.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dzierżawa gruntu rolnego pod budowę farmy fotowoltaicznej

Autor: Kinga Karaś • Opublikowane: 29.04.2021 • Zaktualizowane: 29.04.2021

Chciałbym przeznaczyć grunt rolny pod budowę farmy fotowoltaicznej. Na działkę ustalony jest MPZP przewidziany jako usługi/produkcja. Działka sąsiednia jest przeznaczona pod elektrownię wiatrową, jednak do tej pory nie została ona wybudowana i zapewne nigdy nie będzie. Czy jest szansa, aby taką działkę udało się wydzierżawić pod budowę farmy fotowoltaicznej? Kto wydaje decyzje w tej sprawie i skąd uzyskać pozwolenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dzierżawa gruntu rolnego pod budowę farmy fotowoltaicznej

Poniższa odpowiedź została oparta na przedstawionym przez Pana stanie faktycznym i zawiera ocenę sytuacji prawnej.

 

Podstawę prawną stanowi: ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (zwana dalej: ustawą), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dzierżawa nieruchomości pod budowę farmy fotowoltaicznej

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z dzierżawą nieruchomości celem budowy farmy fotowoltaicznej.

 

Sama dzierżawa nieruchomości bez względu na jej cel nie wymaga uzyskania stosownego pozwolenia. Co do zasady, aby była możliwość przeznaczenia nieruchomości rolnej na farmę fotowoltaiczną wymagana jest zmiana przeznaczenia gruntów na cele produkcyjne. Zmiana przeznaczenia odbywa się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, z czym mamy do czynienia w Pana sytuacji. Nieruchomość tą można zarówno wydzierżawić, jak i wybudować na niej farmę fotowoltaiczną. Aby taka inwestycja była możliwa to w umowie dzierżawy musi Pan wrazić wydzierżawiającemu prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Z takim prawem inwestor będzie mógł wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę stosownych instalacji i obiektów budowlanych(o mocy większej niż 50kW. Budowa urządzeń mających na celu pozyskiwanie energii z odnawialnych jej źródeł jest zalecaną formą na tym obszarze. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 5 miejscowego planu zaleca się produkcję i korzystanie z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych jak energia wiatru, słońca, wody, biomasy itp.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzja o pozwoleniu na budowę farmy

Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy Prawo budowlane nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.

 

Na gruncie art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane „pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

 

1) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

1a) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2169 oraz z 2020 r. poz. 284), jeżeli są one wymagane;

2) złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Stosownie do art. 33 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy prawo budowlane Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”.

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną

Podsumowując, dzierżawa tego typu gruntów na przedmiotową inwestycji nie wymaga uzyskania pozwolenia. Wystarczy, iż zawsze Pan cywilnoprawną umowę dzierżawy, w świetle której inwestor pozyska prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane, wówczas w zależności o wielkości inwestycje będzie mógł albo przystąpić bezpośrednio do budowy tego typu urządzeń (o mocy nie większej niż 50kW) albo też wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl