Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziecko pogryzione przez psa sąsiada

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 16.09.2010

Nasze dziecko kilka tygodni temu pogryzł pies sąsiada. Zdarzenie zgłosiliśmy na policję. Zwierzę często ucieka z posesji i stanowi zagrożenie. Mąż schwytał psa i zawiózł go na obserwację weterynaryjną. Właściciel okazał książeczkę zdrowia psa z wpisami o aktualnych szczepieniach. Sąsiad nie chce zgodzić się na uśpienie psa. W związku z tym chcemy pozwać go do sądu o odszkodowanie za to pogryzienie. Czy mamy szansę na to, by sąd zasądził uśpienie psa? Jak to wszystko rozpocząć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionej sprawy stanowią przepisy Kodeksu karnego oraz ustawy o ochronie praw zwierząt.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 157 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.):

 

§ 1. „Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego.

 

§ 5. Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 7 dni, a pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek”.

 

Przestępstwo uregulowane w art. 157 K.k. może być popełnione także przez zaniechanie. Odpowiedzialność karną ponosi więc właściciel, który naruszył zasady ostrożności, przez co pies wyrządził szkodę na osobie – pogryzł dziecko. Jeżeli naruszenie czynności narządu lub rozstrój zdrowia trwał krócej niż 7 dni, konieczne będzie wystąpienie z prywatnym aktem oskarżenia.

 

Z analizy stanu faktycznego wynika, iż powiadomiliście Państwo policję o zdarzeniu, wobec czego należy spodziewać się wszczęcia dochodzenia, o czym jako przedstawiciele ustawowi pokrzywdzonego zostaniecie Państwo poinformowani.

 

Prokuratorski akt oskarżenia powinien więc opierać się na treści art. 157 K.k. w związku z art. 160 K.k.:

 

§ 1. „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1–3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

 

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

W postępowaniu karnym może Pani dochodzić także roszczeń finansowych za doznany uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, może Pani do zakończenia pierwszego przesłuchania Pani na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawieni szkody w trybie art. 46 Kodeksu karnego:

 

Art. 46. § 1. „W razie skazania za przestępstwo spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub przestępstwo przeciwko środowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu, sąd, na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.

 

§ 2. Zamiast obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w celu zadośćuczynienia za ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę”.

 

Odnosząc się do kwestii uśpienia psa, informuję, iż na gruncie obowiązującego prawa nie istnieje taka możliwość. Sąd w procesie karnym może jednak orzec przepadek zwierzęcia. W tym wypadku podstawą jednak nie jest jego nadmierna agresywność, ale np. warunki, w jakich jest przetrzymywany. Sąd orzeka z urzędu, stąd żaden wniosek w tym zakresie z Państwa strony nie jest wymagany.

 

Reasumując, dokonaliście Państwo zgłoszenia faktu popełnienia przestępstwa, w kolejnym kroku proponowałbym udanie się na komisariat policji i dowiedzenie się, na jakim etapie jest postępowanie. W razie próby ze strony policji przerzucenia ciężaru prowadzenia (wszczęcia postępowania karnego poprzez prywatny akt oskarżenia), proszę powołać się na art. 160 K.k., który obliguje organy ścigania do wszczęcia postępowania z urzędu.

 

Niezależnie od odpowiedzialności karnej właściciel lub posiadacz zwierzęcia może odpowiadać za każdy rodzaj szkód, jakie zwierze wyrządzi. Mówi o tym Kodeks cywilny (art. 431 § 1): „kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”.

 

Odpowiedzialność za zwierzęta oparta jest na założeniu, że jeżeli zwierzę wyrządza szkodę, to dzieje się tak ze względu na nienależyte sprawowanie nad nim nadzoru (wina w nadzorze). Art. 431 ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zwierzę wyrządza szkodę z własnego popędu, a więc w wyniku samoistnego, niezależnego od człowieka zachowania się. Jeżeli natomiast zwierzę jest tylko narzędziem człowieka, a więc, gdy jest przez niego kierowane – podstawę odpowiedzialności stanowi art. 415 Kodeksu cywilnego.

 

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta obciąża tego, kto zwierzę to chowa lub się nim posługuje. Zgodnie z dominującym poglądem zwierzę chowa ten, kto przez dłuższy czas sprawuje nad nim pieczę dla własnych – niekoniecznie majątkowych – celów, zapewniając mu schronienie i utrzymanie. Nie ma wymagania, aby chowający zwierzę był jego właścicielem lub miał do niego jakieś inne prawo. Za posługującego się zwierzęciem należy uznać tego, kto niekoniecznie je chowa, lecz dorywczo posługuje się nim dla własnego celu. Odpowiedzialność istnieje niezależnie od tego, czy w chwili wyrządzenia szkody zwierzę było we władzy człowieka, tj. pod jego nadzorem faktycznym, czy też się zabłąkało lub uciekło.

 

Nawet jeśli nie da się znaleźć uchybień w nadzorze, właściciel może odpowiadać za szkodę wyrządzoną przez psa na zasadach słuszności. Zgodnie z art. 431 § 2 Kodeksu cywilnego „chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego”.

 

Z występowaniem z roszczeniami cywilnymi należałoby poczekać do prawomocnego zakończenia sprawy karnej ze względu na znaczenia wyroku karnego skazującego dla postępowania cywilnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus 8 =

»Podobne materiały

Żądanie odszkodowania

Pies żyje za ogrodzeniem zamkniętym. Pewna kobieta zbliżyła się do niego, chcąc położyć coś przy ogrodzeniu. Pies ugryzł kobietę (jego pysk mieści się między prętami ogrodzenia). Wspomniana kobieta żąda odszkodowania. Czy ma do tego prawo?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »