Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność zwolniona z VAT-u - usługi medyczne

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 27.05.2019

Prowadzę działalność osobową zwolnioną z VAT-u – usługi medyczne. W 2016 roku zakupiłam lokal i mieszkanie nad lokalem na cele działalności medycznej. Zakup był od dewelopera z VAT-em, ale nie odliczyłam go, bo był do celów zwolnionych z VAT. Po ponad dwóch latach od zakupu w 2018 postanowiłam, że mieszkanie, które było nad przychodnią, ale również wykorzystywane w działalności medycznej, sprzedam. Zastosowałam stawkę ZW, ponieważ zgodnie z art 10a pkt a) ne przysługiwało mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (nie wiem, czy dobrze). Jednocześnie od połowy roku 2018 wynajmuję drugą nieruchomość i korzystam ze zwolnienia podmiotowego. Czy sprzedaż nieruchomość powinnam wliczyć do limitu zwolnienia podmiotowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisany przez Panią problem wymaga przeprowadzenia głębszej analizy. Otóż w pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT zwalania się od podatku „dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata”.

 

W myśl natomiast art. 2 pkt 14 ustawy VAT „przez pierwsze zasiedlenie rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej”.

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT „zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 

a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów”.

 

W świetle powyższego brzmienia przepisu zwolnienie z pkt 10a stosuje się dopiero, jeżeli nie znajdzie zastosowanie zwolnienie z pkt 10. Z opisanej przez Panią sprawy wynika natomiast, że budynek został zakupiony do dewelopera. W momencie zakupu doszło zatem do pierwszego zasiedlenia. W konsekwencji sprzedaż takiej nieruchomości po 2 latach od pierwszego zasiedlenia w pierwszej kolejności spełnia przesłanki zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

 

W myśl natomiast art. 113 ust. 1 ustawy VAT z„walnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”.

 

Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy VAT „do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

 

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41,

c) usług ubezpieczeniowych

jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych”.

 

W konsekwencji jeżeli dostawa nieruchomości korzystająca ze zwolnienia z podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 (lub też pkt 10a) ustawy VAT nie mają charakteru transakcji pomocniczych, to powinny być wliczane do limitu sprzedaży (200 000 zł).

 

W żadnym przepisie ustawy VAT nie znajdziemy definicji transakcji pomocniczych, dlatego też sięgnąć należy do dostępnej literatury. W komentarzu do ustawy VAT autorstwa A. Bartosiewicza czytamy:

 

„Z dniem 1.01.2014 r. do komentowanego artykułu zostały wprowadzone zmiany w powyższym zakresie. Bardziej dostosowano te regulacje do unijnego wzorca. Nadal bowiem jest zasadą, że wartość sprzedaży zwolnionej (czy to na podstawie ustawy, czy to na podstawie przepisów wykonawczych) nie jest wliczana do limitu obrotów obowiązujących dla potrzeb zwolnienia, o którym mowa, jednakże od zasady tej wprowadzono wyjątki. W limicie obrotów (uprawniających do zwolnienia) są bowiem uwzględniane następujące czynności, o ile nie mają one charakteru transakcji pomocniczych:

 

1) transakcje związane z nieruchomościami; wydaje się, że dotyczy to zarówno dostaw, jak i usług związanych z nieruchomościami (w tym zwolnionego z podatku wynajmu nieruchomości mieszkalnych oraz usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi); jest to wniosek uzasadniony z uwagi na to, że komentowany przepis stanowi o »transakcjach«, zaś to pojęcie wydaje się obejmować zarówno dostawy, jak i usługi.

 

Nie są transakcjami pomocniczymi takie transakcje, z których przychody są »bezpośrednim, stałym i koniecznym uzupełnieniem zasadniczej działalności firmy«.

Jak wynika z orzecznictwa Trybunału, nie jest przy tym istotna częstotliwość wykonywania transakcji, o których mowa, ale ważny jest stopień zaangażowania aktywów i usług opodatkowanych przy wykonywaniu tychże czynności. Przy niewielkim stopniu zaangażowania nawet transakcje regularne i powtarzające się mogą być objęte zakresem komentowanego przepisu (orzeczenie C-77/01, Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), dawniej Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA v. Fazenda Pública, LEX nr 155706). W swojej opinii dotyczącej tej sprawy rzecznik generalny wskazał z kolei, że pomocniczość transakcji oznacza coś, co zdarza się w związku z głównym zdarzeniem lub wynika z niego, lub coś, co jest podporządkowane czemuś ważniejszemu. Wskazanie „pomocniczego” charakteru transakcji dotyczy zatem transakcji, które nie należą do zasadniczej działalności podatnika, chociaż są ściśle z nią związane, i których skala zasadniczo nie może być większa niż skala zasadniczej działalności, przy czym – już zdaniem Trybunału – skala ta powinna być mierzona stopniem zaangażowania, a nie wielkością obrotów z poszczególnych części działalności.”

 

Podobne wniosku wynikają z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.03.2018 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.40.2018.3.APR:

 

„W związku z tym, że ustawodawca nie uściślił co należy rozumieć pod pojęciem transakcji związanych z nieruchomościami, czynności te należy rozumieć szeroko jako nie tylko usługi stricte dotyczące nieruchomości (np. sprzedaż), ale wszelkie czynności, których wykonanie oparte jest na wykorzystaniu, używaniu i użytkowaniu nieruchomości.

 

Przepisy unijnej dyrektywy w zakresie VAT posługują się określeniem »incidental transactions« w ramach odpowiedniego przepisu, co na język polski może być tłumaczone jako »transakcje incydentalne/uboczne«. Termin »incydentalny« wg Słownika języka polskiego (Słownika Wydawnictwa Naukowego PWN) oznacza przy tym »mający małe znaczenie lub zdarzający się bardzo rzadko«.

 

Transakcje pomocnicze zatem to takie, które nie są związane z zasadniczą działalnością podatnika, a przychody z ich tytułu nie są bezpośrednim, stałym i koniecznym uzupełnieniem tej działalności. Tak więc, aby ocenić, czy dana czynność może być uznana za pomocniczą, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, czy stanowi ona uzupełnienie zasadniczej działalności gospodarczej podatnika. Jeżeli dana działalność stanowi stały i niezbędny element wbudowany w funkcjonowanie przedsiębiorstwa podatnika, to transakcje takie nie mogą być uznane za pomocnicze. Aby więc ocenić czy określona transakcja ma charakter "pomocniczy", należy wziąć pod uwagę to, czy stanowi ona uzupełnienie zasadniczej działalności gospodarczej podatnika”.

 

Prawidłowość wliczania usługi wynajmu do wyliczenia limitu zwolnienia potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 04.06.2014 r., nr ILPP2/443-274/14-3/MR:

 

„ Natomiast, na podstawie art. 113 ust. 2 w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 

1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a. transakcji związanych z nieruchomościami,

b. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41,

c. usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

Transakcje pomocnicze zatem to takie, które nie są związane z zasadniczą działalnością podatnika, a przychody z ich tytułu nie są bezpośrednim, stałym i koniecznym uzupełnieniem tej działalności. Tak więc, aby ocenić, czy dana czynność może być uznana za pomocniczą, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, czy stanowi ona uzupełnienie zasadniczej działalności gospodarczej podatnika. Jeżeli dana działalność stanowi stały i niezbędny element wbudowany w funkcjonowanie przedsiębiorstwa podatnika, to transakcje takie nie mogą być uznane za pomocnicze”.

 

W konsekwencji jeżeli transakcja zwolniona od podatku a dotycząca nieruchomości nie ma charakteru pomocniczego w stosunku do podstawowej działalności podatnika, to wartość tej transakcji wlicza się do wielkości zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy VAT.

 

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 3 ustawy VAT „do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji”.

 

Jeżeli zatem sprzedany lokal stanowił środek trwały w myśl ustawy o podatku dochodowym, który podlegała amortyzacji, to jego sprzedaż nie jest wliczana do limitu zwolnienia od podatku VAT i to nawet pomimo skorzystania przy sprzedaży ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a.

 

Potwierdza to komentarz do ustawy VAT autorstwa A. Bartosiewicza gdzie czytamy:

 

„Środkami trwałymi u danego podatnika często są nieruchomości. Komentowana podstawa wyłączenia określonych obrotów z wartości sprzedaży liczonej dla celów zwolnienia jest odrębna od podstawy dotyczącej sprzedaży zwolnionej przedmiotowo. Stąd też nawet jeśli zwolniona z podatku sprzedaż nieruchomości zostałaby uznana za transakcję niemającą charakteru pomocniczego (i nie podlegała wyłączeniu z limitu obrotów na podstawie ust. 2 pkt 2 ustawy), to jeżeli ta nieruchomość była u podatnika środkiem trwałym – transakcja ta będzie wyłączona z uwzględniania w limicie zwolnienia na podstawie komentowanej regulacji (ust. 2 pkt 3)”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - X =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »