.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Działalność gospodarcza polegająca na obrocie papierami wartościowymi

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 24.08.2010

Chciałbym założyć działalność gospodarczą polegającą na nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych. Czy jest to możliwe? Jeśli tak, to jak wygląda kwestia podatku VAT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność w omówionym przez Pana zakresie jest oczywiście możliwa, w określonych sytuacjach (co nie jest jednak przedmiotem Pana pytania) może wymagać zezwoleń lub posiadania określonych uprawnień zawodowych. Odnosząc się jednak do kwestii podatkowych, muszę wyjaśnić, że temat jest trudny i od lat stanowi pole sporów zarówno między podatnikami i organami podatkowymi, jak i między przedstawicielami doktryny.

 

Usługi finansowe związane z akcjami rozbite są przez ustawodawcę na różne typu usług o różnym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Dokładnej i rzetelnej analizy tematu dokonał m.in. Radosław Kowalski (Komentarz. Papiery wartościowe a podatek od towarów i usług, „Vademecum Doradcy Podatkowego” 2010, nr 1), który wskazuje, że „zapewne sporów i dyskusji na temat implikacji podatkowych interesujących nas czynności byłoby znacznie mniej, gdyby nie fakt, że zgodnie z wolą ustawodawcy zapisaną w art. 43 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do u.p.t.u., od podatku od towarów i usług zwolnione są usługi pośrednictwa finansowego zaliczane do sekcji J PKWiU.

 

Jednocześnie w tym samym punkcie załącznika do u.p.t.u. ustawodawca zastrzegł, że zwolnienie takie nie ma zastosowania do świadczeń polegających na:

 

 1. działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
 2. usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
 3. usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10–00.20),
 4. usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10–00.20, –00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
 5. usług ściągania długów oraz faktoringu,
 6. usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 u.p.t.u.,
 7. usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
 8. transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
 9. transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

 

W tym miejscu należy wyjaśnić, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 u.p.t.u. ze zwolnienia od VAT korzystają usługi zarządzania:

 

 1. funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) – u.f.i.,
 2. portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w pkt 1, lub ich częścią,
 3. ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej,
 4. otwartymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów,
 5. pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych,
 6. obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami”.

 

Reasumując, moim zdaniem Pan jako osoba fizyczna może rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczej również w zakresie dokonywania zakupów i sprzedaży akcji. Przyjmuje się co do zasady, że koszty zakupu i dochód uzyskany ze sprzedaży akcji rozliczane są tak jak kosztów i dochody w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Na ogół działalność taka rejestrowana jest jako „pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane” (65.23.Z). Przyjmuje się również, że czynność taka zwolniona jest od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl