.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dysponent roszczenia

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 31.03.2014

W lutym 2011 r. zakończyłem edukację w pewnej placówce. Firma windykacyjna (czy to dysponent roszczenia?) od pewnego czasu domaga się zapłaty zaległego czynszu i straszy wezwaniem do sądu. Co mogę zrobić? Podobno termin przedawnienia wynosi dwa lata. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

To wierzyciel jest dysponentem roszczenia o zapłatę zaległego czesnego i nie ma Pan żadnych środków prawnych, aby zapobiec wytoczeniu powództwa przed sąd powszechny – oczywiście poza uregulowaniem długu. W myśl przepisu art. 118 Kodeksu cywilnego „roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, kiedy stały się wymagalne, o ile żaden przepis szczególny nie stanowi inaczej”. Trzyletni termin przedawnienia ma zastosowanie m.in. w stosunku do roszczeń niepublicznych placówek edukacyjnych z tytułu świadczonych usług edukacyjnych, dla których jest to normalna działalność gospodarcza. Nie istnieje przepis, który termin przedawnienia skracałby w tym wypadku do dwóch lat, wbrew błędnej informacji, którą Pan pozyskał.

 

Dlatego w świetle okoliczności faktycznych nie można jednoznacznie stwierdzić, czy roszczenie uległo już przedawnieniu. Należy w pierwszej kolejności ustalić, kiedy upłynął termin zapłaty czesnego, którego aktualnie dochodzi od Pana na drodze windykacji przedsądowej firma skupująca wierzytelności, nabyte w wyniku umowy przelewu (cesji). Data zakończenia nauki nie ma tutaj żadnego znaczenia, pośrednio może jedynie wskazywać, że termin płatności przypadał odpowiednio wcześniej i szanse przedawnienia istnieją. Wymagalność roszczenia liczy się od dnia następnego po dniu, kiedy wpłata powinna być dokonana. Jeśli zatem upłynęło więcej jak trzy lata, może Pan powołać się w piśmie do dysponenta roszczenia na upływ przedawnienia i bez konsekwencji odmówić zaspokojenia roszczenia. Zobowiązanie przedawnione nadal jednak istnieje, staje się tylko tzw. zobowiązaniem naturalnym, pozbawionym sankcji przymusowej realizacji, w istocie wtedy to dłużnik decyduje, czy je w ogóle spłaci i w jakiej wysokości. Jeśli świadczenie zostanie spełnione, nie można żądać jego zwrotu, gdyż zadośćuczyniło roszczeniu przedawnionemu (art. 411 pkt 3 Kodeksu cywilnego).

 

Gdy przed upływem terminu przedawnienia dojdzie do złożenia pozwu do sądu lub też przed tym terminem w swoich kontaktach z wierzycielem uznał Pan na piśmie lub w inny sposób swój dług, uregulował część zobowiązania, poprosił o rozłożenie na raty, o odroczenie terminu płatności albo o umorzenie należności, to mamy do czynienia z przerwaniem biegu terminu przedawnienia, po którym to przerwaniu biegnie ono od nowa (por. art. 123 § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 124 § 1 Kodeksu cywilnego). Jeśli opisane wyżej działania zostałyby podjęte już po upływie terminu przedawnienia, będą bez znaczenia w kontekście możliwości podniesienia zarzutu przedawnienia przed sądem, w sprzeciwie od nakazu zapłaty, bowiem po upływie terminu przedawnienia, termin ten nie może ponownie ulec „odnowieniu”.

 

Jednak w ewentualnym piśmie skierowanym do wierzyciela nie można podnieść zarzutu przedawnienia roszczenia, gdyż wszelkie zarzuty zgłaszane mogą być tylko przed sądem; korespondencja pozasądowa może zawierać jedynie twierdzenie dłużnika, że zobowiązanie uległo przedawnieniu i dlatego odmawia on jego zaspokojenia. Jeśli doszło do przedawnienia, to od decyzji wierzyciela będzie zależeć, czy znając Pana stanowisko w sprawie, zdecyduje się pomimo tego wytoczyć proces cywilny, narażając się na oddalenie powództwa i przegranie sprawy.

 

Co ważne, w przypadku zbywania wierzytelności wierzyciel, który nabywa wierzytelność wskutek umowy przelewu, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wierzyciela dotychczasowego (cedenta), co oznacza, że dla niego nie obowiązują inne, od nowa biegnące terminy przedawnienia. Dłużnikowi przysługują natomiast przeciwko nabywcy wierzytelności (cesjonariuszowi) wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie (art. 513 § 1 Kodeksu cywilnego). Żaden sąd rozpoznający sprawę cywilną nie bierze pod uwagę przedawnienia roszczenia z urzędu, nawet w ewidentnych przypadkach, konieczne jest tu działanie pozwanego (dłużnika). Skierowanie wezwania do zapłaty czy dokonywanie innych czynności w ramach procedury przedprocesowej, w tym intensywne kontaktowanie się z dłużnikiem, nie prowadzi do przerwania biegu terminu przedawnienia.

 

Sprawy cywilne wynikające z niezapłaconych faktur kierowane są najczęściej do tzw. e-sądu, czyli do Sądu Rejonowego Lublin–Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, zwłaszcza przez firmy windykacyjne. Sąd ten rozpoznaje je w trybie elektronicznego postępowania upominawczego (art. 50528–50537 Kodeksu postępowania cywilnego). Nakaz zapłaty, który wydaje się w tej procedurze, zapada bez udziału stron, w tym i dłużnika (pozwanego), któremu jednak doręcza się na jego aktualny adres zamieszkania odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sprzeciw należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia odpisu nakazu zapłaty.

 

Sprzeciw jest właśnie tym pismem procesowym, w którym dłużnik może podnieść zarzut przedawnienia roszczenia oraz ewentualne inne zarzuty przeciwko roszczeniu (brak zobowiązania, spełnienie świadczenia w całości lub w części etc.), aby sąd mógł już w postępowaniu zwykłym, na rozprawie w obecności stron, rozpoznać te zarzuty i ewentualnie oddalić powództwo, w razie ich zasadności. Skuteczne wniesienie sprzeciwu spowoduje, że sprawa zostanie przekazana do sądu właściwości ogólnej, tj. według miejsca zamieszkania pozwanego (art. 50536 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega żadnej opłacie sądowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl