Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 15.04.2019

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - czy należy mi się odprawa?

W marcu tego roku wypowiedziałem umowę o pracę, będąc w przekonaniu, że mogę przejść na emeryturę nauczycielską bez względu na wiek. Okazało się, że brakło mi około 1 miesiąca (w tej chwili mam ukończone 60 lat). W związku z tym rozpocząłem starania o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (decyzja pozytywna, od września tego roku). Czy należy mi się odprawa z pierwszego miejsca pracy? Nadmieniam, że do 31 sierpnia 2017 roku pracowałem w innej szkole na części etatu.

 

Odprawa z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne nie jest uzależniona od rozwiązania wszystkich stosunków pracy.

 

Zgodnie z art. 87 ustawy Karta Nauczyciela „nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy”.

 

Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

 

W razie zbiegu prawa do odprawy wymienionej wyżej, przysługuje jedna odprawa – korzystniejsza.

 

Aby otrzymać odprawę z tytułu przejścia na świadczenie, musi Pan wykazać, że w marcu miał Pan już uprawnienia do świadczenia (mimo otrzymania go od września). Jeśli tak się działo, powinien Pan otrzymać odprawę.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl