Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 20.09.2019

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Wypowiedzenie z powodu utraty zaufania do pracownika a odprawa emerytalna

Mam 35 lat pracy, chcę w najbliższym czasie przejść na emeryturę, mam już 61 lat, jestem zastępcą dyrektora w urzędzie. Pracodawca wręczył mi wypowiedzenie z powodu „utraty zaufania do pracownika wynikającej z powtarzających się zachowań pracownika powodujących naruszenie wizerunku pracodawcy oraz brak staranności i dbałości o dobro zakładu pracy”. Nie ma żadnych merytorycznych konkretów ani powodów. 17 lat pracuję na stanowisku zastępcy. Wypowiedzenie jest bez świadczenia pracy. Czy jeżeli nie odwołam się do sądu, należeć mi się będzie odprawa emerytalna?

 

Odprawa emerytalna przysługuje w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę. Oczywiście pewne formy zakończenia współpracy z pracownikiem wyłączają możliwość przyznania mu odprawy, jednak co do zasady samo wypowiedzenie (bez względu na powód w nim podany) nie jest taką przyczyną.

 

Zgodnie z przepisem art. 36 i art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych „pracownikom niepedagogicznym w przedszkolu przysługuje jednorazowa odprawa przy przechodzeniu na emeryturę w wysokości:

 

  • dwumiesięcznego wynagrodzenia- po 10 latach pracy,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia- po 15 latach pracy
  • sześciomiesięcznego wynagrodzenia- po 20 latach pracy”.

 

Warunkiem koniecznym do otrzymania odprawy emerytalnej jest faktyczne ustanie stosunku pracy związane z przejściem na emeryturę. Pojęcie przejścia na emeryturę wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 stycznia 2001 r. (sygn. akt I PKN 172/00, OSNAPiUS 2002, nr 16, poz. 380), stanowiąc, że przejście na emeryturę oznacza zmianę statusu prawnego pracownika lub pracownika-emeryta na status wyłącznie emeryta, co następuje zawsze i tylko przez definitywne ustanie stosunku pracy.

 

Podkreślić należy, że między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę musi istnieć związek przyczynowy. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek upływu czasu, na jaki zawarto umowę o pracę, nie wyklucza jego związku z przejściem na emeryturę. Związek rozwiązania stosunku pracy z przejściem na emeryturę może mieć charakter przyczynowy, czasowy, funkcjonalny albo mieszany.

 

Związek między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury ma charakter:

 

  • czasowy – gdy do rozwiązania stosunku pracy dochodzi dlatego, że pracownikowi przysługuje prawo do świadczenia;
  • czasowo-przyczynowy – gdy przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest nabycie prawa do emerytury i gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje w chwili przyznania świadczenia;
  • funkcjonalny – gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje co prawda przed ustaleniem prawa do świadczenia, ale przyznanie świadczenia jest konsekwencją sytuacji bezpośrednio poprzedzającej ustanie zatrudnienia.

 

Jedynymi przypadkami, gdy odprawa emerytalna nie będzie pracownikowi przysługiwała, są sytuacje, gdy stosunek pracy rozwiązany zostanie bez wypowiedzenia- –przez pracownika z winy pracodawcy i przez pracodawcę z winy pracownika. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 listopada 2000 r. (sygn. akt PKN 81/00, OSNCP 2002, nr 11, poz. 265), taki sposób rozwiązania umowy nie może być uznany za ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Podobnie w sytuacji, gdy to pracodawca rozwiązuje stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika stosunek pracy nie ustaje w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę, choćby spełniał on warunki do nabycia takiego świadczenia.

 

Słowem – jeśli obecnie spełnia Pani warunki do przejścia na emeryturę, to wypowiedzenie złożone przez pracodawcę nie pozbawia Pani prawa do odprawy, jeśli po zakończeniu trwania umowy przejdzie Pani na tę emeryturę.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl