Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 15.05.2019

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Kto może uczyć angielskiego w przedszkolu?

Ukończyłam studia wyższe pedagogiczne, na specjalności edukacja początkowa z reedukacją. W związku z tym posiadam uprawnienia do pracy w przedszkolu. Przez 10 lat przebywałam w Anglii. Kilka lat pracowałam jako nauczyciel w angielskim przedszkolu. Posiadam potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w Wielkiej Brytanii i mam zdany egzamin „First Certificate in English”, niestety z oceną C. Wróciłam do kraju i od września zaczynam pracę w polskim przedszkolu. Czy mogłabym też uczyć języka angielskiego? W jakich przypadkach dyrektor przedszkola może mi powierzyć nauczanie języka angielskiego?

 

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1264) – kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada osoba, która ukończyła:

 

1) studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy nauczany w kolegium, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

3) studia pierwszego stopnia:

a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

4) ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu, lub

5) ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się:

a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub

b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która:

 

1) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się:

a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub

b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.

 

Niestety, aby FCE był wystarczającym do nauki języka angielskiego w przedszkolu, musiałaby go Pani zdać na ocenę A lub B. W obecnej sytuacji, aby dyrektor mógł Panią zatrudnić, musiałaby Pani uzupełnić wykształcenie o co najmniej studia podyplomowe z zakresu przedmiotu, którego miałaby Pani nauczać.

 

Zgodnie z art. 15 ustawy – Prawo oświatowe w uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Osoba taka jest zatrudniania na podstawie Kodeksu pracy, ale w wymiarze czasu pracy właściwym dla nauczycieli.

 

Słowem – jeśli kurator wyrazi zgodę, być może mogłaby Pani zostać zatrudniona na tym stanowisku i uzupełnić kwalifikacje.

 

Skoro jest Pani nauczycielem, to dyrektor może Panią zatrudnić bez kwalifikacji tak samo jak osobę niebędącą nauczycielem – za zgodą kuratorium. Zgodę na zatrudnienie osoby bez odpowiednich kwalifikacji musi wyrazić kurator oświaty po uprzednim upewnieniu się, że dyrektor szkoły bezskutecznie podejmował wszelkie możliwe działania zmierzające do zaangażowania nauczyciela dysponującego kwalifikacjami.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl