.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dziedziczenie po ojcu–obcokrajowcu

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 31.01.2012

Jestem od wielu lat w związku z Japończykiem, z którym mieszkam w jego mieszkaniu. Mamy 8-letniego syna, który w akcie urodzenia nie jest uznany przez ojca. Mój partner ma 83 lata i ostatnio podupadł na zdrowiu. Jak będziemy mogli dochodzić po nim dziedziczenia i renty w razie śmierci? Dodam, że w Japonii mój partner też posiada nieruchomości. Boję się, że partner nie zechce spisać darowizny itp.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponieważ Pani syn nie jest w świetle prawa synem Pani partnera, to syn nie może mieć żadnych skutecznych roszczeń względem niego (póki nie zostanie stwierdzone ojcostwo tego Pana). Nie ma też prawa do dziedziczenia po nim. Najpierw musiałby uzyskać sądowe stwierdzenie ojcostwa tamtego mężczyzny.

 

Jeżeli dziecko nie urodziło się w małżeństwie, jego biologiczny ojciec nie jest automatycznie uznawany za ojca w sensie prawnym. Formalne przyznanie, że jest się ojcem dziecka, może nastąpić poprzez uznanie dziecka. Odbywa się to przez złożenie oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie takie składa mężczyzna, od którego pochodzi dziecko, a matka musi potwierdzić jego oświadczenie (może to zrobić od razu lub w ciągu 3 miesięcy od oświadczenia ojca dziecka).

 

Pani partner może także sporządzić testament, w którym spadkobiercą ustanowi Pani syna. Może także już teraz sporządzić umowę dożywocia, na podstawie której on przekazałby np. Pani to mieszkanie pod warunkiem dożywotniego prawa mieszkania w nim przez niego oraz opieki z Pani strony (może być umowa dożywocia na rzecz Pani syna).

 

Jeżeli Pani partner nic nie chce teraz zrobić, to ewentualnie może Pani wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie ojcostwa Pani syna.

 

Może to Pani zrobić także po jego śmierci, ale ważne by było, by już teraz gromadziła Pani dowody na poparcie swoich słów – np. jakieś listy, pisma, gdzie pisze o Pani synu jako swoim. Niech Pani zachowa np. kosmyk jego włosów do ewentualnych badań DNA itp.

 

Dopiero jak Pani syn zostanie uznany za jego syna w świetle prawa, to może po nim dziedziczyć czy mieć prawo do renty. Na dzień dzisiejszy Pani partner jest dla syna osobą obcą.

 

Nie ma przeszkód prawnych, by Pani syn dziedziczył po swoim ojcu z tego tylko względu, że jest on obywatelem innego kraju.

 

Zgodnie z art. 1108 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) „do jurysdykcji krajowej należą sprawy spadkowe, jeżeli spadkodawca w chwili śmierci był obywatelem polskim lub miał miejsce zamieszkania bądź miejsce zwykłego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej”. Jak Pani pisze, spadkodawca jest Amerykaninem, ma stałe miejsce zamieszkania i pobytu w USA.

 

Zgodnie zaś z art. 1108 § 2 „do jurysdykcji krajowej należą również sprawy spadkowe, jeżeli majątek spadkowy albo jego znaczna część znajduje się w Rzeczpospolitej Polskiej”. Niestety ta przesłanka nie jest spełniona, ponieważ przepis mówi o majątku spadkowym (całym) lub jego znacznej części, a nie spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

 

Zgodnie jednak z art. 1110 „do jurysdykcji krajowej należą również inne niż wymienione w art. 1106-1109(1), sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym, jeżeli sprawa dotyczy osoby będącej obywatelem polskim, cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w RP albo osoby prawnej lub niebędącej osobą prawną, jednostki organizacyjnej, mającej siedzibę w RP, a także, jeżeli sprawa z innych względów wykazuje wystarczający związek z polskim porządkiem prawnym”. W niniejszym wypadku ewentualna sprawa spadkowa dotyczyłaby osoby będącej obywatelem polskim (przyjaciółka spadkodawcy).

 

Ponadto, zgodnie z art. 11102 K.p.c., „jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowych jest wyłączna w zakresie, w którym rozstrzygnięcie dotyczy praw rzeczowych na nieruchomości lub posiadania nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej”. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest właśnie (ograniczonym) prawem rzeczowym na nieruchomości (art. 244 § 1 Kodeksu cywilnego). Jeśli postępowanie spadkowe po cudzoziemcu dotyczy nieruchomości położonej w Polsce, to właściwy jest sąd polski i jest to właściwość wyłączna (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25.05.1971 r., sygn. akt III CRN 371/70, OSP 1971, poz. 74).

 

Ale pojawia się problem – co w sytuacji, gdy w skład spadku wchodzi nie tylko nieruchomość (lub prawo na tej nieruchomości) położona w Polsce, ale także inny, większy majątek położony w innym kraju?

 

Bardzo zbliżonego problemu dotyczyła uchwała Sądu Najwyższego z dnia 02.04.1982 r., sygn. akt III CZP 8/82, OSNC 1982, Nr 10, poz. 142, w której sąd stwierdził, iż „zasada w myśl której wymienienie spadkobierców dziedziczących cały spadek według zasad ogólnych i spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne powinno być zawarte w jednym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1066 k.c.) i art. 677 k.p.c. nie ma zastosowania w sytuacji, gdy jurysdykcja sądu polskiego obejmuje jedynie część majątku spadkowego po cudzoziemcu zamieszkałym za granicą. W takiej sytuacji sąd ogranicza rozstrzygnięcie w przedmiocie nabycia spadku do tej części majątku spadkowego”.

 

Sąd polski orzekałby więc tylko co do majątku położonego w Polsce, a należącego do Pani partnera. I co do tego majątku w przypadku braku innych spadkobierców (dzieci tego mężczyzny) cały majątek przypadłby zgodnie z prawem polskim Pani synowi (tyle że najpierw musiałby on w świetle prawa być jego synem lub jego spadkobiercą na podstawie testamentu).

 

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

 

Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 

Do renty rodzinnej mają prawo: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione – do ukończenia 16. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczą, oraz bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

 

Prawo do renty syn miałby tylko, jakby został uznany w świetle prawa za syna Pani partnera lub Pani była jego żoną. Na podstawie testamentu nie ma się prawa do renty rodzinnej po zmarłym.

 

Jeżeli Pani partner nie chce uznać syna ani nic mu zapisać, by mogła Pani po nim dziedziczyć, musiałaby Pani być jego żoną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl