Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 07.03.2019

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Wymeldowanie i brak zameldowania

Muszę wymeldować się z miejsca stałego zameldowania. Mieszkam od 20 lat w innym mieście bez zmiany stałego zameldowania i nie będę miał stałego ani czasowego zameldowania. Mam prawo jazdy bez ograniczenia czasowego, z wpisanym miejscem stałego zameldowania. Czy organ administracyjny wezwie mnie do jego zmiany po wymeldowaniu się z pobyto stałego? Czy muszę je zmienić i czy otrzymam prawo jazdy z ograniczeniem czasowym? Czy wezwie mnie do zmiany dowodu rejestracyjnego samochodu, gdzie również jest miejsce stałego zameldowania? Czy muszę go zmienić? Czy nie będę miał innych problemów administracyjnych przy braku stałego i czasowego zameldowania? Jakie mogą wystąpić?

 

Organ nie wezwie Pana do wymiany dokumentów. Organ nie ma takiego obowiązku ani nie weryfikuje okresowo zgodności danych. To Pana obowiązek.

 

Co do zasady zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami stanowi, że jeśli zmieni się „stan faktyczny”, wymagający zmiany danych zawartych w prawie jazdy w tym adres, kierowca w ciągu 30 dni musi wymienić dokument u starosty. Nie ma natomiast sankcji karnych za brak zmiany. Prawo jazdy nie traci ważności. Policja może nałożyć mandat, ale rzadko się to zdarza.

 

Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w art. 98 ust. 1 wskazują, iż osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych. „W sytuacji, o której mowa w ust. 1, starosta, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:

 

1) złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenia o utracie dokumentu;

2) zwrotu zniszczonego dokumentu albo

3) zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych (art. 98 ust. 2 ustawy)”.

 

Co do zasady w prawie jazdy może być tylko miejscowość zamieszkania, nie musi być tam adres. Nie ogranicza to okresu ważności prawa jazdy ani jego terminowości tylko obowiązek wymiany dokumentu Terminowość nie dotyczy uprawnień, ale dokumentu.

 

Nie dostanie Pan wezwania do zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym, musi Pan to zrobić sam. Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego należy złożyć w ciągu 30 dni od zmiany danych.  W dowodzie rejestracyjnym podaje się adres zamieszkania, a nie adres zameldowania.

 

Brak adresu zameldowania skomplikuje Panu kilka rzeczy. Raczej nie tyle administracyjnie, ile cywilnoprawnie. Może mieć Pan problem z kredytem. Z doręczeniem pism – jak grzywna za przekroczenie prędkości – jeśli nie zaktualizuje Pan danych w CEPIK. Potem sąd Pana zapewne odnajdzie, ale po czasie. To raczej odradzam. Kwestie podatkowe także wchodzą w grę. Tu także warto aktualizować dane.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl