Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność osoby pełniącej funkcje publiczne

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 10.02.2016

Pełnienie funkcji publicznej, zwłaszcza jeżeli jest to funkcja kierownicza, ogranicza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Wyłącza również możliwość uczestnictwa w organach spółek prawa handlowego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aktem prawnym, który ustanawia zasady, na jakich osoby pełniące funkcje publiczne mogą angażować się w sektor prywatny gospodarki, jest ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne1 (zwana dalej „ustawą”). Do osób pełniących funkcje publiczne zalicza ona zgodnie z art. 1-2 w szczególności:

 

 1. osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe2 (m.in. Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu; premiera, ministrów, wojewodów);
 2. sędziów Trybunału Konstytucyjnego;
 3. pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, zajmujących stanowiska kierownicze i równorzędne płacowo ze stanowiskami kierowniczymi;
 4. członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Finansów;
 5. dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli oraz pracowników Najwyższej Izby Kontroli nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne;
 6. wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
 7. członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty;
 8. członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy województw, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.

 

Zgodnie z art. 4 ustawy osoby pełniące funkcje publiczne w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji nie mogą:

 

 1. być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
 2. być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;
 3. być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
 4. być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
 5. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;
 6. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności (nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego).

 

Ograniczenia określone w ustawie mogą dotyczyć również osób, które przestały pełnić funkcję publiczną. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy osoby:

 

 1. zajmujące kierownicze stanowiska państwowe w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;
 2. sędziowie TK;
 3. pracownicy urzędów państwowych, w tym członkowie korpusu służby cywilnej, zajmujących stanowiska kierownicze i równorzędne płacowo ze stanowiskami kierowniczymi;
 4. członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w Ministerstwie Finansów;
 5. dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne;
 6. pełniący funkcje samorządowe, wskazane w pierwszej części artykułu

  – nie mogą, przed upływem roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji, być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć u przedsiębiorcy, jeżeli brały udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych dotyczących tego przedsiębiorcy (nie dotyczy to decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia wymiaru podatków i opłat lokalnych, z wyjątkiem decyzji dotyczących ulg i zwolnień w tych podatkach lub opłatach).

 

W uzasadnionych przypadkach zgodę na zatrudnienie powyższych osób przed upływem roku może wyrazić komisja powołana przez Prezesa Rady Ministrów.

 

 

 

 

________________________________

1 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.02.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 3 + I =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki