Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dwie żony – bigamia

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 02.05.2013

Jak mogę sprawdzić, czy mąż pracujący na Białorusi ma tam drugą rodzinę? Dowiedziałam się od znajomych, że żyje z Białorusinką jak z żoną, jednak nikt nie chce poświadczyć jego bigamii w sądzie. Ze względów finansowych nie mogę zatrudnić detektywa. Czy mogę zwrócić się do białoruskich placówek dyplomatycznych o potwierdzenie, że mąż zawarł drugi związek małżeński?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani podstawowym zadaniem jest zadbanie o zagadnienia dowodowe. W prawie karnym – a bigamia jest karalna – dowody są podstawą; to wie niemal każdy. Również w innych gałęziach (dziedzinach) prawa dowody są bardzo ważne. Zagadnienia prawa rodzinnego uregulowane są, przede wszystkim, w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (skrótowo: K.r.o.), ale trzeba pamiętać o tym, że spore zastosowanie mają również przepisy Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.). Spory z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego są rozstrzygane przez sądy działające w oparciu o Kodeks postępowania cywilnego (skrótowo: K.p.c.). W przepisach K.c. (art. 6) oraz K.p.c. (art. 232) ustawodawca uregulował prawny obowiązek udowodnienia faktów (okoliczności), z których wywodzi się skutki prawne.

 

Jeżeli Pani mąż rzeczywiście dopuścił się bigamii, to skazanie go za takie przestępstwo może mieć duże znaczenie w ewentualnej sprawie o separację (art. 611 i następne K.r.o.), a może nawet o rozwód (art. 56 i następne K.r.o.). Odpis wyroku (najlepiej wyroku prawomocnego) skazującego za bigamię można by przedstawić w postępowaniu cywilnym (np. o orzeczenie separacji) – jako dowód z dokumentu (art. 244 i następne K.p.c.), i to dowód z dokumentu urzędowego.

 

Z przedstawionych przez Panią informacji wynika, że doszły do Pani bardzo niepokojące wieści o zachowaniu Pani męża na terytorium Białorusi. Zapewne zetknęła się Pani ze słowem konkubinat. Ma ono od dawna ustalone znaczenie w prawie – chodzi o prowadzenie życia rodzinnego przez kobietę i mężczyznę bez formalizacji związku, czyli chodzi o zachowania podobne do praktyki małżeńskiej. Jeśli przekazane Pani informacje są wiarygodne, to Pani mąż dopuścił się nie tylko zdrady małżeńskiej, lecz także wdał się w konkubinat, a to przemawia za uznaniem go za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego (zarówno w przypadku separacji, jak i rozwodu) – w przypadku udowodnienia mu takich nagannych zachowań.

 

Również w przypadku separacji orzeczenie o winie za rozkład małżeństwa może mieć duże znaczenie praktyczne. Do separacji (art. 611 i następne K.r.o.) odpowiednie zastosowanie ma (art. 614 K.r.o.) treść artykułu 60 K.r.o.:

 

„§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni”.

 

Zachęcam Panią do racjonalnego ujęcia sytuacji oraz do opracowania strategii działania. Strategia taka powinna uwzględniać nie tylko decyzje dotyczące przyszłości Państwa małżeństwa, lecz także zagadnienia dowodowe.

 

Nie można zupełnie wykluczyć kłamstwa – a przynajmniej przerysowania (np. przemianowania odosobnionego nagannego zachowania w trwały związek) – a nawet prowokacji. Różnie w życiu bywa. Jeden może zazdrościć innym szczęścia rodzinnego i starać się je zburzyć. Inny może być zainteresowany zajęciem stanowiska Pani męża, któremu problemy rodzinne (nawet spowodowane oszczerstwem) mogą utrudnić wykonywanie obowiązków służbowych. Dlatego daleki jestem od zachęcania Pani do najmowania detektywa, co – jak Pani sama napisała – mogłoby być bardzo trudne.

 

Jedne z Pani ważniejszych decyzji powinny dotyczyć świadków. Bezpodstawna odmowa składania zeznań lub składanie zeznań fałszywych mogą skutkować skazaniem na podstawie artykułu 233 Kodeksu karnego (skrótowo: K.k.). Jednak same usłyszane informacje mogą nie wystarczyć, jeśli świadek wyprze się tego, co Pani powiedział. Z nagrywaniem wiążą się różne kontrowersje, ale niekiedy za pomocą dowodów z nagrań (czyli dowodów obiektywnych) udaje się wyjaśnić wątpliwości lub rozstrzygnąć spór.

 

Proponowałbym poprosić o bardziej precyzyjne dane dotyczące zachowań Pani męża (np. dane osobowe drugiej żony, adres, może zdjęcia lub nagrania). To pozwoliłoby Pani – być może osobiście – sprawdzać informacje dalej.

 

Jeśli ważne są dla Pani koszty, to proszę wziąć pod uwagę, że usługi konsularne, także świadczone przez Konsulat Republiki Białoruś, są dość kosztowne. Przekazanie przez Konsulat Republiki Białoruś oficjalnej odpowiedzi z białoruskiego odpowiednika polskiego urzędu stanu cywilnego kosztuje 70 euro (od jednego dokumentu); zapytanie do właściwego urzędu białoruskiego należy wysłać samodzielnie.

 

Z wyżej wskazanych względów proszę rozważyć ewentualny wyjazd na Białoruś – osobisty lub kogoś zasługującego na Pani zaufanie. Tam można by – dysponując odpowiednio dokładnymi informacjami – sprawdzić, czy rzeczywiście mąż dopuścił się bigamii i ma drugą konkubinę albo żonę. Wykonanie (najlepiej z zaskoczenia) zdjęć lub zarejestrowanie w inny sposób zachowania Pani męża mogłoby być jednym z ważniejszych kroków na rzecz udowodnienia jego winy za rozkład pożycia małżeńskiego w ewentualnej sprawie o separację albo o rozwód. Na Białorusi można by zwrócić się do właściwego organu o przedstawienie informacji na temat związku małżeńskiego danych osób. Odpowiednio długi pobyt – na podstawie wizy (np. turystycznej lub wydanej na podstawie zaproszenia prywatnego) – mógłby umożliwiać odbiór osobisty informacji podczas pobytu na terytorium białoruskim. Gdyby osoba sprawdzająca sytuację miała odpis Państwa aktu małżeństwa, to taki odpis oraz białoruskie małżeństwo mogłoby zapewne zainteresować białoruskie organa ścigania (np. prokuratora lub milicję). Konkubinat byłby – jeśliby został udowodniony – szczególnie ważny w postępowaniu przed polskim sądem.

 

Artykuł 206 K.k. stanowi: „Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Sankcja represyjna (sankcja karna) jest dodatkową sankcją, ponieważ artykuł 13 K.r.o. (dotyczący nieważności małżeństwa) stanowi:

 

„§ 1. Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.

§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny.

§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim, jeżeli poprzednie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, chyba że ustanie tego małżeństwa nastąpiło przez śmierć osoby, która zawarła ponowne małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim”.

 

Wyżej napisałem o ewentualności prowokacji. Jeżeli bierze Pani pod uwagę nielojalność swego męża, to proszę zauważyć, że ktoś może przedstawiać informacje w porozumieniu z Pani mężem (a może nawet na jego polecenie). Fałszywe – nawet co do adresu białoruskiej konkubiny – informacje mogłyby spowodować Pani problemy. Przecież „zrobienie afery”, bez możliwości udowodnienia zarzutów, mogłoby być na rękę Pani mężowi – gby np. chciał uzyskać rozwód z Pani winy.

 

Sąd oczywiście może zwrócić się o informacje do organów zagranicznych, ale postawienie zarzutów bez możliwości ich udowodnienia może być ryzykowne, więc proponowałbym ostrożność oraz – przed podjęciem kroków prawnych – lekturę K.r.o.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 2 =

»Podobne materiały

Naruszenie dóbr osobistych przez obraźliwą wypowiedź – wezwanie do przeprosin

W rozmowie ze znajomym sprzedawcą w sklepie wyraziłem niepochlebną opinię o pewnym człowieku. Niestety, moje słowa (oraz inne treści nieprawdziwie mi przypisywane) dotarły do tej osoby. Dostałem wezwanie, w którym obrażony wzywa mnie do przeprosin – jeśli tego nie zrobię, grozi mi pozwem o&nbs

 

Groźba cofnięcia darowizny, której przedmiot ma już innego właściciela

W 1996 roku moi rodzice rozwiedli się, a swoje mieszkanie (należało do majątku wspólnego) przekazali w formie darowizny mojemu bratu. Kilka lat później to ja otrzymałem to mieszkanie (także w formie darowizny) od brata. Wraz z żoną przez kolejne lata remontowaliśmy to mieszkanie, później je spr

 

Darowizna dla pasierba

Sprawa dotyczy darowizny dla pasierba. Opiszę historię: moja żona zmarła, nie mieliśmy dzieci. Po kilku latach wstąpiłem w związek małżeński z kobietą, która miała syna z poprzedniego małżeństwa. Nie został on przeze mnie przysposobiony, posługuje się nazwiskiem swojego ojca. Jest jednak na naszym u

 

Akt poświadczenia dziedziczenia

Córka kilka miesięcy temu uzyskała sądowne ustalenie ojcostwa jej zmarłego w 2009 r. ojca. Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzono w 2010 r., spadkobiercami została żona zmarłego i jego dwoje dzieci – po 1/3. Co córka powinna zrobić, by także dziedziczyć po swoim ojcu?

 

Zażalenie na działania prokuratora

Pół roku temu zaginął mój mąż i kilka dni później policja znalazła go utopionego na brzegu jeziora. Mimo że miał problemy z alkoholem, od początku nie wierzyłam, że sam wpadł do jeziora, ponieważ zawsze zachowywał względną trzeźwość umysłu. Uważałam, że prokurator zignorował sprawę. Skorzystałam z u

 

Wniosek o wymeldowanie męża z domu po rozwodzie

Złożyłam wniosek o wymeldowanie byłego męża z domu. Gdy został poinformowany o wszczęciu takiej procedury, zwrócił się do sądu o przywrócenie mu naruszonego posiadania. Co to oznacza dla mnie i co mogę zrobić, aby wniosek o wymeldowanie był skuteczny? Jesteśmy 2 lata po rozwodzie i nie mamy podziału

 

Długi akcjonariusza spółki

Zostałem akcjonariuszem spółki. Jak za zobowiązania spółki odpowiadam majątkiem spółki? Jak sprawa wygląda, gdy mam wcześniejsze prywatne długi i może się zdarzyć, że pojawi się komornik?

 

Organizacja turniejów sportowych - wpisowe, darowizny, nagrody, rozliczenie z urzędem skarbowym

Grupa przyjaciół (osoby fizyczne) organizuje turnieje sportowe dla znajomych. Mamy swój fanpage na Facebooku, na który wrzucamy informacje o turnieju itp. Uczestnicy wpłacają wpisowe, które nie przekracza 130 zł. Całkowita kwota przeznaczana jest na pokrycie kosztów organizacji (napoje, jedzenie, op

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »