Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 19.07.2019

Autor: Tomasz Krupiński

Rozliczenie majątku podczas rozwodu

Jesteśmy 2 lata po ślubie, ale planujemy rozwód. Żona nagle oznajmiła, że chce pieniądze z wesela od jej rodziny (z kopert). Przez całe małżeństwo mieszkała ze mną, nie dokładając się do niczego, a poza tym spłacam jej kredyt remontowy (8 tys. zł). Mogę jej dać jakieś pieniądze i mieć spokój, ale jak rozliczyć się z majątku podczas rozwodu, żeby nie miała żadnych dalszych roszczeń i żeby wszystko było dobrze udokumentowane?

 

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego następuje zniesienie wspólności ustawowej między małżonkami. Oznacza to, iż przestaje obowiązywać Państwa ustrój tzw. wspólności przymusowej, a zaczyna ustrój współwłasności w częściach udziałowych. Każdy ze współmałżonków może wystąpić z roszczeniem o podział majątku wspólnego.

 

Podstawę prawną dla wskazanego stanu faktycznego stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 31 Kodeksu rodzinnego:

 

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)”.

 

Bez wątpienia oszczędności wchodzą w skład majątku wspólnego. Środki, jakie otrzymaliście Państwo na weselu, stanowią składnik majątku wspólnego. Domniemywam, iż dwa lata po ślubie zostały one już zużyte na potrzeby związane z utrzymaniem rodziny. Co do kredytu – raty spłacane w trakcie małżeństwa nie podlegają rozliczeniu. Natomiast raty regulowane przez Pana po zniesieniu wspólności ustawowej stanowią nakład z Pana majątku osobistego na majątek wspólny. Może Pan dochodzić zwrotu połowy tych rat w toku postępowania o podział majątku wspólnego. 

 

Podział majątku możecie Państwo przeprowadzić umownie. Umowa może mieć także postać pisemną. Przy czym należałoby w umowie zaznaczyć, iż podział obejmuje wszystkie składniki majątku wspólnego i żadna ze stron nie ma roszczeń względem drugiej strony z tego tytułu

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl