Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dyrektor szkoły a działalność gospodarcza

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 01.06.2015

Dyrektor szkoły publicznej jako kierownik jednostki samorządu terytorialnego nie może wykonywać działalności gospodarczej. Naruszenie tego zakazu skutkuje odwołaniem ze stanowiska.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dyrektorzy szkół publicznych, stanowiących w istocie jednostki samorządu terytorialnego, jako kierownicy tych jednostek, na mocy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne1 nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Przez działalność gospodarczą należy w tym przypadku rozumieć działalność o której mowa w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2, zgodnie z którym – działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

 

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez dyrektorów szkół nie dotyczy wykonywania działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. Działalności zakazanej nie stanowi także, zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa wyrażonym w szczególności w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2008 r.3 oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2008 r.4, prowadzenie działalności ubocznej, polegającej na sprzedaży wytworzonych w rodzinnym gospodarstwie rolnym produktów rolnych.

 

Ponadto, zgodnie z art. 4 pkt 1-5 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (zwanej też ustawą „antykorupcyjną”), w okresie zajmowania stanowiska, dyrektorzy szkół nie mogą również:

 

  1. być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego (przez spółkę prawa handlowego, zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy antykorupcyjnej, należy rozumieć spółkę handlową, a także inną spółkę, do której stosuje się przepisy prawa handlowego, w tym spółkę według prawa obcego);
  2. być zatrudnieni lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;
  3. być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
  4. być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
  5. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek.

 

Naruszenie przez dyrektora szkoły zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub pozostałych zakazów, o których mowa w art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, przez osoby pełniące funkcje publiczne, skutkuje odwołaniem ze stanowiska. Osoba, która dopuściła się naruszenia odwoływana jest przez właściwy organ samorządu terytorialnego najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym organ ten uzyskał informację o przyczynie odwołania.

 

 

 

 

______________________________

1 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584)

3 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2008 r. (sygn. akt II OSK 557/08)

4 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2008 r. (sygn. akt II SA/Ol 965/07)


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.06.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus sześć =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »