Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 17.01.2009

Autor: Monika Cieszyńska

Obraźliwe SMS-y i telefony – co robić?

Zgłosiłam w ośrodku pomocy rodzinie sytuację w rodzinie kuzyna (jego 7-letnia córka nie chodzi do szkoły, kuzyn ma nieprawdziwe dokumenty itp.). Kuzyn w zemście pozwał mnie do sądu z art. 107 Kodeksu wykroczeń. Kuzyn wydzwania do mnie i obraża mnie, pisze obraźliwe SMS-y. Chcę wnieść sprawę do sądu, ale nie wiem, z jakiego artykułu i w jakim sądzie. W jaki sposób mogę się też dowiedzieć, jaki jest adres zameldowania kuzyna?

 

Uważam, że kuzyn dopuścił się w stosunku do Pana tego samego wykroczenia, tj. złośliwego niepokojenia (art. 107 Kodeksu wykroczeń), o które Pana oskarżył. Wykroczenie to rozpoznawane jest przez sąd rejonowy (wydział grodzki). Sądem miejscowo właściwym w niniejszej sprawie jest sąd, w okręgu którego popełniono wykroczenie.

 

Pana kuzyn może ponieść odpowiedzialność, pod warunkiem że ukończył 17 lat. Organem uprawnionym do wystąpienia w tego rodzaju sprawach jest policja.

 

W celu pociągnięcia kuzyna do odpowiedzialności za ww. wykroczenie winien Pan zatem złożyć doniesienie na policję i na poparcie swoich twierdzeń przedstawić dowody rzeczowe bądź wnieść o przesłuchanie stosownych świadków. Jeśli w ciągu miesiąca od powiadomienia o wykroczeniu organu uprawnionego do występowania w tych sprawach (tj. policji) organ ten nie powiadomi Pana o wniesieniu wniosku o ukaranie albo jeżeli otrzyma Pan informację, w której policja odmówi wniesienia takiego wniosku, to można wówczas samodzielnie wnieść wniosek o ukaranie do sądu. Stanie się Pan wtedy oskarżycielem posiłkowym i stroną postępowania, z czym będą wiązały się określone uprawnienia.

 

Jeśli chodzi o możliwość ustalenia adresu zameldowania w sposób zgodny z prawem, to należy wystąpić do Centralnego Biura Adresowego z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych.

 

Wniosek należy wnieść na specjalnym formularzu, w którym należy podać jak najwięcej danych poszukiwanej przez nas osoby oraz wykazać interes prawny, czyli do jakich celów są nam niezbędne poszukiwane dane.

 

Wniosek musi być opłacony. Na konto Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji należy wpłacić kwotę 30,40 zł. Nr konta i formularz znajdzie Pan na stronie ministerstwa. Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku, a dowód przelewu załączyć do wniosku.

 

Należy jednak mieć świadomość, że Centralne Biuro Adresowe może odmówić Panu udzielenia żądanych informacji.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl