.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Działka pracownicza po ojcu

Trwa procedura podziało spadku po moim zmarłym ojcu. Jestem opiekunem prawnym całkowicie ubezwłasnowolnionej matki. Ojciec był właścicielem działki pracowniczej, na której wystawił dom. Brat, który miał się opiekować tą działką, zaniedbał ją do tego stopnia, że o mały włos by jej nie odebrano. Przejęłam nieformalnie opiekę i pielęgnację ogrodu. Spłaciłam długi w zarządzie. Co mogę zrobić, by zachować działkę w dobrym stanie? Czy jako opiekun prawny matki (byli we wspólnocie majątkowej) mogę wystąpić do sądu spadkowego o przyznanie mi wyłącznego prawa do opieki nad nią w celu zabezpieczenia jej do czasu podziału spadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Gdyby to była działka ogrodowa – istotna byłaby ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Działka w ogrodach działkowych nie stanowi własności osoby ją zagospodarowującej. Pani ojciec posiadał tylko prawo do działki – ustanowiony zgodnie z ustawą tytuł prawny uprawniający do korzystania z działki. Ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej. Umowa zawierana jest pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. Umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki.

 

Prawo do działki wygasa z chwilą m.in. śmierci działkowca, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Prawo do działki co do zasady nie jest ono dziedziczne. ALE: jeżeli małżonek (Pani mama) formalnie nie posiadał prawa do działki (umowa nie była z nią zawarta), może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka (Pani ojca) złożyć oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki. Z chwilą wygaśnięcia prawa do działki w następstwie niedokonania czynności, o której mowa w ust. 1 (po 6 miesiącach od śmierci ojca), roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym przysługuje innym osobom bliskim. Roszczenie to wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia powstania. Ustanowienie prawa do działki nie może nastąpić przed upływem terminu wygaśnięcia roszczenia

 

Ale jak Pani wskazuje – jest to działka pracownicza i, jak mniemam, nie jest to działka w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, bowiem na takich działkach nie wolno stawiać domów mieszkalnych. Działka oddana była do użytkowania ojcu.

 

Być może Pani działania spowodowały, że według zarządu doszło do tego, że działka już jest Pani mamy. Ale lepiej byłoby wszystko wyjaśnić z zarządem. Wtedy będzie Pani wiedziała, co czynić dalej.

 

A może udałoby się doprowadzić do zawarcia umowy z mamą (wystarczyłoby wskazanie pisemne podpisane przez Panią oraz pozostałych spadkobierców, że tak chcą w wypadku tej działki). Aczkolwiek z uwagi na ubezwłasnowolnienie mamy konieczna byłaby zgoda sądu rodzinnego na zawarcie umowy z mamą.

 

Spadkobiercami, jak rozumiem, jest Pani, brat oraz mama. Brat nie chce opiekować się działką. Może Pani zaproponować bratu, aby złożyć w sądzie zgodny wniosek o to, by sąd wydał orzeczenie częściowe odnośnie prawa do działki (dzierżawa lub inna forma władania) w ten sposób, że przyzna je tylko mamie (a może tylko Pani).

 

Nie określałbym tego jako prawa do opieki nad działką, bowiem nie ma czegoś takiego w naszym prawie. Jest prawo do działki na podstawie umowy dzierżawy lub bezumownego korzystania.

 

W ramach postępowania o dział spadku sąd nie dokonuje tymczasowego podziału. Taki podział musi być definitywny. Ale w drodze wyjątku sąd może wydać postanowienie o częściowym dziale spadku odnoszący się do określonego składnika majątkowego – np. prawa do działki pracowniczej. Gdyby taki wniosek był zgodny i miał akceptację wszystkich spadkobierców, teoretycznie nie powinno być kłopotu z uzyskaniem postanowienia częściowego.


W uzasadnieniu wniosku można wskazać na to, że przy braku takiej decyzji nie wiadomo, kto ma działać wobec właściciela. A prawomocne postanowienie co do tego prawa pozwoliłoby na ustaleni, kto ma prawo do działki, kto ma ponosić koszty z nią związane, kto będzie stroną w umowie oraz nie pozwoli na utratę tego prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl