Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 31.01.2019

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Ograniczenie etatu na wakacje a roczny urlop zdrowotny

Jestem nauczycielem z 24-letnim stażem. W tamtym roku szkolnym po raz pierwszy otrzymałam ograniczenie etatu, jednak okazało się, że tylko na wakacje. Czy w związku z tym mogę od września pójść na roczny urlop zdrowotny? Nadmienię że w tym roku szkolnym ponownie jestem na pełnym wymiarze godzin. Moje ograniczenie dotyczy 2 miesięcy wakacji.

 

Jeśli dwie godziny, którymi Pani uzupełnia etat, to były na przykład zajęcia nauczania indywidualnego, to prawidłowe jest uzupełnienie etatu jedynie w trakcie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jeśli jednak były to normalne godziny lekcyjne, to powinna Pani pełny etat mieć przez cały rok szkolny, a nie przez czas wakacji.

 

Jeśli chodzi o urlop dla poratowania zdrowia, to zgodnie z art. 73 ustawy Karta Nauczyciela „nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w przedszkolu, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku”.

 

Do okresu siedmioletniej pracy w przedszkolu, o którym mowa wyżej, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.

 

Jeśli chodzi o wymiar zatrudnienia, to zdaniem Sądu Okręgowego w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 26 czerwca 2014 r. (sygn. akt V Pa 26/14), „zauważyć należy, iż zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć jest przesłanką, która musi zostać przez nauczyciela spełniona dla udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Nie ma natomiast potrzeby, aby przesłanka ta była spełniona przez cały okres trwania tego urlopu. Dla oceny czy nauczyciel spełnia warunki do udzielenia mu urlopu zdrowotnego istotny jest moment złożenia przez niego wniosku o urlop, gdyż przepisy K.N. nie regulują sytuacji uprawnienia nauczyciela do urlopu zdrowotnego w przypadku ograniczenia wymiaru zatrudnienia na podstawie art. 22 ust. 2 K.N. Wobec tego należy uznać, że jeżeli nauczyciel, przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia, wyraził zgodę na obniżenie wymiaru zatrudnienia od 1 września, to obniża mu się wymiar zatrudnienia niezależnie od tego, że urlop został mu udzielony”.

 

Jeśli więc słusznie ma Pani  jedynie część etatu w czasie wakacji, to nie może Pani teraz złożyć wniosku o urlop dla poratowania zdrowia. Może to Pani zrobić dopiero po 1 września, gdy już będzie Pani znowu zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl