.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dzieci z obywatelstwem niemieckim a spadek po dziadku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 07.11.2016

Mój ojciec pozostawił długi. Ja i brat odrzuciliśmy spadek. Co zrobić w imieniu moich dzieci (7 i 10 lat), które są urodzone w Niemczech i takie mają obywatelsko?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z relacji, którą Pani przedstawia, wynika, iż Pani i Pani brat odrzuciliście spadek po zmarłym ojcu. Aktualnie chciałaby Pani odrzucić spadek w imieniu swoich małoletnich dzieci.

 

Regulację w zakresie Pani interesującym zawiera ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z ustawą z ustawą w prawie spadkowym zostały przewidziane dwa sposoby przyjęcia spadku: proste przyjęcie spadku oraz przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Każdy spadkobierca ma 6 miesięcy od chwili, kiedy dowiedział się o śmierci spadkodawcy na złożenie oświadczenia (przed sądem lub notariuszem) o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

 

Zgodnie z art. 925 spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia tegoż spadku czyli nabycie praw i obowiązków następuje w momencie śmierci spadkodawcy. Dzieje się tak z mocy samego prawa więc nabycie nie wymaga ani wiedzy ani woli osoby uprawnionej. Niemniej jednak, w momencie śmierci spadkodawcy, nabycie spadku ma charakter niejako tymczasowy gdyż spadkobierca może spadek odrzucić, kiedy to potraktowany będzie tak, jakby otwarcia spadku nie dożył.

 

Zgodnie z art. 1012 spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

 

Art. 1014 §3 ustawy stwierdza zaś, iż poza wypadkami przewidzianymi w paragrafach poprzedzających spadkobierca nie może spadku częściowo przyjąć, a częściowo odrzucić.

 

Wedle art. 1015:

 

„§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

 

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza”.

 

Małoletnie dziecko, jako podmiot praw i obowiązków, może odziedziczyć dług spadkowy. Przepisy Kodeksu cywilnego chronią jednak małoletniego spadkobiercę przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności za długi spadkowe z własnego majątku.

 

Zgodnie z art. 1015 § 2 spadkobierca nie mający pełnej zdolności do czynności prawnej, w tym osoba małoletnia, z mocy prawa przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli jego przedstawiciel ustawowy w przeciągu sześciu miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania dziecka do dziedziczenia nie złoży odmiennego oświadczenia. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że małoletni odpowiada za długi spadkowe wyłącznie do wartości odziedziczonego spadku. Nie musi zatem obawiać się, że w sytuacji kiedy, dług spadkowy przewyższy znajdujące się w nim aktywa, będzie on zobowiązany spłacić pozostały dług z własnego majątku.

 

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 875/09, wskazane przepisy chronią osobę, która w chwili dowiedzenia się o tytule swojego powołania do dziedziczenia nie ukończyła osiemnastu lat, bez względu na okoliczność, iż następnie w przeciągu wskazanego powyżej terminu sześciu miesięcy uzyskała pełnoletniość.

 

Przepisy dają możliwość uchronienia małoletniego przed długami spadkowymi także w drodze odrzucenia spadku. Oświadczenie o odrzuceniu spadku musi zostać złożone przed sądem lub notariuszem przez przedstawiciela ustawowego małoletniego. Czas na złożenie oświadczenia wynosi sześć miesięcy od daty, w której przedstawiciel ustawowy dowiedział się o tytule dziecka do dziedziczenia. Zgodnie z treścią postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2012 r., sygn. akt V CSK 18/12, wskazany termin ma charakter terminu zawitego prawa materialnego, co oznacza, iż po jego upływie złożenie oświadczenia nie wywoła skutków prawnych.

 

Ze względu na okoliczność, iż odrzucenie spadku i przyjęcie go wprost stanowią czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu mieniem małoletniego, zgodnie z art. 583 Kodeksu postępowania cywilnego na złożenie wskazanego oświadczenia przedstawiciel ustawowy musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Jak wynika uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1961 r., sygn. akt. I CO 16/61, oraz orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1998 r., sygn. akt I CKN 181/97 (niepublikowane), brak wskazanej zgody sądu na odrzucenie spadku lub przyjęcie go wprost skutkuje nieważność oświadczenia złożonego przez przedstawiciela ustawowego. Co istotne, zgodnie z treścią postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt I CSK 329/13, złożenie wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powoduje, że na czas toczącego się postępowania zawieszeniu ulega bieg sześciomiesięcznego terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jeżeli zatem postępowanie przed sądem przedłuża się, nie należy się obawiać upływu wskazanego terminu do złożenia oświadczenia. Wymaga wyjaśnienia, że nie w każdej sytuacji sąd wyda zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Sąd, rozpoznając wniosek rodzica, bierze pod uwagę interes dziecka i jeżeli uzna, że bardziej korzystne będzie dla niego przyjęcie spadku, wówczas nie wyrazi zgody na złożenie przez opiekunów prawnych oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego. W konsekwencji dziecko odziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Sądem właściwym do odrzucenia spadku będzie sąd rejonowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. Natomiast sądem właściwym dla czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka w Polsce, natomiast gdy dziecko nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, właściwym będzie sąd dla miasta stołecznego Warszawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »