Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 02.08.2013

Autor: Hanna Żurowska

Świadczenie opieki zdrowotnej

Jakiś czas temu miałem skorzystać z pewnego świadczenia opieki zdrowotnej. To znaczy miałem poddać się operacji w szpitalu w Krakowie. Zabieg w całości miał być refundowany ze środków NFZ. Nie stawiłem się w szpitalu w ustalonym terminie z powodu tragedii rodzinnej. Zapomniałem też poinformować szpital, że mnie nie będzie. Czy mogą spotkać mnie jakieś konsekwencje ze strony szpitala lub NFZ?

 

Jak podaje art. 20 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027):

 

„Art. 20. 1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

2. Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1:

 

1) ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy;

 

2) informuje pisemnie świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu;

 

3) wpisuje za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego:

 

a) numer kolejny,

b) datę i godzinę wpisu,

c) imię i nazwisko świadczeniobiorcy,

d) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość świadczeniobiorcy,

e) rozpoznanie lub powód przyjęcia,

f) adres świadczeniobiorcy,

g) numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem,

h) termin udzielenia świadczenia,

i) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu

 

– w kolejnej pozycji prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia;

 

4) wpisuje datę i przyczynę skreślenia świadczeniobiorcy z prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia.

 

3. Dokonanie przez świadczeniodawcę czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jest równoznaczne z zobowiązaniem się do udzielenia danego świadczenia opieki zdrowotnej.

 

4. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę.

 

5. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.

 

6. Świadczeniodawca ustala kolejność przyjęć i zapewnia prawidłowe prowadzenie list oczekujących albo wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację tych zadań.

 

7. W razie zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca informuje o tym świadczeniodawcę, który, jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia i informuje niezwłocznie świadczeniobiorcę o nowym terminie.

 

8. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy również przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy.

 

9. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.

 

10. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy”.

 

Zgodnie z postanowieniami ust. 9 pacjent jest zobowiązany poinformować świadczeniodawcę, jeżeli nie będzie mógł stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 albo gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, na które oczekiwał. Przepis ten nie jest w żaden sposób usankcjonowany, a zatem nie jest możliwe wyegzekwowanie zrealizowania tego obowiązku przez świadczeniobiorcę.

 

Zatem ustawodawca nakłada na pacjenta obowiązek informowania świadczeniodawcy o niemożności stawienia się celem uzyskania świadczenia w ustalonym terminie.

 

Dotyczy to zarówno ustalonego terminu przyjęcia do lekarza pierwszego kontaktu, poradni specjalistycznej oraz do szpitala. Jednak przepisy nie przewidują żadnych sankcji, dlatego że pacjent nie wykonał obowiązku poinformowania o swojej nieobecności.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl