.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie jednego udziału w spółce z o.o. przez dwóch wspólników

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 27.01.2020

W spółce z o.o. jest dwóch wspólników – jeden ma 99 udziałów, drugi 1. Obaj są członami zarządu. Wspólnik posiadający 1 udział zmarł i będzie sprawa spadkowa. Udział będzie do podziału między dwoje dzieci. Czy da się go podzielić na pół? Czy jeden spadkobierca musi się go zrzec na rzecz drugiego? Czy trzeba ich wpisać jako członków zarządu? Jak będzie wyglądało sprawozdanie – jego zatwierdzenie, wypłata dywidendy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie jednego udziału w spółce z o.o. przez dwóch wspólników

Fot. Fotolia

Spadkobiercy wspólnika i udziałowca spółki z o.o.

Dalsze działania zależne są od tego, czy umowa spółki:

 

  • zawiera ograniczenia we wstąpieniu spadkobierców do spółki w razie śmierci wspólnika,
  • zawiera zapisy o wyłączeniu możliwości wstąpienia spadkobierców do spółki w miejsce zmarłego wspólnika,
  • nie zawiera żadnych ograniczeń.

 

Co do zasady udziały w spółce z o.o. podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Spadkobiercy wchodzą do spółki w miejsce zmarłego wspólnika z mocy prawa. Aby do tego doszło, spadkobiercy powinni przedstawić spółce potwierdzenie swych praw do spadku w postaci sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Bez tych dokumentów (jednego z nich) spółka nie może traktować określonych osób jako spadkobierców.

 

Jak Pani wskazuje – będzie sprawa spadkowa. Zatem dopiero po jej prawomocnym zakończeniu spółka będzie wiedziała, kto jest formalnie spadkobiercą.

Spadkobranie udziału w spółce

Według art. 187 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności.

 

Mowa jest o „przejściu udziału”. W doktrynie zaznacza się, że zawiadomienie musi być dokonane przez nabywcę udziału – spadkobierców. Jak mniemam, spadkobiercy są pełnoletni (skoro sami złożyli wniosek do sądu). Kodeks spółek handlowych stanowi:

 

„Art. 183. § 1. Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia.

§ 2. Umowa spółki może wyłączyć lub w określony sposób ograniczyć podział udziałów między spadkobierców w przypadku, gdy zmarły wspólnik miał więcej niż jeden udział.

§ 3. Jeżeli według umowy spółki wspólnik mógł mieć tylko jeden udział, udział ten może być podzielony między spadkobierców, chyba że umowa spółki wyłącza lub ogranicza w określony sposób podział tego udziału między spadkobierców. Wskutek podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 złotych”.

Ograniczenia wobec spadkobierców wynikające z umowy spółki

W razie istnienia w umowie spółki ograniczeń lub wyłączenia wstąpienia do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika (umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki).

 

Ograniczenia mogą przejawiać się w zakresie:

 

  • Wyłączenia lub ograniczenia prawa wstąpienie do spółki – w takim przypadku spadkobiercy nie będą mogli zostać wspólnikami- umowa MUSI jednak przewidywać sposób zrekompensowania tego faktu spadkobiercom. Zazwyczaj wiąże się to z wypłaceniem spadkobiercom rynkowej wartości udziałów, a następnie ich umorzeniem przez spółkę.
  • Wyłączenie lub ograniczenie podziału udziałów pomiędzy spadkobiercami – spadkobierca, posiadający pakiet kontrolny, mógł nie chcieć, aby uległ on rozbiciu. W tym celu w umowie spółki można było wyłączyć możliwość lub ograniczyć możliwość: podzielenie się udziałami (jeśli spadkodawca mógł mieć więcej niż jeden), podziału posiadanego przez spadkodawcę udziału (jeśli mógł mieć tylko jeden).

 

W przypadku wyłączenia – spółka będzie miała tylko jednego wspólnika. Tak samo może być w przypadku ograniczenia we wstąpieniu skutkującego tym, że żaden ze spadkobierców nie wstąpi do spółki.

Dziedziczenie udziału łącznie przez dwóch spadkobierców

W przypadku braku wyłączenia lub ograniczeń – spadkobiercy dziedziczą udział łącznie. Stają się oni do czasu ewentualnego działu spadku i przydzielenia udziału jednemu z nich współuprawnionymi. Jako współuprawnieni z udziału lub udziałów wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela; za świadczenia związane z udziałem odpowiadają solidarnie. Staja się współwłaścicielami w częściach ułamkowych. W księdze udziałów wpisywani są wszyscy spadkobiercy ze wskazaniem współuprawnienia.

 

Przy zgłoszeniu powinni wskazać spółce swego przedstawiciela. Jeżeli jako współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia spółki mogą być dokonywane wobec któregokolwiek z nich.

Brak dziedziczenia członkostwa w zarządzie

W drodze dziedziczenia na spadkobierców przechodzą tylko prawa majątkowe. Nie przechodzą prawa o charakterze osobistym. Oznacza to, że spadkobiercy nie dziedziczą członkostwa w zarządzie. Mogą być do niego powołani przez odpowiedni organ spółki.

 

Jeżeli nie ma w umowie zapisów o tym, że do spółki może wejść tylko jeden ze spadkobierców, to spółka nie może im odmówić wejścia przez wszystkich. Oczywiście spadkobiercy w ramach działu spadku mogą go przyznać tylko jednemu z nich, ale nie muszą.

 

W wyniku braku podziału głosów między spadkobiercami co do sposobu głosowania może dojść do sytuacji, w której uprawnienia z udziałów w przypadku braku zgody będą ustalane przez sąd.

Zgromadzenie wspólników i sprawozdanie finansowe przy jednym członku zarządu

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub umowa spółki nie stanowią inaczej, zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów. Na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Mogą to być to dwa, a nawet trzy głosy. Sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie zarządu. Jak jest tylko jeden, to tylko jeden podpisuje.

 

Sprawozdanie finansowe zatwierdzane jest przez zgromadzenie wspólników. O ile w umowie nie ma szczególnych wymogów co do qorum (np.: na ZW musi być 100% kapitału) – to zwyczajne ZW może się odbyć i być zwołane przez zarząd w okrojonym składzie. Może odbyć się ważnie oraz będzie zdolne do podejmowania uchwał.

 

Według zasady wyrażonej w art. 245 Kodeksu dla zatwierdzenia sprawozdania wymagana jest bezwzględna większość głosów. Oznacza ona, że dla powzięcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego konieczne jest uzyskanie więcej niż połowy oddanych głosów, co tłumaczy się również, że konieczna jest większość co najmniej jednego głosu ponad 50% oddanych głosów (ponad 50% głosów za, przy czym bierze się też pod uwagę wstrzymujące się). Tutaj za byłoby 100% oddanych głosów (owe 99 jedynego wspólnika).

 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno być przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników, które powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.  Należy pamiętać, iż uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie może być przedmiotem głosowania pisemnego. Jeżeli u w umowie nie ma zasady, że za uchwałą musi paść 100% głosów, to uchwała zatwierdzająca może być podjęta przez jedynego obecnie wspólnika.

Decyzja w sprawie zysku lub straty spółki

Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez spółkę zysku na dywidendę lub pokrycia straty należy do wspólników, o ile umowa spółki nie wyłącza tych spraw spod kompetencji zgromadzenia wspólników (art. 231 § 2 pkt 2). Przy czym to zarząd proponuje, jak dokonać podziału.

 

Uchwała w sprawie podziału zysku wymaga bezwzględnej większości głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 245). Należy jednak pamiętać, iż dla jej ważności niezbędne jest uprzednie zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

 

Jak widać, brak jednego głosu na zgromadzeniu wspólników nie wpłynie na zasady i tryb podejmowania uchwał przez ZW. Poproszę o scan/zdjęcia umowy spółki, bowiem moja odpowiedź oparta jest na domysłach co do jej treści.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton