.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność gospodarcza związana z techniką dentystyczną

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.09.2017

Prowadzę działalność gospodarczą związaną z techniką dentystyczną. Chciałbym zakupić lokal usługowy, ale nie mogę odliczyć podatku VAT za lokal, ponieważ w naszej branży podatek VAT jest zwolniony. Zastanawiam się nad założeniem spółki z o.o., która kupi lokal usługowy i wynajmie go mojej istniejącej firmie na prowadzenie dotychczasowej działalności (wystawiając faktury za wynajem). Jak wygląda amortyzacja takiego lokalu kupionego na spółkę z o.o.? Czy mogę odliczyć koszty na remont lokalu? Dodam jeszcze, że lokal będzie kupowany z rynku pierwotnego w stanie deweloperskim.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli chodzi o VAT:

 

Zasadą jest, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t. ze zm. dalej jako u.VAT), przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z szeregiem zastrzeżeń i wyjątków przewidzianych w u.VAT. Inaczej rzecz ujmując, w zakresie w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT osobie, która na gruncie u.VAT prowadzi działalność gospodarczą, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdy istnieje związek podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną. W pewnym więc uproszczeniu, by trwale odliczyć cały VAT (i np. wykazać go do zwrotu) od zakupu lokalu musi on służyć do działalności opodatkowanej.

 

W przypadku gdy osoba prawna, spółka z o.o., będzie świadczyć usługę najmu opodatkowaną podatkiem VAT to w tym zakresie podatek od towarów i usług może zostać odliczony. Nie ma jakiegokolwiek przepisu prawa, który zabraniałby Panu jako osobie fizycznej wziąć w najem od spółki, w której jest Pan udziałowcem, lokal użytkowy. Niemniej jednak, jako że jest to transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi wynagrodzenie za usługę oddania w najem winno zostać ustalone w wysokości rynkowej. Nie tylko przepisy ustaw o podatkach dochodowych, ale również przepisy u.VAT odnoszą się do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi i tak zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje powiązanie, o którym mowa w art. 32 ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

 

Kwestia CIT:

 

Amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2016.1888 j.t. ze zm.), zwane środkami trwałymi.

 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stawką amortyzacji (roczną) w wysokości 2,5% objęte są klasyfikowane według KŚT jako 121 lokale niemieszkalne. Za wartość początkową środków trwałych uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia, tj. kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

 

Wskazuje Pan, że nabywa lokal nowy od dewelopera, więc nie może być mowy o zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej, o której mowa w art. 16j ust. 1 pkt 4 – zgodnie z tym przepisem okres amortyzacji nie może być krótszy w przypadku m.in. używanych środków trwałych dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% – 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

 

Nowy lokal nie może być remontowany, jeśli nie został np. zniszczony, zalany itp., bowiem remont to przywrócenie stanu pierwotnego, stanu sprawności technicznej. Wykańczanie mieszkania to nie remont, na ogół wydatki na ten cel zwiększają wartość początkową środka trwałego, bowiem dopiero po ich poniesieniu lokal staje się zdatny do użytku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl