.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Działalność nierejestrowana a zwolnienie z VAT

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 11.10.2020

Prowadzę działalność nierejestrowaną polegającą na sprzedaży używanych narzędzi, wiertarek, szlifierek itp. (PKWiU 28). Sprzedaż polega na umieszczeniu oferty sprzedaży na portalu OLX. Podaję w ogłoszeniu przedmiot sprzedaży, proponowaną cenę i dane do kontaktu (nr tel., mail). Zwykle ktoś dzwoni albo pisze i życzy sobie wysyłki towaru za pobraniem, co zwykle robię. Czy takie działania można uznać za sprzedaż w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w myśl art. 113 ust. 13 lit. f? Jeśli tak, to traciłbym prawo do zwolnienia z VAT. Proszę o wyjaśnienia!. Zależy mi na wyjaśnieniu tego nowego prawa, bo posiadam sporo towaru i nie wiem, jak mogę go sprzedawać po tych zmianach w VAT.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność nierejestrowana a zwolnienie z VAT

Zmiany w VAT od 1 września 2019 r. – zawężenie zwolnienia podmiotowego

Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 września 2019 r., dodano nowy art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) i g), gdzie wskazano, że podmiotowego zwolnienia od podatku nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw:

 

„f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

–preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

–komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

–urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),

maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g) hurtowych i detalicznych części do:

–pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),

–motocykli (PKWiU 45.4); (…)”

 

Sprzedaż na odległość w ramach zorganizowanego systemu

Nowe ograniczenie dotyczy dostawy określonych towarów w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Warto zatem wyjaśnić, o jakie przypadki sprzedaży tutaj chodzi. W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej możemy przeczytać:

 

„Projektowany przepis w zakresie określenia umowy wzorowany jest na określeniu umowy zawartej na odległość, zdefiniowanym w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, ze zm.). Mając jednak na uwadze to, że ww. definicja umowy zawartej na odległość dotyczy umów zawartych z konsumentem, odwołanie się do niej wprost w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od towarów i usług, który dotyczy także umów z podmiotami niebędącymi konsumentami, byłoby niezasadne.”

 

Ustawodawca sugeruje zatem, aby sięgnąć do treści ustawy o prawach konsumenta. Otóż powoływany art. 2 pkt 1 tejże ustawy wskazuje, że umowa zawarta na odległość oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

Powyższy przepis odnosi się zatem do jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość, do których możemy zaliczyć kontakt telefoniczny, mailowy, poprzez komunikatory społeczne czy poprzez portal internetowy.

 

Utrata prawa do zwolnienia z VAT przy sprzedaży na odległość zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom

Zauważmy jednakże, że w treści art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) ustawy VAT nie ma wyszczególnienia, iż chodzi wyłącznie o sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W konsekwencji utratę prawa do zwolnienia spowoduje sprzedaż w ramach umowy zawieranej na odległość zarówno dokonana na rzecz konsumenta, jak również na rzecz innego przedsiębiorcy.

 

Wykluczenie zwolnienia tak dla towarów nowych, jak i używanych

Dodatkowo zauważmy, że nowy przepis nie zawiera rozróżnienia na towary nowe czy używane, jak również nie określa żadnego limitu kwotowego. W zakresie nowych regulacji nie zawarto żadnych przepisów przejściowych, które przesuwałyby moment utraty prawa do zwolnienia podmiotowego. Oznacza to, że wszelkie wymienione czynności wykonane od 1 września 2019 r. powodują wykluczenie zwolnienia.

 

Przenosząc powyższe na grunt przedstawionej przez Pana sprawy, należy wskazać, że sprzedaż przedmiotów za pośrednictwem portalu OLX lub też poprzez kontakt telefoniczny, gdy brak fizycznego kontaktu z kupującym, spełnia warunki wykluczające możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w Pana przypadku.

 

Transakcje dokonywane online na portalach aukcyjnych typu Allegro czy OLX są typowym przykładem umów w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość. W przepisie tym nie chodzi o to, że to podatnik ma prowadzić zorganizowany system, tylko że umowa jest zawierana w ramach (tj. za pośrednictwem) tego systemu. Tak samo kontakt telefoniczny czy mailowy to środki porozumiewania się na odległość.

 

Oczywiście jeżeli umowa zostanie zawarta przy fizycznej obecności obu stron – to zwolnienie nadal będzie obowiązywać.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - VI =

11.09.2021

Jestem tego samego zdania co XYZ w swoim komentarzu .W allegro umowa zawierana jest przez kup teraz albo wygranie aukcji i to jest jakiś system w ramach którego zawiera się umowę na odległość .Ale OLX to portal ogłoszeniowy który służy do zaprezentowaniu sprzedawanego przedmiotu proponowanej ceny i nawiązania kontaktu .nie ma tu żadnego systemu zawierania umowy na odległość.

Benek

08.02.2021

Mam wątpliwości. Co rozumie się przez "zorganizowany system zawierania umów na odległość"? Allegro na pewno ale czy OLX?
w ustawie o vat oraz w ustawie o prawach konsumenta nic na ten temat nie ma, jest natomiast w pkt 20 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE na podstawie której powstała ustawa o prawach konsumenta. "Pojęcie zorganizowanej sprzedaży lub świadczenia usług na odległość powinno obejmować systemy oferowane przez osobę trzecią inną niż przed­siębiorca, ale z których przedsiębiorca korzysta, takie jak platforma internetowa. Definicja ta nie powinna jednak obejmować przypadków, w których strony internetowe oferują jedynie informacje o przedsiębiorcy, jego towa­rach lub usługach oraz dane kontaktowe przedsiębiorcy."

xyz

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl