.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dzień dywidendy

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 13.07.2015

Dzień dywidendy to dzień, według którego ustala się listę wspólników spółki z o.o. lub akcjonariuszy spółki akcyjnej uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W zależności od brzmienia umowy spółki z o.o. lub statutu spółki akcyjnej, dzień dywidendy może być wskazany w odrębnej uchwale zgromadzenia wspólników spółki z o.o. (walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej), lub też może być tożsamy z dniem powzięcia uchwały o podziale zysku.Dzień dywidendy

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czym jest dywidenda?

Dywidenda, czyli przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy lub wspólników część zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej wypłacana jest wspólnikom lub akcjonariuszom, którzy w dniu dywidendy posiadali udziały lub akcje. Dzień dywidendy może być tożsamy z dniem powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy lub też, jeżeli umowa spółki lub statut to dopuszcza, może być przesunięty na mocy uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Dzień dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

Zgodnie z art. 193 § 1 Kodeksu spółek handlowych1 uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którym udziały przysługiwały w dniu uchwały o podziale zysku, podjętej na podstawie art. 191 § 1 K.s.h. Jednakże zgodnie z art. 193 § 2 K.s.h. umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia innego dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Może on być wyznaczony najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku spółki z o.o.

 

Zgodnie z art. 193 § 4 K.s.h. dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd.

Dzień dywidendy w spółce z akcyjnej

Zgodnie z art. 348 § 2 K.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze spółki akcyjnej, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Analogicznie jak w przypadku spółki z o.o., statut spółki akcyjnej może jednak upoważnić walne zgromadzenie akcjonariuszy do określenia innego dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Nie może być on wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

 

Dywidendę w spółce akcyjnej wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.

 

Nieco odmienne zasady obowiązują w przypadku spółek publicznych, czyli spółek akcyjnych, w których co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana (w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że spółka publiczna to spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych). Zgodnie z art. 348 § 3 K.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie takiej spółki jest zobowiązane do ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Może być on wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

 

 

 

 

________________________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 13.07.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus X =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl