prawo do autorstwa utworu i oznaczenia go imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem) są bowiem niezbywalne z mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

 

 

_______________________________________

1ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)

2ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

3wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r. (sygn. akt IV CSK 274/10)

 


Stan prawny obowiązujący na dzień 25.08.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus trzy =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki