Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 15.04.2011

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Przeniesienie służbowe na podstawie ustawy o służbie cywilnej

Jestem pracownikiem służby cywilnej. Zmieniam miejsce zamieszkania i chciałabym w nowym mieście podjąć pracę w identycznym urzędzie. Czy muszę czekać na ogłoszenie o naborze, czy też istnieje możliwość przeniesienia służbowego, abym została zatrudniona w urzędzie mimo braku takiego ogłoszenia?

 

Zmiany treści stosunku pracy w służbie cywilnej zostały w ustawie unormowane w sposób odrębny od Kodeksu pracy w zasadzie tylko wobec urzędników służby cywilnej.

 

Podstawową instytucją służącą dokonywaniu zmian w stosunku pracy pracowników służby cywilnej w stosunkach pracy z mianowania jest przeniesienie służbowe.

 

Ustawa przewiduje kilka rodzajów przeniesienia służbowego urzędnika służby cywilnej, dopuszczalnego z uwagi na interes urzędu, interes służby cywilnej lub szczególny interes służby cywilnej. Daje to dużą swobodę organowi uprawnionemu do dokonania przeniesienia w zakresie oceny okoliczności występujących w konkretnych przypadkach, choć nie jest to ocena oparta na swobodnym uznaniu.

 

Ustawa przewiduje następujące rodzaje przeniesienia urzędnika służby cywilnej (zgodnie z ustawą o służbie cywilnej):

 

  1. przeniesienie w ramach danego urzędu dopuszczalne w każdym czasie, jeżeli jest uzasadnione potrzebami urzędu;
  2. przeniesienie do innego urzędu w tej samej miejscowości, jeżeli przemawia za tym interes służby cywilnej;
  3. przeniesienie do innego urzędu w innej miejscowości, jeżeli przemawia za tym szczególny interes urzędu.

 

Przeniesienia wymienione w pkt 2 i 3 dokonywane są przez Szefa Służby Cywilnej. Przeniesienie do innego urzędu w innej miejscowości jest dla urzędnika służby cywilnej najbardziej dotkliwe, dlatego też jest ono dopuszczalne na okres nie dłuższy niż dwa lata i najwyżej dwa razy w czasie trwania stosunku pracy urzędnika służby cywilnej. Ustawa zobowiązuje Szefa Służby Cywilnej do zapewnienia przenoszonemu urzędnikowi odpowiednich warunków mieszkaniowych, uwzględniających jego sytuację rodzinną. Niedopuszczalne jest przeniesienie do innego urzędu w innej miejscowości bez zgody urzędnika kobiety w ciąży oraz osoby będącej jedyny opiekunem dziecka w wieku do lat piętnastu. Znacznie mniej precyzyjny jest zakaz przeniesienia ze względu na szczególnie ważne względy osobiste lub rodzinne urzędnika 

 

Przeniesienia służbowe urzędników zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej, obsadzane w drodze konkursowej,  dokonywane są wedle innych reguł niż wyżej omówione.

 

Przeniesienie urzędnika zajmującego wyższe stanowisko w służbie cywilnej może nastąpić na zasadach określonych w art. 61 ustawy. Na uwagę zasługuje zwłaszcza obligatoryjne przeniesienie dokonywane na podstawie ust. 1 tego artykułu, które może nastąpić tylko w razie zaistnienia okoliczności precyzyjnie określonych w ustawie, a nie jak ma to miejsce przy przeniesieniu fakultatywnym – ze względu na ważny interes służby cywilnej.

 

Zarówno urzędnicy, jak i pracownicy służby cywilnej mogą zostać przeniesieni do innego urzędu, również w innej miejscowości na podstawie art. 63 ustawy.

 

Przeniesienie to może nastąpić na wniosek urzędnika lub za jego zgodą, o ile nie narusza interesu służby cywilnej. Przeniesienia dokonuje dyrektor generalny urzędu, w którym członek korpusu służby cywilnej ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem generalnym urzędu, w którym dotychczas jest zatrudniony.

 

Przepis ten ustala więc możliwość zmiany pracodawcy na zasadzie przeniesienia służbowego za porozumieniem pracodawców. Przeniesienie takie nie wymaga ogłaszania konkursu w urzędzie, do którego pracownik jest przenoszony.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl