Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 01.08.2018

Autor: Michał Kowalski

Spowodowanie wypadku śmiertelnego a praca w szkole

Dwa miesiące temu spowodowałam śmiertelny wypadek drogowy, skręcając w prawo, potrąciłam rowerzystę, który zmarł po 5 dniach. Pracuję jako nauczyciel w szkole. Czy po orzeczeniu wyroku będę nadal mogła pracować nadal w szkole? Dyrektor wie o sprawie, ja się przyznałam do winy dobrowolnie.

 

Zgodnie z art. 26 Karty Nauczyciela stosunek pracy nauczyciela wygasa w przypadku:

 

  • prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego,
  • prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności,
  • stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem wymogów zatrudnienia.

 

Jak wynika z powyższego, wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela następuje w wyniku skazania prawomocnym wyrokiem sądu, lecz wyłącznie za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Czyn, o którym mowa w zapytaniu, zostanie prawdopodobnie zakwalifikowany jako nieumyślne spowodowanie śmierci. Prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione nieumyślnie, takie jak nieumyślne spowodowanie śmierci w wypadku samochodowym (art. 155 Kodeksu karnego), nie może stanowić przyczyny wygaśnięcia ani rozwiązania nauczycielskiego stosunku pracy.

 

Dodam, że za popełnienie przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci w wypadku samochodowym nie powinna być Pani ukarana środkiem karnym w postaci pozbawienia praw publicznych lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (art. 40, art. 41 Kodeksu karnego), a tylko prawomocne orzeczenie powyższych środków karnych skutkują wygaśnięciem nauczycielskiego stosunku pracy.

 

Popełnienie przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci w wypadku samochodowym w mojej ocenie nie stanowi również uchybienia godności zawodu  mogącego prowadzić do ukarania nauczyciela karą dyscyplinarną (art. 75 § 1 Karty Nauczyciela).

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl