Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 27.02.2019

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Brak kontaktu z pracodawcą - co zrobić?

Od roku jestem zatrudniona w pewnej firmie. Od stycznia nie mam kontaktu z pracodawcą - właściciel firmy 'zniknął' - brak jakiegokolwiek kontaktu. Nie otrzymuję wynagrodzenia (złożyłam już o to pozew). Biuro, w którym pracowałam, jest do wynajęcia. Nie zostałam zwolniona. Nie mogę przez to otrzymać świadectwa pracy i zarejestrować się w urzędzie pracy. Moim celem jest zarejestrowanie się w PUP i otrzymanie ekwiwalentu za urlop, którego nie wykorzystałam. Co mam zrobić?

 

Ekwiwalent za urlop wypłacany jest jedynie w związku z zakończeniem stosunku pracy. Zgodnie z art. 171 ustawy Kodeks pracy „w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny”.

 

Jeśli stosunek pracy nie został rozwiązany, to nie może Pani dochodzić roszczenia o ekwiwalent urlopowy. W chwili obecnej – skoro pozostaje Pani w zatrudnieniu – może Pani co najwyżej domagać się udzielenia Pani urlopu w naturze.

 

Z kolei jeśli nie otrzymuje Pani pensji, może Pani sama rozwiązać stosunek pracy na podstawie art. 55 Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 55 § 11 „pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni”.

 

W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia wskutek dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika na mocy komentowanego przepisu pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Nie jest ono uzależnione od wystąpienia szkody po stronie pracownika. Co więcej wysokość tego odszkodowania jest niezależna od czasu, jaki miał upłynąć od chwili rozwiązania umowy o pracę w wyniku wcześniej dokonanego przez pracownika wypowiedzenia.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl