Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność gospodarcza na gruncie ustawy o VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 05.11.2009

Działalność gospodarcza na gruncie ustawy o VAT, a czynność wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatnicy dokonujący jednorazowych transakcji często mają obawy, iż zostaną potraktowani jak podatnicy podatku od towarów i usług z tytułu wykonanej czynności. Niestety, obawy te na ogół są uzasadnione, gdyż ustawodawca pozostawia tu wiele miejsca na interpretację.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

 

Czym jest działalność gospodarcza? Na potrzeby ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy, działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

Zgodnie z przedstawioną definicją niekiedy jednorazowe dokonanie transakcji może powodować, iż organy podatkowe uznają osobę jej dokonującą za podatnika podatku od towarów i usług. Granice interpretacyjne wymienionego zagadnienia wywodzi się z orzeczeń sądów administracyjnych, które na ogół hamują zapędy fiskusa, chcącego utrwalić w świadomości podatników jak najszerszy zakres interpretacji zwrotu „czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy”.

 

W najnowszym wyroku WSA z dnia 9 października 2009 r. (sygn. I SA/Lu 330/09) przeczytać możemy, iż już „(...) jednorazowa czynność może spowodować uznanie podmiotu za podatnika podatku od towarów i usług. Nie jest bowiem istotne, czy dany podmiot dokonał jednej sprzedaży, czy też kilku, tylko ważne jest, aby tych czynności dokonywał z zamiarem skierowanym na częstotliwość ich wykonywania. Przez zamiar częstotliwości prowadzenia działalności należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności, składających się na istotę prowadzonej działalności, przy czym okoliczności wskazujące na zamiar wykonywania usług bądź sprzedaży w sposób częstotliwy muszą istnieć w chwili ich wykonywania, a nie w okresie późniejszym”.

 

Celnie uzasadnia swój wyrok z dnia 8 listopada 2007 r. również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. III SA/Gl 571/07), wskazując, że „na gruncie art. 15 ust. 2 zd. 1 ustawy z 2004 r. o podatku od towarów i usług sam fakt dokonania jednorazowej czynność w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy nie może świadczyć, że dokonano tego w ramach działalności gospodarczej i że dany podmiot jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jeśli nie może być uznany za producenta, handlowca lub usługodawcę, w tym podmiot pozyskujący zasoby naturalne oraz rolnika, a także osobę wykonującą wolny zawód. Dopiero takie rozumienie przepisu krajowego może być uznane za obowiązującą normę podatkowoprawną, którą organy winny brać pod uwagę ze względu na zasadę prowspólnotowej wykładni przepisów krajowych”.

 

W ważnym z punktu widzenia podatników wyroku z dnia 24 czerwca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 95/09) opowiada się po stronie podatnika i zauważa, iż: „O zamiarze prowadzenia przez skarżącego działalności handlowej nie świadczy to, że po upływie czterech lat od momentu zakupu podatnik dokonał podziału nabytego wcześniej gruntu na kilkanaście działek pod zabudowę i jedną pod drogę dojazdową, ustanowił drogę konieczną, jak również to, że przed sprzedażą działek doprowadził on (zobowiązał się do doprowadzenia) do nich przyłączy wodnych i energetycznych. Powyższe działania – dokonane kilka lat po nabyciu gruntu – ułatwiały tylko zbywcy sprzedaż stanowiących jego majątek prywatny działek i uzyskanie wyższej ceny.”

 

Reasumując, w zasadzie każdy przejaw aktywności związany z wykonaniem czynności, która może zostać opodatkowana, przynajmniej teoretycznie, spowodować może, iż podatnik znajdzie się w kręgu zainteresowania fiskusa. Warto wtedy pamiętać, że kluczem do niepodlegania opodatkowaniu jest wykazanie, że czynność nie jest nacechowana zamiarem ciągłym, tj. zamiarem wykonywania takiej (takich) czynności w sposób częstotliwy.

 

Zgodnie z przytoczonymi wyrokami należy rozważać ów zamiar w momencie dokonywania czynności, a nie w okresie późniejszym. Zatem sprzedaż np. jednej z kilku nabytych działek budowlanych nie będzie opodatkowana nawet wtedy, gdy po jej dokonaniu sprzedający zarejestruje działalność gospodarczą i sprzeda w jej ramach wszystkie pozostałe działki.

 

Jeszcze dalej w ochronie podatnika przed fiskusem posuwa się w wyroku z dnia 12 lutego 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. I SA/Gd 881/08), wskazując, że: „W przypadku działalności gospodarczej w zakresie handlu, zamiar częstotliwego wykonywania czynności ujawniony być musi już w momencie nabycia towaru, a nie w momencie jego sprzedaży. Nie można bowiem pominąć, że pod pojęciem »handel« należy rozumieć dokonywanie w sposób zorganizowany zakupów towarów w celu ich odsprzedaży.”

 

Analiza orzecznictwa jasno wskazuje, że warto (w sytuacji gdy zamiaru wykonywania działalności gospodarczej nie było) walczyć z kwestionującym to organem w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym – nie jest bowiem tak, że podatnik stoi zawsze na straconej pozycji.


Stan prawny obowiązujący na dzień 05.11.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + VI =

29.03.2011

W artykule tym brak:
1. zbycia majątku osobistego
2. przypadku rolnika (czy grunt budowlany należy do majątku rolnika związanego z prowadzoną przez niego działalnością rozliczą)
3 oraz przede wszystkim odwołania się do siódemki (Wyrok NSA z dnia 29.10.2007 r. sygn. akt I FPS 3/07) wszystkie wymienione wyroki bazują na tym wyroku i wyrokach ETS.

Jakub

 

»Podobne materiały

Miejsce świadczenia usług elektronicznych

Miejsce świadczenia usług elektronicznych – analiza regulacji zamieszczonych w ustawie o VAT.

 

Problemy przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług

Autor omawia problemy występujące przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Nowe zasady opodatkowania aportów – VAT

Autor przedstawia obowiązujące od 1 kwietnia 2009 roku zasady opodatkowania aportów podatkiem od towarów i usług.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »