Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 30.07.2010

Autor: Monika Cieszyńska

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela – czy dyrektor może go nie udzielić?

Jestem nauczycielem polonistą z 21-letnim stażem, zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin (18) do 31 sierpnia. Od 1 września dyrektor zaplanował mi 17 godzin, czyli niepełny etat. Z końcem sierpnia lekarz wysyła mnie jednak na urlop dla poratowania zdrowia na rok (12 miesięcy). Czy dyrektor udzieli mi urlopu?

 

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela prawo do urlopu dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu w szkole co najmniej 7 lat.

 

Urlopu udziela dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły zasadniczo nie może odmówić nauczycielowi udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli nauczyciel spełnia warunki określone w przepisach. Nie dotyczy to jednak nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze i pobierających jednocześnie emeryturę. Sąd Najwyższy w uchwale z 24 V 1994 r. (I PZP 24/94, OSNAPiUS 1994, nr 5, poz. 83) orzekł, iż dyrektor szkoły nie ma obowiązku udzielenia płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć i pobierającemu równocześnie emeryturę.

 

Warunki przyznawania przedmiotowego urlopu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia orzeka leczący nauczyciela lekarz ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie:

 

  1. wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;
  2. wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;
  3. dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

 

Orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza się nauczycielowi, drugi przesyła dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza się do indywidualnej dokumentacji osoby badanej. Dyrektor szkoły może (podobnie jak sam nauczyciel) w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że dyrektor szkoły jest zobowiązany udzielić Panu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, przy założeniu, że dotąd nie wykorzystał Pan łącznie 3-letniego urlopu dla poratowania zdrowia i uczy Pan w szkole publicznej – prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nie przysługuje bowiem nauczycielowi szkoły lub placówki niepublicznej.

 

Po powrocie z urlopu dyrektor może Panu zmniejszyć etat, chyba że pójdzie Pan na kolejny urlop zdrowotny.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl