Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie a urząd skarbowy

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 20.03.2015

Otrzymanie spadku co do zasady wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Zwolnione z tego obowiązku są między innymi osoby należące do najbliższej rodziny spadkodawcy. Muszą one jednak w odpowiednim terminie dokonać zgłoszenia nabycia spadku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn1 (zwanej w dalszej części artykułu „ustawą”), nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu
  – podlega podatkowi od spadków i darowizn.

 

Ponadto, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

 

W przypadku nabycia w spadku własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą obowiązek zapłaty podatku powstaje, jeżeli w chwili otwarcia spadku nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Nie wszystkie składniki majątku spadkowego podlegają jednak opodatkowaniu. Zgodnie z art. 3 ustawy podatkowi nie podlega:

 

 1. nabycie w drodze spadku własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw;
 3. nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego;
 4. nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego;
 5. nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego;
 6. nabycie w drodze spadku kwoty składek emerytalnych zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS (kwoty składek, które kiedyś przekazywane były do OFE).

 

Ustawa ustanawia również szeroki katalog zwolnień od podatku od spadków i darowizn, którym podlegają w szczególności:

 

 1. nabycie gospodarstwa rolnego (z wyłączeniem wchodzących w jego skład budynków mieszkalnych i budynków przeznaczonych na niektóre specjalistyczne uprawy i hodowle, pod warunkiem, że gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia);
 2. nabycie praw do wkładów w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych;
 3. nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn, pod warunkiem że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom trzecim.

 

Ponadto, zgodnie z art. 4a ustawy, zwalnia się od podatku nabycie w spadku własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Zwolnienie to wymaga co do zasady zgłoszenia dziedziczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

 

Stawka podatku uzależniona jest od przynależności spadkobiercy do określonej grupy podatkowej. Do poszczególnych grup zalicza się:

 

 1. do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
 2. do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
 3. do grupy III – innych nabywców.

 

Przy obliczaniu podatku od spadków uwzględnić należy tzw. „kwotę wolną od podatku”, która wynosi:

 

 1. 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 2. 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 3. 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

 

Opodatkowaniu podlega czysta wartość przekraczająca kwotę wolną od podatku, skala podatkowa kształtuje się natomiast następująco:

 

Kwoty nadwyżki w zł

 

Podatek wynosi

 

ponad

 

do

 

 

 

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

 

 

10 278

 

3%

 

10 278

 

20 556

 

308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł

 

20 556

 

 

 

822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

 

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

 

 

10 278

 

7%

 

10 278

 

20 556

 

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł

 

20 556

 

 

 

1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

 

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

 

 

10 278

 

12%

 

10 278

 

20 556

 

1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł

 

20 556

 

 

 

2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

 

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86)


Stan prawny obowiązujący na dzień 20.03.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X minus sześć =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki