Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 21.12.2010

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz

Zdjęcie z fotoradaru wysłane przez straż gminną

Dostałem od straży gminnej zdjęcie z fotoradaru. Jest niewyraźne, więc wystosowałem pismo z prośbą o wysłanie mi innego zdjęcia, które jednoznacznie pokazuje moją winę, oraz kopii dokumentu własności fotoradaru. Straż nie odpowiedziała na moje pismo, tylko otrzymałem wezwanie stawienia się do jej siedziby. Jak mam postąpić? Czy straż gminna działa zgodnie z prawem?

 

Pańskie oburzenie jest być może uzasadnione, ale z drugiej strony straż gminna jako organ postępowania przygotowawczego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia nie musi odpowiadać na Pańskie pismo w inny sposób, jak tylko w drodze stosownego postępowania przygotowawczego, które albo zakończy się skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu, albo postanowieniem o umorzeniu postępowania.

 

Cały tryb postępowania przygotowawczego (zwanego w ustawie czynnościami wyjaśniającymi) reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.). Jej art. 54 § 1 stanowi, że „w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie, Policja przeprowadza czynności wyjaśniające. Czynności te w miarę możności należy podjąć w miejscu popełnienia czynu bezpośrednio po jego ujawnieniu i zakończyć w ciągu miesiąca”.

 

Policja zatem (i na podstawie art. 17 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia także między innymi straż gminna) jest zobowiązana do wszczęcia i prowadzenia czynności wyjaśniających w celu wyjaśnienia, czy w ogóle są podstawy do wniesienia do sądu wniosku o ukaranie. To w tym trybie powinny być wyjaśniane wszystkie okoliczności danej sprawy.

 

Sugeruję więc aktywne uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających, podtrzymywanie swoich twierdzeń (koniecznie do protokołu sporządzanego przez straż gminną z każdej czynności, w tym z przesłuchania obwinionego).

 

Dodam też, że to, czy dany fotoradar jest użytkowany przez straż gminną na podstawie przysługującego jej prawa własności, czy innego tytułu prawnego, nie ma kompletnie żadnego znaczenia dla możliwości wykorzystania zrobionej nim fotografii jako dowodu w sprawie o wykroczenie.

 

W tym sensie nie ma przepisu, który wprost nakazywałby, aby dane urządzenie należało (było własnością) np. straży gminnej.

 

W mojej ocenie nie może się Pan zatem skutecznie domagać dokumentu potwierdzającego prawo własności do fotoradaru, który zarejestrował przekroczenie prędkości.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl