Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność w Polsce firmy ukraińskiej

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 26.11.2016

Firma z Ukrainy chce rozpocząć działalność na terenie Polski. Jakie kroki powinna podjąć?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Ukraińska firma może w Polsce prowadzić działalność gospodarczą na różne sposoby, co postaram się przedstawić w treści niniejszej opinii. Wybór najwłaściwszej formy zależy jednak od wielu czynników: rodzaju działalności, zakresu jej prowadzenia, potrzeb osób, które chcą prowadzić działalność etc. W związku z powyższym proponuję rozważyć każdą z opcji i wybrać najlepszą.

 

Na początek potrzeba jednak kilku wyjaśnień natury ogólnej.

 

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określa ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 584, z późn. zm. — dalej: u.s.d.g.). Dotyczy ona zarówno obywateli polskich oraz polskich osób prawnych, jak i tak zwanych „osób zagranicznych”. Definicję „osoby zagranicznej” zawiera art. 5 pkt 2 u.s.d.g.: „użyte w ustawie określenia oznaczają:

2) osoba zagraniczna:

a) osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego,

b) osobę prawną z siedzibą za granicą,

c) jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeżeli zatem w ustawie jest mowa o osobie zagranicznej, to dotyczy to i osób fizycznych, i osób prawnych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 u.s.d.g. „osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy”.

 

Przepis powyższy dotyczy zatem przede wszystkim osób zagranicznych pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że ustawodawca polski wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej również przez inne osoby, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach spoza Unii Europejskiej, takich jak np. Ukraina. Na potrzeby takich podmiotów istnieje przepis art. 13 ust. 1 u.s.d.g., który stanowi, że „osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1–2a mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej”.

 

Oznacza to, że jeżeli jakakolwiek osoba zagraniczna spoza UE chce prowadzić odrębną odpowiedzialność gospodarczą w Polsce, to zasadniczo może to uczynić w formie:

 

 • spółki komandytowej,
 • spółki komandytowo-akcyjnej,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki akcyjnej.

 

Mówimy tutaj o funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego, który jest odrębny od podmiotu istniejącego w państwie osoby zainteresowanej — polega to na utworzeniu lub przystąpieniu do spółki podlegającej prawu polskiemu. Czymś innym natomiast jest utworzenie na terytorium Polski oddziału osoby zagranicznej, będącego tylko jednostką organizacyjną, a nie samodzielną osobą prawną (o utworzeniu oddziału więcej w punkcie 3 opinii).

 

(…)

 

Niestety, z uwagi na brak informacji o profilu planowanej działalności gospodarczej, nie mogę udzielić odpowiedzi na pytanie, czy w tej konkretnej sytuacji będzie konieczne uzyskanie koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

 

Jak wspominałam na początku, przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazują zamknięty katalog form, w jakich osoba zagraniczna może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Z wymienionych rodzajów najlepsza wydaje się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Spółka z o.o. jest jednym z rodzajów spółek handlowych przewidzianych w przepisach prawa handlowego, niezmiernie popularną w Polsce — przede wszystkim dlatego, że wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za zobowiązania spółki, gdyż spółka jako podmiot posiadający osobowość prawną samodzielnie ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń. Warunkiem koniecznym założenia takiej spółki jest posiadanie kapitału zakładowego w wysokości 5.000 złotych, przy czym wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

 

Kapitał zakładowy niekoniecznie musi być złożony w pieniądzu, tj. nie ma potrzeby, aby wspólnik dysponował wkładem pieniężnym: może to być również samochód albo prowadzone przedsiębiorstwo.

 

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

 

 • firmę i siedzibę spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • wysokość kapitału zakładowego;
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

 

(…)

 

Oczywiście, oprócz tego należy dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy ukraińskiego w polskim urzędzie skarbowym. Jak wspomniałam, podatnikiem będzie firma ukraińska, a nie oddział, jednak z racji tego, że działalność gospodarcza będzie wykonywana w Polsce organy podatkowe muszą posiadać informację o powstaniu oddziału.

 

Ponadto na podstawie art. 90 u.s.d.g. „przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany:

 

1) używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów »oddział w Polsce«;

2) prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;

3) zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie: otwarcia likwidacji przedsiębiorstwa zagranicznego lub utraty prawa wykonywania działalności gospodarczej – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia danej okoliczności”.

 

Szczegółowe zasady rozliczania podatków są określone przede wszystkim przez konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku, zawartej przez Polskę i Ukrainę w dniu 12 stycznia 1993 r., która ma pierwszeństwo, oraz w polskich ustawach podatkowych. Trudno określić na tym etapie sposób naliczania i rozliczania podatków, ponieważ zależy to w dużej mierze od tego:

 

 • jaki model działalności biznesowej zostanie zrealizowany — czy założenie (przejęcie) spółki w Polsce czy utworzenie tutaj oddziału;
 • w jakiej postaci będą wypłacane zyski (np. w formie dywidendy);
 • czy przedsiębiorca zagraniczny będzie wykonywał na terytorium Polski czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług;
 • czy w firmie polskiej będą pracować: Ukraińcy posiadający ukraińską rezydencję podatkową, Ukraińcy posiadający polską rezydencję podatkową (jest to możliwe po spełnieniu kryteriów pozwalających przyznać status rezydenta podatkowego), Polacy posiadający polską rezydencją podatkową.

 

Odrębny problem stanowi zatrudnianie w Polsce Ukraińców — jeżeli czas wykonywania pracy będzie przekraczał 30 dni, może pojawić się konieczność zgłoszenia tego faktu we właściwych urzędach przez odpowiednią osobę (ukraińską firmę lub polską spółkę). (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 7 plus zero =

»Podobne materiały

Obcokrajowiec mieszkający w Polsce i prawo autorskie

Obcokrajowiec (moja żona) mieszka w Polsce cały rok, ma kartę pobytu czasowego, nie pracuje, nie ma na to zezwolenia. Żona jednak wykonuje grafiki, ma agenta, który je sprzedaje i płaci żonie kwotę za prawo autorskie. Żona nie ma firmy ani innej działalności. Czy może tak legalnie zarabi

Rejestracja podmiotu zagranicznego z UE jako polskiego podatnika VAT

Chciałem zapytać o rejestrację zagranicznego (z UE) podmiotu jako polskiego podatnika VAT: Jakie są etapy rejestracji krok po kroku? Jakie powinno być miejsce złożenia wniosku wyłącznie na potrzeby rozliczeń VAT? Z jakimi opłatami wiąże się rejestracja? Czy konieczne jest posiadanie ko

Zakup nieruchomość przez obywatela Rosji

Jestem obywatelem Rosji, ale mam kartę stałego pobytu w RP. Chcę kupić nieruchomość - hotel w stanie deweloperskim, wykończyć go i otworzyć działalność. Jaka jest dla mnie lepsza forma prawna do takich celów – działalność gospodarcza czy spółka z o.o.? Czy adresem rejestracji

Założenie spółki przez obywatela Ukrainy posiadającego kartę pobytu czasowego

Obywatel Ukrainy posiadający kartę pobytu czasowego w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy (2018 roku) uzyskanej na pracę w firmie budowlanej w Warszawie chce założyć spółkę z o.o. we Wrocławiu oraz pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. Proszę o poradę

Założenie firmy przez Niemca w Polsce

Mój znajomy z Niemiec chce założyć firmę produkującą koszulki w Polsce. Niestety nie jestem pewna, jaką działalność może założyć. Czy jednoosobowa działalność wymaga jakiś dodatkowych zezwoleń, czy rejestracja przez CEIDG jest wystarczająca? Co z certyfikatem rezydencji? Jest ob
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »